Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bunlarý biliyor muydunuz?

 

 

Hayatta nedenini ya da nasýl olduðunu bilmediðimiz bir sürü ilginç konularla karþýlaþýyoruz. Ýþte bunlardan bazýlarý:

 

 

 

Dejavu açýklanabilir mi?

 

19. yüzyýlda Alman iþçiler dejavunun bir çeþit biliþsel geðirme olduðunu ileri sürdüler. Dejavu, duygu ve algýlama sürecinin eþzamanlý olarak meydana gelmesiyle oluþuyor. Beyindeki aþinalýk ve düzeltme süreçleri eþleþmeyince dejavu yaþanýyor. Fakat buna benzer birçok teori olduðu için hiç kimse dejavunun gerçekten nasýl meydana geldiðini bilmiyor.

 

Uçaklar havalanýrken kabin ýþýklarýný neden karartýrlar?

 

Bunun nedeni yolcularýn gözlerini karanlýk ortama alýþtýrmaktýr. Ancak bunun yanýnda ýþýklarý karartmak, önemli bir güvenlik prosedürü. Uçakta acil bir durumda olduðunda tahliye gerekirse yolcularýn gözleri dýþarýdaki karanlýða daha iyi uyum saðlar. Uçakta cep telefonun yasaklanmasý da diðer bir güvenlik ilkesidir. 2003 yýlýnda Sivil Havacýlýk Kurumu uçakta cep telefonu kullanmanýn yol açtýðý etkileri simülasyon ile gösterdiler. Bunun için uçaðýn sistemlerini bir cep telefonu kullanýmýyla eþit güçte mikrodalgaya maruz býraktýlar. Hatta düþük radyasyon bile uçaðýn navigasyon ve kontrol sistemlerini etkilemeye yetiyordu.

 

Tavuklar niçin uçamaz?

 

Yaban tavuklarý kesinlikle uçabilirler. Binlerce yýldýr seçilerek büyütülen tavuklarýn kýsa bir kanat çýrpýþýyla bir aðacýn tepesine uçmalarý zor. Çünkü çok aðýrlar. Özgürce kümeslerinin dýþýnda dolaþan tavuklarýn kanatlarýnda uçuþ tüyleri var. Bu onlarýn kýsa daireler içinde uçmalarýný saðlýyor, ancak uzaklara uçmasýný engelliyor.

 

Güvercinler niçin baþlarýný sallarlar?

 

Bu durum muhtemelen bizim çevremizde gördüðümüz hareket halindeki görüntüleri sabitleþtirmek için gözlerimizi nesneyle birlikte hareket ettirmemize benzer. Güvercin koþu bandýnda yürürse çevresindeki her þey nispeten ayný kalýr ve baþý da aþaðý yukarý sallanmaz. Tüm kuþlar kafasýný sallamaz, bu nedenle bu konu henüz tümüyle çözülememiþtir.

 

Kaþýntý nasýl oluþur?

 

Sinirler etkilenerek, histamin adlý bir kimyasal salgýlanýnca, beyinde kaþýntý duyusunu oluþturuyor. Kaþýnma muhtemelen böcek ýsýrýklarýna karþý bir uyarý geliþtirebiliyor. Çünkü bu sizi ýsýrmaya çalýþan sivrisineði öldürmenin en hýzlý yoludur. (Kaynak: BBC Focus)

 

 

 

18 Mart 2009, Çarþamba

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...