Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Rüyada Efendimizi görmek için

 

Her mü'minin en büyük arzularýndan biri de alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'i dünyada iken rüyada görebilmektir. Bu, her Müslüman için büyük bir idealdir. Peki, bu arzu nasýl gerçekleþir?

 

 

Her mü'minin en büyük arzularýndan biri de âlemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'i dünyada iken rüyada görebilmektir. Bu, her Müslüman için büyük bir idealdir.

 

Peki, bu arzu nasýl gerçekleþir?

 

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)'i rüyada bütün uzuvlarýyla, olduðu gibi görebilmek için:

 

• Düzgün itikada sahip olmak

 

• Ýbadetleri eksiksiz, kesintisiz ve kurallarýna uygun yapmak,

 

• Haramýn her çeþidinden kaçýnmak,

 

• Sünnet üzere yaþamak,

 

• Çok salavat-ý þerife getirmek lâzýmdýr.

 

Rüyada Efendimiz Aleyhisselâtu vesselâmý gören, muhakkak ki, O'nu görmüþ olur. Çünkü þeytan O'nun þekline giremez. Rasûlüllah (s.a.v.)'i görmekte çok büyük faydalar vardýr. Bu öyle bir ikramdýr ki rüyayý görenin durumu bilinir ve o kiþi gafletten uyanýr. Diðer Peygamberleri de rüyada görmek böyledir. Çünkü þeytan (-u la'ne) peygamberlerin ve meleklerin suretine giremez.

 

Kim ki, rüyasýnda Peygamberimiz Efendimiz'i gördü ise, görenin durumu iyi, gönlü hoþ, iç dünyasý huzurlu olur.

 

Âlimlerimiz, Resûlüllah'ý rüyada gerçek þekliyle gören ve mü'min olarak ölen herkes Cennete gider, demiþlerdir. "Eksiksiz görmek ne demektir?" derseniz; bazýlarýndan "Ben Peygamberimiz'i rüyamda gördüm ama yüzünü göremedim" þeklinde beyanlar duyarsýnýz. Ýþte eksik görmek budur. Böyle görüþ de Peygamberimiz'i görmek olur. Lâkin bu, o kiþinin dinde noksanlýðýna, amellerindeki hatalarýna iþarettir. Kendisini toparlamasýna iþaret edildiði anlaþýlmalýdýr.

 

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

 

• "Beni rüyada gören gerçekte görmüþtür." (Deylemi)

 

"• Beni rüyada gören uyanýkken görmüþ gibidir." (Ýbni Mâce)

 

• "Beni rüyada gören (mü'min olarak da ölen) Cehenneme girmez." (Ýbni Asakir.)

 

Rüyada Rasûlüllah'ý görmek bize ne anlatýr:

 

Bâzý tabircilere göre, bir kimse Peygamberimiz'i:

 

• Yaþlý görse, selâmette olduðuna;

 

• Genç görse, bu kiþinin iyi halli oluþuna, düþmanlarýnýn kendisine zarar ziyan veremeyeceðine,

 

• Tebessüm ettiðini görse, rüyayý görenin yaþantýsýnýn sünnete uygun olduðuna;

 

• Kýzgýn þekilde gördü ise, o insanýn yaþantýsýnýn bozuk olduðuna ve düzeltilmesine iþaret edildiðine;

 

• Güzel bir surette görmek, rüyayý görenin yaþantýsýnýn dinine uygun olduðuna, ya da olmasý gerektiðine delâlet eder.

 

Bu rüyalarý böyle yorumlayanlar derler ki: Rasûl-ü Kibriya (s.a.v.) çok parlak bir ayna gibidir. O aynaya kim bakarsa kendi þeklini ve þemalini görür.

 

• Kim ki rüyasýnda Peygamberimiz'i kendisine ilgi gösterirken, birþey öðretirken, kendisine ikramda bulunurken, hayýr duâ ederken görürse bu kiþi âlim ise, ilmiyle amel eder. Abid ise, feyiz ve bereket sahibi olurlar. Günahkâr ise, tevbe eder. Kâfir ise, hidayete erer.

 

• Rüyada Peygamberimiz'in elbisesini giyen fakir ise zengin olur, bekârsa evlenir.

 

• Efendimiz'in sakalýný gören, kendisini çok mutlu edecek bir sevince kavuþur.

 

• Peygamberimiz Efendimiz'i Medine'deki Mescidi'nde gören, izzet ve yüceliðe eriþir.

 

• Kabrini gören, zengin olur. Kabrini ziyaret ederken gören, büyük bir mala kavuþur.

 

• Efendimiz'i ayakkabýsýz gören, görenin cemaatle namazý terkettiðini, cemaate katýlmasý için ikaz ettiðine delâlet eder.

 

Allah (c.c.), cümlemizi O'ndan ve yolundan ayrýlmaya fýrsat vermesin...

 

 

 

Mevlüt Özcan - Milli Gazete, 15 Mart 2009

Link to comment
Share on other sites

onu görenlere ne mutlu...

 

ama ben sunuda eklemek istiyorum, onu rüyasinda günahkarlarda görebiliyor.!! okadar ilginctirki. o merhamet peygamberi öylelerinde rüyasina geliyor. neden sizce??

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...