Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýtiraf etti; 'maalesef Gülen, haklýymýþ'

 

"Birçok okurum, Fethullah Gülen ile yaptýðýnýz röportajýnýzý neden yayýnlamýyorsunuz? diye soruyor." Erhan Baþyurt yazdý...

 

Fethullah Gülen’le röportaj…

 

Telefonla arayan bazý meslektaþlarým da, "Nasýl atladýn?" diye takýlýyor.

 

Sanýrým bu sorularýn ortak kaynaðý, Mahmut Övür'ün Sabah'ta yazdýðý köþe yazýsý.

 

Övür, benim de aralarýnda bulunduðum gazeteci topluluðunun, Teksas'taki Türkçe Olimpiyatý Amerika Finali dönüþü Gülen'le yaptýðý kahvaltýlý sohbete yer vermiþ.

 

Adýmý da zikrettiði için "röportajýn elimde patladýðý" kanaati ya da "yayýnlamaktan vazgeçtiðimiz" zanný oluþmuþ.

 

Ýþin aslý þu:

 

Evet, Gülen'le yapýlan kahvaltýlý sohbette bulundum.

 

Ama bizimle birlikte kahvaltý yapan yaklaþýk 30 kiþi daha vardý salonda.

 

Kahvaltý sýrasýnda ve sonrasý "keyif çayý" süresince bazý sorular yönelttik ve Gülen de nezaketen cevaplar verdi.

 

Yani, ortada bir röportaj yok. Övür de yazýsýnda bunu iddia etmiyor zaten...

 

Belki, bir buçuk saatlik bir izlenim söz konusu.

 

***

 

Gezide birlikte yer aldýðýmýz Ahmet Taþgetiren de son yazýsýnda bu izlenimlere yer verdi.

 

Meraklýsýna söyleyeyim, Taþgetiren orada Gülen'den özel bir röportaj talebinde de bulundu.

 

Yakýn dostlarý, þu an 20 kadar talebin daha mevcut olduðunu, bunlar arasýnda ABD'li önde gelen medya kuruluþlarýnýn da yer aldýðýný kaydetti.

 

Ancak hepsini þimdilik reddediyormuþ.

 

Sebep çok açýk, sürmekte olan saðlýk sorunlarý ve giderek artan inziva hayatý...

 

Aslýnda, bembeyaz saçlarý ve kahvaltý salonuna gelirken ki hali bu durumu özetliyor gibiydi...

 

15 metrelik mesafede ara ara dinlenmek zorunda kaldý.

 

Koluna kimsenin girmesine izin vermedi.

 

Daha ilginci içeri girdiðinde, kimse ayaða kalkmadý.

 

Gülen'in, önünde ayaða kalkýlmasýný "kibre kapý açmasýn" diye istemediði, ayaða kalkan olursa da o oturana kadar beklediðini anlattýlar.

 

Kahvaltýsýný adeta ilaç alabilmek için yapýyor.

 

Bir miktar yiyip, haplarýný atýyor.

 

Az bir çay içiyor. Ardýndan bir bardak limonata...

 

***

 

Bulunduðumuz salona bir yýl önce tadilat yapýlmasýna raðmen, sadece 3 kez indiðini ifade ediyor.

 

O da bizler gibi misafirleri kýrmamak adýna...

 

Kahvaltý esnasýnda, lapa lapa yaðan karý gösteriyor.

 

9 yýldýr ABD'de olduðu halde ilk kez böyle izlediðini kaydediyor.

 

Oysa, bulunduðu yer kýþlarý çok kar yaðýþý alan bir bölge...

 

Kaldýðý yerde bulunan küçük göl alanýna bile 9 yýldýr sadece 3 kez yürüdüðünü ifade ediyor.

 

"Gurbette bulunmak giran geliyor" diyor.

 

Ama, Türkiye'ye dönerek kimsenin zarar görmesine neden olmak istemediðini ifade ediyor.

 

Hatta, "Dönmeyi düþünmüyor musunuz? Þartlar halen dönmeniz için uygun deðil mi?" diye soran gazeteciye, "Peki sizce?" diyerek karþý soru yöneltiyor.

 

Aldýðý cevap, kar yaðýþý altýnda salonu daha da soðutuyor; "Bence uygun deðil..."

 

Gülen, bu cevap üzerine, kendisinin dönmesi halinde hiçbir alakasý olmayan insanlara yönelik baskýlar olmasýndan endiþe ettiðini kaydediyor.

 

Yine, dönmesi halinde hiçbir alakasý olmadýðý halde, bazýlarýnýn bunu hükümete fatura edip sýkýntý çýkarmasý kaygýsýný dile getiriyor.

 

Konuþma anýnda bu endiþesini paylaþmadýðým gibi, bu gerekçelerle aðýr gurbet yaþamýna devam etmesini, Türkiye'deki sevenlerini hasret býrakmasýný da garipsedim.

 

Ama maalesef Gülen, haklýymýþ.

 

***

 

Övür'ün Gülen yazýsý sonrasý ortaya çýkan haber ve tepkilere bakýlýnca þaþmamak elde deðil.

 

Gülen, hasta haline raðmen, Türkiye'nin gündemini internetten alýnan birinci sayfa çýkýþlarý ve ABD'de yayýn yapan Türk kanallarý ile takip etmeye çalýþtýðýný söyledi.

 

Ergenekon ile ilgili bir soruyu da, Cengiz Çandar'ýn televizyondan izlediði "Silivri ile GATA arasýnda bir yatay geçiþ var" sözüne atfen yorumladý.

 

Yine sevklerle ilgili medyada yer alan "GATA'KULLÝ" ifadesini hatýrlattý.

 

Soruþturmayý sulandýrma gayretleri olduðu yönündeki eleþtirilere de katýldýðýný söyledi.

 

Ama, röportaj olmadýðý için sohbet anýnda kimse konuþmalarý kaydetmedi.

 

Hatta, kahvaltý nedeniyle, kimse not bile almadý.

 

Mesela, kýsa geçilen ve medya haberleri üzerinden yürüyen Ergenekon bahsinde, "henüz istenilen noktaya gelinmedi" tarzý bir sözü ben hatýrlamýyorum...

 

Oysa, bazý medya kuruluþlarý bu ifadeyi haberlerine baþlýk olarak taþýdýlar.

 

Olmayan röportajý bile bu kadar fýrtýna koparýyorsa, Gülen yurda dönse kim bilir ne yaparlar!

 

Sohbet esnasýnda Gülen, hakkýnda her gün çýkan 3-5 asýlsýz haberi dile getirip, "artýk insan kanýsýyor" demiþti.

 

ERHAN BAÞYURT - BUGÜN

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...