Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ABD, Irak’tan çekilsin; Nursî yolu gösteriyor

 

 

 

Baþkan Barack Obama son yaptýðý bir açýklamada Irak’tan 18 ay içinde çekileceklerini açýkladý. Obama dedi ki: “Ýzin verin en açýk þekilde söyleyeyim. 31 Aðustos 2010 itibariyle, Irak’taki görevimiz sona erecek.”

 

Ancak Obama, deniz ve kara kuvvetleri komutanlarýndan önce yaptýðý ayný konuþmada buradaki kuvvetlerin büyük çoðunluðunun bu sene içinde çekilmeyeceðini de söyledi. Ayný zamanda dedi ki; onbinlerce ABD’li görevli Irak’ta kalýp, Iraklýlarý eðitmeye ve danýþmanlýk yapmaya devam edecek.

 

Þimdi bu durumda, ABD Irak’tan çekiliyor mu, çekilmiyor mu?

 

Açýkça görülüyor ki, ABD, Irak’ý öyle kolayca terk etmeye niyetli deðil. Amerikalýlarýn týpký Vietnam’ý terk ettikleri gibi Irak’ý terk edecekleri fikri ihtimal dýþýdýr. Bizce Birleþik Devletlerin Irak’ý gerçek anlamda terk etmesinin tek yolu Irak’ýn, Orta Doðu’da bir Amerikan kolonisi olmayacaðýný deklare etmesinden geçiyor.

 

Gerçekten de, son sekiz yýl içinde, toplumlar ciddî bir patlamayla karþýlaþtý ve insanlýk ailesi barbarlýk zamanlarýna doðru ciddî bir gerileme yaþadý. Eski Baþkan George W. Bush önderliðinde orman kanunlarý uygulandý ve kaba kuvvet ve güç; kardeþlik, insan haysiyeti, ahlâk ve barýþ gibi ilâhî kanunlarý dünya yüzeyinden silmek için acýmasýz bir mücadeleye giriþti.

 

Obama kendi savaþ çaðýna baþlamadan önce, büyük bir arzuyla istiyorum ki; bir Amerikan Baþkaný olarak, Bediüzzaman Said Nursî’nin savaþlar hakkýndaki düþüncelerini okuyabilsin.

 

Bediüzzaman Said Nursî’nin düþünceleri bize savaþlarýn kaçýnýlmaz sonuçlarýný ve barýþa giden yollarý anlamamýzda yol gösterici olmaktadýr. Bediüzzaman, savaþ ve barýþ mevzularýný fildiþi kulelerinde düþünerek yazmamýþtýr. O her iki Dünya Savaþý’nýn dehþetini bizzat yaþamýþ bir insan olarak bu konularda yazmýþtýr. O ki; Birinci Dünya Savaþý’nda bir onur madalyasý almayý hak etmiþ ve Kafkaslarda bir milis teþkil edip bunlara komuta ederek vatanýný savunmuþtur. O dinî inancýndaki kuvvetini, savaþýn tam orta yerinde, savaþ meydanýnda bir kâtibe Kur’ân tefsiri yazdýrarak ispat etmiþtir.

 

Ýþte bu Said Nursî, Irak’tan çýkýþ yolunu iþaret etmektedir. Obama þunu anlamalýdýr ki, Irak’taki iþgali uzatmak Birleþik Devletlerin faydasýna deðildir. Bu ancak ve ancak yýkýmý ve ölümleri arttýracaktýr. Birleþik Devletler asýl Irak’ta maneviyatý tesis edecek adýmlar atmalýdýr. Ýslâmiyetin hakikatlerinin burada yayýlmasý ve filizlenmesine izin verilerek, ölüm bu topraklardan kovulmalýdýr.

 

Þüphesiz hakikî iman sahipleri savaþýn dehþetli ve vahþetli gerçeklerinden önemli dersler alabilir ve kendini Allah’a adamýþ bir insan, savaþýn sebep olduðu kötülüklere ve çirkin sonuçlarýna duyarsýz kalamaz. Nursî’nin görüþleri esasýnda þu meþhur deyiþi teyid eder cihettedir: “Tarihin hatalarýndan ders almayý red edenler, onlarý tekrarlamaya mahkûmdur”.

 

Felâk Sûresini (Kur’ân 113:4) tefsir ederken, burada bahsedilen “düðümlere üfleyen” þerli insanlardan yola çýkarak, Nursî konuyu, kendi propagandasýný yapan ve siyasî entrikalar peþindeki savaþ çýðýrtkaný siyasetçilere ve onlarýn kontrolündeki medyaya getirir.

 

Evet, savaþlar siyasetçilerin gerçek yüzlerini, askerî gücün sýnýrlarýný ve insan hayatýnýn fani ve zail tabiatýný ortaya çýkarýr. Bütün gücü elinde bulunduran Allah, þüphesiz, insanlarýn etrafýný saran hile ve düzenlerinden daha güçlüdür ve onlarý aydýnlatabilir ve liderlerin ve yöneticilerin kalbini evirip çeviren de O’dur.

 

Ne yazýk ki; görülüyor ki; Obama henüz savaþlardan tam anlamýyla dersini almýþ deðil. Bu sebeple de, egoizm, merhametsiz zalimlik ve korku ile örülmüþ olan neo-konservatif ajandanýn ilkelerini uygulamaya devam edecek gibi görünüyor. Bunlar ise insanlýðý “gýpta, rekabet ve çatýþmaya” götüren yollarýn parke taþlarý mesabesinde yeni savaþýn ilkeleridir.

 

 

Robert MÝRANDA, Yeni Asya, 04.03.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...