Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

28 Þubat olmasaydý, Erdoðan Baþbakan ve AK Parti iktidar olur muydu?

 

Bugün 28 Þubat. Hem þubatýn son günü, hem de 1997'deki postmodern darbenin yýldönümü.

Herhalde duymuþsunuzdur.

 

Dünya üniversitelerinden bazýlarýnda "Olmayana ergi" yöntemi yalnýzca müspet ilimlerde kullanýlmaz. Sosyal bilimciler ve özellikle tarihçiler de olmayana ergi yöntemi ile olaylarý irdelemeye çalýþýrlar.

 

Örneðin "Fransýz Ýhtilali olmasaydý Avrupa'nýn ve dünyanýn tarihi hangi yönde geliþirdi" benzeri sorulardan gidilerek, düþünce ufuklarý açýlmaya çalýþýlýr.

 

"Hitler Almanyasý 2'nci Dünya Savaþý'ný kazansaydý ne olurdu" yahut "Japonya Amerika'ya savaþ açmasaydý, Amerika Almanya'ya karþý olan cepheye katýlýr mýydý" türü sorularla da konulara girilebilir.

 

Bu çizgideki düþünce alýþtýrmalarýný bizler de zaman zaman kendi aramýzda yapmaz mýyýz?

 

Mesela þu tür sorularla kendi tarihimize olmayana ergi yöntemini uygulamaz mýyýz bazen?

 

- Birinci Dünya Savaþý'ný müttefiklerimiz olan Almanya ve AvusturyaMacaristan imparatorluklarý ile birlikte Osmanlý Ýmparatorluðu da zaferle sonuçlandýrsalardý, þimdi devletin baþýnda Cumhurbaþkaný yerine hâlâ Padiþah mý bulunurdu?

 

Erdoðan ve Erbakan

- Ýnönü 1946'da çok partili demokrasiye geçme kararýný vermeseydi, 1960'ta askerler 27 Mayýs darbesini CHP'ye karþý mý yaparlardý?

 

- 28 Þubat post modern darbesi ile seçilmiþ koalisyon hükümeti devrilmeseydi, Recep Tayyip Erdoðan hâlâ Erbakan'ýn arkasýndaki saflarda mý bulunurdu?

 

Dün Amsterdam'daki kazaya iliþkin olarak insanlar ve kader arasýndaki iliþkileri konu alan bir yazý yazmýþtým. O yazýda da olmayana ergi yöntemini kullanýp, þu örneði vermiþtim:

 

- 1959'da Kýbrýs sorununu çözmek ve Kýbrýs'ýn statüsünü belirleyecek antlaþmayý imzalamak için Londra'ya giderken uçaðý düþen dönemin baþbakaný rahmetli Adnan Menderes, bu kazadan sað olarak kurtulmuþtu... Demokrat Parti iktidarý 27 Mayýs askeri müdahalesinden önce erken seçim kararý alsaydý, ne darbe, ne Yassýada Duruþmalarý, ne de idamlar olurdu.

 

29 Þubat olsaydý

Bu yazýma sayýn okurlardan hem yorumlar hem de tepkiler geldi. Örneðin Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi'nden Doç. Dr. Sýtký Göksu özetle þöyle diyordu mesajýnda:

 

- "Demokrat Parti iktidarý 27 Mayýs askeri müdahalesinden önce erken seçim kararý alsaydý, ne darbe, ne Yassýada Duruþmalarý, ne de idamlar olurdu" diyemeyiz, çünkü bizce meçhul olan bir durumdur.

 

Ýnsanlarýn kendi kaderlerini belirlemeleri konusunda ne ölçüde güce sahip olduklarý konusu da, Saidi Nursi'nin "Yirmi Altýncý Söz "ündeki anlatýmýyla þöyle ele alýnmýþtý:

 

- ... Denilmesin ki, " Madem filân adamýn ölmesi, filân vakitte mukadderdir. Cüz-ü ihtiyariyle tüfek atan adamýn ne kabahati var? Atmasaydý yine ölecekti." Sual: Niçin denilmesin? Elcevap: Çünkü kader onun ölmesini onun tüfeðiyle tayin etmiþtir. Eðer onun tüfek atmamasýný farz etsen, o vakit kaderin adem-i taallûkunu farz ediyorsun. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Yalnýz, Cebrgibi sebebe ayrý, müsebbibe ayrý birer kader tasavvur etsen; veyahut Mutezile gibi kaderi inkâr etsen, Ehl-i Sünnet ve Cemaati býrakýp fýrkai dâlleye girersin. Öyleyse, biz ehli hak deriz ki: "Tüfek atmasaydý, ölmesi bizce meçhul." Cebrder: "Atmasaydý yine ölecekti." Mutezile der: "Atmasaydý ölmeyecekti."

 

Sayýn okurun bu mesajýndan ilham alýnarak "28 Þubat olmasaydý ne olurdu" sorusuna þu almaþýk cevaplar verilebilir mi size göre?

 

Ehl-i hak: " 28 Þubat olmasa da Tayyip Erdoðan'ýn kendi liderliðinde bir parti kurup kurmayacaðýný söylemek mümkün deðildir."

 

Cebri: "28 Þubat olmasa bile kader Tayyip Erdoðan'a AK Parti'yi kurduracak ve tek baþýna iktidara getirecekti."

 

Mutezile: "28 Þubat olmasaydý, ne AK Parti kurulur ne de Tayyip Erdoðan lider olurdu."

"Olmayana ergi" yöntemini, isterseniz þu soruyla da 28 Þubat'a uyarlayabilirsiniz:

 

- Eðer postmodern darbe 28 Þubat'ta deðil de 29 Þubat'ta yapýlmýþ olsaydý, onu yalnýzca þubatýn 29 çektiði yýllarda, yani dört yýlda bir mi hatýrlardýk?

 

 

Mehmet Barlas, Sabah, 28.02.2009

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...