Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kerimov diktatörlüðü 'Nurcular'a karþý

 

Özbekistan'da bir grup “Nurcu”nun “fundamentalist” ve “Pan-Türkist” propaganda yaptýklarý gerekçesiyle aðýr hapis cezalarýna çarptýrýldýðýný televizyon haberlerinde duymuþ veya gazetelerde okumuþsunuzdur.

 

Bir de Azeri kardeþlerimizin dilinden okuyun.

 

Ýslam-Azeri adlý internet sitesindeki haberi özgün diline fazla dokunmadan sunuyorum:

 

“Özbekistan'da Nurçularýn mahkemesi keçirilib.

 

Ýslam-Azeri'nin NTV'ye istinadlý haberine göre Özbekistan'ýn mahkemesi dünen Nurçularýn iþine bakýb.

 

2008 yýlýnda habs edilen çok sayýda nurçu tarikatýna mensub olan þahýslar dini gazetlerinde yazdýklarý makalelere göre habs edilibler.

 

Habs edilen Nurçular hemçinin “Böyük türk” dövleti kurmak ve ülkedeki ananevi dinlere zidd dini faaliyyet etmekde ittiham edilirler.

 

Özbekistan kanunlarýna göre ittiham edilenler 8 yýldan 12 yýla kimi habs cezasý alýblar.

 

Dikkatinize çatdýrak ki, Nurçulara karþý bu yýlýn en böyük mahkemesi Özbekistan'ýn açdýðý iddia esasýnda aparýldýðý keyd edilir.

 

Habs edilenlerin ise Özbekistan'ýn yüksek reytinge sahib Türk universitet v_ litsey mezunlarý oluðu öne çekilir.”

 

* * *

 

Büyük Türk Devleti kurmaya teþebbüs ve ülkedeki ananevi dinlere zýd dini faaliyetlerde bulunmak…

 

Bunlar nasýl suçlamalar?

 

“Büyük Türk Devleti” dedikleri, Turan Birliði.

 

“Ananevi dinlere zýd dini faaliyet” dedikleri ise bir Ýslam ülkesinde Ýslam'ý anlatmaktan baþka bir þey deðil.

 

Bunlar nasýl dava konusu olur?

 

Böyle saçmalýk mý olur?

 

Kerimov diktatörlüðünde maalesef oluyor iþte.

 

Savcýlarý ve hakimleri vasýtasýyla aslýnda þöyle diyor Kerimov:

 

“Tebamý büyük davalarla ayartarak benim küçük krallýðýmýn karizmasýný çizemezsiniz! Kurduðum zulüm düzenini tehdit eden dini telkinlerde bulunamazsýnýz! Ýslam'ýn nerede baþlayýp nerede bittiðini bile ben tayin ederim!”

 

* * *

 

Tunuslu mütefekkir ve siyasetçi Raþid Gannuþi anlatmýþtý; Habib Burgiba diktatörlüðü döneminde tutuklanan bir âlime mahkemede þöyle bir 'suçlama' yöneltilmiþ:

 

“Kur'an'ý Ulu Önder Habib Bugiba'dan farklý bir þekilde yorumlamaya cüret etmek…”

 

Diktatörler hep birbirine benziyor.

 

* * *

 

8 yýldan 12 yýla kadar hapis cezalarýna çarptýrýlan Özbekistanlý “Nurcu” kardeþlerime sabýr diliyorum.

 

Ne yazýk ki baþka bir þey yapamýyorum.

 

Allah ecirlerini arttýrsýn.

 

 

Hakan ALBAYRAK - YENÝ ÞAFAK, 02/03/2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...