Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Doðum gününüzü her yýl kutlayamamanýn ne kadar garip olduðunu düþündünüz mü hiç? 29 Þubat'ta doðanlar için bu sýradan bir durum haline geliyor. Bu özel günü sadece dört yýlda bir kutlayabiliyorlar. Peki bunun bir çözümü var mý?

 

 

29 ÞUBATTA DOÐANLAR

 

Çocuklarýnýn doðumu 29 Þubata rastlayan ve özel günlerini 4 yýlda bir kutlamak istemeyen ailelerin nüfusa doðum kayýtlarýný 1 Mart olarak yaptýrdýklarý öðrenildi.

 

Aydýn Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Müdürü Vedat Yýldýz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 29 Þubatta doðan ve halen yaþayan kiþilerin kesin sayýsýnýn kendi kurumlarýnda tespitinin mümkün olmadýðýný söyledi.

 

Ailelerin genel olarak 29 Þubatta doðan çocuklarý için kendilerine baþvurup doðum tarihini 1 Mart ya da daha farklý bir gün olarak kaydettirdiðini belirten Yýldýz, ailelerin müracaatý ile doðum kaydýný bu þekilde yaptýklarýný bildirdi.

 

Yýldýz, ebeveynlerin bu tercihinde çocuklarýnýn doðum günlerini 4 yýlda bir kutlamak istememesinin etkili olduðunu belirtti.

 

Nüfus Kanunu'na göre doðum tarihleri yýl olarak belli olanlarýn, doðum yýlýna ebeveynlerinin talepleri halinde ay, gün eklemesi yapýlabildiðini kaydeden Yýldýz, insanlarýn bu tür kayýtlarda genellikle 1, 15 gibi tarihleri tercih ettiðini söyledi.

 

Öte yandan, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün en son 2005 yýlýnda düzenlediði verilere göre, kütüklere kayýtlý kiþiler arasýnda 29 Þubatta doðan ve halen yaþayan kiþilerin sayýsý 25 bin 804.

 

1 Martta doðan kiþilerin sayýsý 1 milyon 45 bin 90, 2 Martta doðan kiþilerin sayýsý 350 bin 943, 3 mart tarihinde doðanlarýn sayýsý ise 364 bin 215.

 

-29 ÞUBAT NASIL ORTAYA ÇIKTI?-

 

Oluþturulan takvimler, uzun süre güneþ yýlý uzunluðunun ölçümündeki ufak hatalar ya da bir yýlý aylara bölerken ortaya çýkan sorunlarý çözemedi.

 

Bu sorunlara, bugün kullanýlan takvime de temel olacak þekilde bir cevap geldi.

 

MÖ 46'da Jül Sezar, Yunan astronomu Sosigenes'in önerisi üzerine bir yýlýn 365 gün 6 saat olduðuna karar verdi. Buna göre, bir yýl 365 gün üzerinden hesaplanacak, kalan 6 saatler de her dördüncü yýla 1 gün olarak eklenecekti.

 

Jülyen takviminin de bir sorunu olduðu zamanla ortaya çýktý. Bu, 1 yýlýn gerçek uzunluðunun 365 gün 6 saat deðil, bundan yaklaþýk 11 dakika daha kýsa olmasýndan kaynaklanýyordu. Bu 11 dakikalar, yýllar içinde önemli kaymalara yol açtý. 1500'lü yýllara gelindiðinde bu kayma 14 güne çýkmýþtý.

 

1582 yýlýnda Papa 13. Gregorius, o yýldan 10 gün düþürülmesini emretti. Gregoryen Takvimi, bu tarihten sonra zamanla çeþitli ülkelerde benimsenmeye baþlayarak bugünkü yaygýn durumuna geldi.

 

-HANGÝ YILLARDA ÞUBATIN 29 ÇEKTÝÐÝ NASIL HESAPLANIYOR?-

 

Bir yýl eðer dörde bölünüyorsa o yýl, Þubat 29 çekiyor. Ama bu bölünen yýl ayný zamanda 100'e de bölünüyorsa o zaman Þubat 29 çekmiyor.

 

Ancak bu 100'e bölünen yýl 400'e de bölünüyorsa Þubat 29 çekiyor. Örneðin 2000 yýlý. Hem 100'e hem de 400'e bölünür.

 

29 Þubat, 28 yýlda bir pazar gününe denk geliyor ve bu pazar þubat ayýnýn 5. pazarý oluyor.

 

29 Þubatta doðanlar doðum günlerini ancak 4 yýlda bir doðru zamanda kutlayabilir.

 

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...