Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ünlü paparazzi Müslüman oldu

 

ABD'deki ünlülerin 'paparazzi'si Nicole Queen, Müslüman oldu. Üstelik Türkiye'de yasak olan Youtube'ta Müslümanlýðý anlatan videolar sayesinde...

 

Amerika'daki ünlülerin özel fotoðrafçýsý ya da baþka bir ifadeyle 'paparazzi'si Nicole Queen, Müslüman oldu. Aralarýnda Justin Timberlake'in de bulunduðu pop starlarýn ve sporcularýn fotoðraflarýný çeken Queen'in kareleri Amerika'nýn en çok okunan magazin dergilerinin vazgeçilmeziydi.

 

Ancak bir gece YouTube'da Ýslam'ý anlatan videolar sayesinde Müslümanlýðý kabul etti. Teksaslý fotoðrafçý Nicole, hayat hikâyesini bize anlattý.

 

Amerikalý ünlülerin fotoðrafçýsý Nicole Queen, uyuþturucu baðýmlýsý genç bir anne ve babanýn çocuðu olarak dünyaya gelir. Annesi uyuþturucu sattýðý için tutuklanýp 30 yýl hüküm giydiðinde henüz 4,5 yaþýndadýr. Sonra abisiyle birlikte annesinin kuzenine evlatlýk olarak verilir. Evlatlýk verildiði ailenin yanýnda çok zor günler geçiren Queen'in anneannesinden öðrendiði bir alýþkanlýðý vardýr. Her pazar otobüse binerek kiliseye gider. Bu durum 17 yaþýna kadar devam eder. 17'sine geldiðinde bir apartman dairesi kiralayýp tek baþýna yaþamaya baþlar. Hem okur hem de çalýþýp kirasýný öder. Bir fotoðraf stüdyosunda makyöz olarak iþ hayatýna atýlan Queen, bir süre sonra fotoðraf çekmeye baþlar. Sonra menajerlik yapar. Amerika'nýn deðiþik kentlerine gidip fotoðraf stüdyolarý kurar. Tam beþ yýl þehir þehir dolaþýr. Yorulduðunu farkettiðinde Dallas'a geri döner. Burada kendisine bir stüdyo açarak meþhur W otelindeki Ghost Bar'da ünlülerin katýldýðý davetlerde iþini yapmaya devam eder.

 

"Hayatta tek kiþi umurumdaydý: BEN"

 

Queen'in fotoðrafçýlýðýný yaptýðý ünlüler arasýnda Justin Timberlake, Owen Wilson ve Kate Hudson gibi dünyaca ünlü isimler var. Onlarla birlikte birçok ünlü sporcu ve pop starýn da fotoðraflarýný çekme imkaný bulur. Zamanla sadece burada deðil, ünlülerin gittiði diðer eðlence merkezlerinde de fotoðraflar çeker ve bunlar her hafta hem Dallas'taki gazetelerde hem de People ve Paper City gibi dergilerde yayýnlanýr. Dünyaca tanýnan Vogue dergisinde yayýnlanýnca Queen'in ünü daha da artar. Çevresi geniþler. "Her istediðim partiye girebilirdim ve her gittiðim partide muhakkak bir arkadaþla karþýlaþýrdým. Aþýrý seksi, dekolte kýyafetler giyiyor ve bir ton makyaj yapýyordum. Çok popülerdim. Çoðu zaman hayranlarýmla karþýlaþýyordum. Benimle fotoðraf çekiliyor ve bunlarý myspace ya da facebookta yayýnlýyorlardý. Ýçtim, eðlendim... Hayatta tek bir kiþi umurumdaydý: BEN." diyen Queen, zaman içerisinde içinin sýkýldýðýný, yaptýðý iþin hayatýný ve özellikle de ruhunu yýpratmaya baþladýðýný fark eder. Queen, o günleri için 'Fena bir hayat tarzý bu.' diyor.

 

Bir gün Justin Timberlake ile gittiði partide kalabalýklar etraflarýný sarar. O zamanki halini þöyle anlatýyor; "Magazincilerin flaþlarý patlýyordu, üç poz çekip makineyi boynumdan indirdim. Artýk devam edemeyecektim. Kendimi çok kötü hissettim. Ýnsanlarýn çýðlýklarý, flaþ patlamalarý, etten duvar ören bodyguardlarýn hali, baðýrýp duran menajerler... Justin Timberlake'in normal bir yaþam tarzý sürememesinin sebeplerinden biri de benim. 'Hayatýmda güzel olan nedir' diye merak etmeye baþladým. Etrafýmdakilere iyilik olarak ne yapýyordum ki? Hiçbir þey... Sadece eðlenen ve içen insanlarýn resmini çekiyordum. Wow! Ýþte bu da benim Amerika'ya katkýmdý; dünyayý daha materyalist ve boþ bir yer yapmak için!"

 

"Ýslam'ý YouTube'dan öðrendim"

 

O geceden sonra kim olduðunu, hayatta neler yaptýðýný, dünyaya niye geldiðini sorgulamaya baþlamýþ Queen. Gece kulüplerinin yüksek sesli müziði, eðlenen insanlarýn çýðlýklarý sürekli kulaðýnda yankýlanýr, uykularý kaçar. Ýþte bu sýrada kendine bir soru sorar: "Allah'a hayatýný açýklamak zorunda kaldýðýnda ne diyeceksin? Aman Allah'ým ne diyebilirim ki: mmm, üzgünüm Allah'ým ama çok meþgulüm, içki içmekten ve insanlarla takýlmaktan Seni düþünmeye hiç ayýracak vaktim olmadý. Baþkalarýna yardým edecek vaktim de..."

 

Böyle düþündüðü dönemde bir arkadaþý, youtube'da bazý videolarý seyretmesini tavsiye eder. Bu, Müslüman olan Teksaslý bir papazýn, Yusuf Estes'in videosudur. Estes, artýk sabahlarý uyandýðýnda hayatýn daha anlamlý hale geldiðini söyler. Queen'e göre "Ah, söyledikleri kulaða ne kadar hoþ geliyor." Artýk gece iþten geldikten sonra internete girip güneþ doðana kadar araþtýrma yapmaktadýr. Ýslamiyet'i kabul eden insanlarý dinler. Bunlardan biri de Yusuf Ýslam'dýr. "Yusuf Ýslam'ýn Müslüman olmasýnýn sebepleri benim sebeplerimle aynýydý. Aman Allah'ým sonunda aradýðýmý bulabildim!" diyen Queen, þöyle devam ediyor: "Hatýrlýyorum, bir arkadaþým (þimdiki eþim) bana o zaman þöyle demiþti: 'Seni çekici ve hoþ bulan insanlar kim ki? Ne tip insanlar onlar? Onlar ayný senin gibi tipler, hayatta sadece kendini düþünen ve baþka bir idealleri olmayan insanlar'. Bu sözler çok acýydý. Ýçimi parçaladý. Fakat arkadaþým geçiþ dönemimde benim en büyük destekçim oldu. Bir gün evime yakýn bir camide yeni Müslüman olanlara verilen derse katýlmak istedim. Üstüme giyecek uygun bir kýyafet bulmak için dolabýma baktým. Ýyi þanslar! Ýþte o gün delirdim. Dekolte ve seksî kýyafetler ve dar kot pantolonlardan baþka bir þey yoktu. Aðlamaya baþladým. Nasýl bir hayatým vardý? Kýyafetlerimin çoðunu büyük bir utançla atmaya baþladým. Sonra da 2007'nin nisan ayýnda þehadet getirip Müslüman oldum. "

 

"Eski arkadaþlarýma gelince..."

 

Queen, Müslüman olduktan sonra gittiði iþlerde ve mekanlarda daha seçici davranýr. Eski arkadaþlarýyla irtibatý kesmez ama mesela onlarla artýk bara gitmez. Evlenir. Eþinin ailesiyle tanýþmaya Ürdün'e gittiðinde baþýný örter. Baþörtülü olarak toplumda gezmek onu çok rahatlatýr. Dallas'a döndüðünde de baþýný açmaz.

 

Queen fotoðrafçýlýða devam ediyor. Ama kendi deyimiyle 'daha temiz iþlerde' çalýþýyor. Eskisi gibi kulüplerde ya da çýlgýn partilere gitmiyor. Þimdi daha çok vakýf toplantýlarýnda ve düðünlerde fotoðraf çekiyor. Ayrýca Müslüman Amerikan Derneði ve Ýslamiyeti Kabul Eden Hanýmlar organizasyonlarýnda faal olarak çalýþýyor. Bazen okullara gidip Ýslamiyet'i anlatýyor.

 

 

Nicole Queen: "Çok mutlu bir evliliðim var. Allah'ýn rahmetiyle ailemize yeni bir fert katýlmasý için ümit ediyoruz. Arkadaþlarýmýzla akþam yemeklerine gidiyoruz. Eþimle göl kenarýnda piknik yaparken güneþin batýþýný seyrediyoruz. Eþimin iþ yerinin davetlerine katýlýyoruz. Eski gece partilerinin ve bencil insanlarýn muhabbetlerinin yerini iþte bunlar aldý. Bence çok güzel bir deðiþ tokuþ."

 

(Nicole Queen ile bu ropörtaja vesile olduðu Elif Kavakçý'ya teþekkür ederiz.)

 

ZAMAN - CUMAERTESÝ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...