Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Müslümanlýðý müjdeleyen Ýncil bulundu

 

Tam 2 bin yýllýk bir Ýncil bulundu. Bu Ýncil ayný zamanda Müslümanlýðý da müjdeliyor...

 

KKTC polisi 29 Ocak’ta otobüs terminalinde düzenlediði bir operasyonda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý Sercan Çankaya ve Hilmi Höner’in çantasýnda Süryani alfabesiyle yazýlý tarihi bir Ýncil ele geçirdi.

 

KKTC Eski Eserler Ýnceleme ve Deðerlendirme Komisyonu’nun ön incelemesinde 3 milyon TL deðer biçtiði Ýncil’in, iki bin yýllýk olduðu tahmini yapýldý ve kaybolan dördüncü St. Barnabas Ýncil’i olabileceði belirtildi.

 

HZ. MUHAMMED'Ý (S.A.V) MÜJDELÝYOR

 

Barnabas Ýncil’i Hýristiyanlýðýn en tartýþmalý konularýndan biri olarak kabul ediliyor. Hz. Ýsa döneminde yazýlan tek Ýncil olduðuna inanýlan ve ’Beþinci Ýncil’ de denilen Barnabas Ýncil’inde iddiaya göre, Hz. Ýsa’nýn, "Tanrý’nýn oðlu deðil peygamber olduðu" yazýyor ve Hz. Muhammed’i (S.A.V) müjdelediðine inanýlýyor.

 

Yazar Aydoðan Vatandaþ, bir süre önce "Apokrifal" adlý kitabýnda dört Barnabas Ýncili’nden birinin Kýbrýs’tan çalýndýðýný ve Genelkurmay Baþkanlýðý’nýn elinde olduðuna dair iddialara yer vermiþ, konu bazý gazete ve televizyonlarda haber olmuþtu.

 

BARNABAS ÝNCÝLÝ'YLE ÝLGÝLÝ ÝNANIÞLAR

 

Ýnternethaber'in derlediði bilgilere göre Hazret-i Ýsa'nýn Havarilerinden biri olan Barnabas'ýn ondan görüp iþittiklerini yazdýðý incildir. Ýsa Aleyhisselam göðe kaldýrýlýnca hakiki incil kaybolup incil adýyla bir takým kitaplar yazýldý. Bunun üzerine Barnabas, Hazret-i Ýsa'dan görüp iþittiklerini bir araya getirdi. Barnabas Ýncili denen bu kitap Hazret-i Ýsa'dan sonra ilk üç yüz senede elden ele dolaþýp okundu.

 

BU ÝNCÝLÝ MÜSLÜMANLAR MI YAPTI?

 

Hristiyanlarýn iddiasýna göreyse Barnabas Ýncili Müslümanlar tarafýndan yazýlmýþtýr. Bazý kanýtlar Barnabas Ýncili'nin Avrupa menþeli ve aþaðý yukarý on dördüncü asýr hatta belki de daha sonrasýna ait bir taklit olduðunda birleþir. Bu incilin taklit olduðunun düþünenlere göre yazar sadece kutsal kitabýn Ýncil kýsmýndaki bilgilerden faydalanmýþtýr ve kendi inanýþýna baðlý olarak bazý kayýtlarý ya çýkartmýþ, ya da deðiþtirmiþtir. Ancak bazý yerler sadece incil ile deðil, ayný zamanda Kur'an-ý Kerim ile de ters düþtüðünü gösterecektir. Barnabas Ýncil'ine göre Ýsa mesih deðildir. Bu hüküm hem Ýncil ile ve hem de Kur'an ile çeliþir. O bölüm þöyledir:

 

Rahip cevap verdi: "....bize doðruyu söylemen için sana yalvarýyorum. beklediðimiz Tanrý'nýn mesihi sen misin?" isa cevap verdi: "Gerçekten ben o deðilim, çünkü o, benden önce yaratýldý ve benden sonra gelecektir." (l.&l.ragg, bl:96)

 

Barnabas Ýncili'nden bazý bölümler:

 

Hazret-i Ýsa kendisine: "Sen Allah'ýn oðlusun diyen Petrus'a çok kýzdý. Onu azarladý. Ona: "Sen benden uzaklaþ. Çünkü sen fena þeyler söylüyorsun ve bana fenalýk yapmak istiyorsun" dedi. Ondan sonra havarilerine dönerek; "Yazýklar olsun bana böyle söyleyenlere! Çünkü, Allah bana bunlara lanet etmek emrini verdi." dedi. (70.bab)

 

Ben kimsenin günahýný affedemem. Günahlarý ancak Allah affeder. (71.bab)

 

Ben bu dünyaya, Cenab-ý Hakk'ýn dünyaya selamet getirecek olan Resulunun yolunu hazýrlamak için geldim. Fakat sizler dikkat ediniz. O gelinceye kadar bir çok yalancý peygamberler çýkabilir. Benim Ýncil'im bozulabilir. (72.bab)

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

Bu incilin ikibin yillik oldugunu ispatlamak biraz zor oldugunu zannediyorum.

Bildigime göre ilk nüshalar 16. yüzyilinda bulunmus.

Ama hakikaten ikibin yillik süryanice nüsha bulunmus ise, durum degiser.

 

" Die Geschichte des Textes lässt sich jedoch nur bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Der älteste vollständig erhaltene Text ist ein italienisches Manuskript aus dem 18. Jahrhundert, das heute in der Österreichischen Nationalbibliothek einzusehen ist. Von zwei älteren spanischen Manuskripten ist nur noch eines fragmentarisch erhalten und wird in Sydney aufbewahrt. Griechische, lateinische oder hebräische Handschriften wurden niemals entdeckt. Die Behauptung, dass eine Handschrift aus dem 1. Jahrhundert in der Türkei aufgefunden worden sei, ist nicht überprüfbar. Sie kann sich auf keinen archäologisch gesicherten Befund, sondern lediglich auf eine Notiz in türkischen Zeitungen des Jahres 1986 berufen."

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Barnabasevangelium

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...