Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Ýsa mý iniyor yoksa?

 

 

 

Ýsminin yazýlmasýný istemeyen bir okuyucumun gördüðü güzel bir rüyanýn yorumunu istiyor ve rüyasýný þöyle anlatýyor:

 

Hocam, size ve iyi niyetinize güvendiðim için gördüðüm bir rüyayý danýþmak istiyorum: Ortalýk zifiri karanlýk olmasýna raðmen, Hz. Ýsa öðle namazýnýn farzýný kýlýyordu. Üzerinde rengi beyaza yakýn bir entari vardý. Saçlarý siyah ve kýsa olup hafif sakallýydý.

 

Namazýn birinci rekâtýnda "Yâ eyyühellezîne âmenû..." âyetini okuduktan sonra, ikinci rekâtta Kâfirûn Suresini okuyup teþehhüde oturunca þöyle bir dua ettiðini iþittim: 'Ey Rabbim! Kavmimi doðru yola yönelt; Muhammed Ahmed'in gösterdiði yola, Ýslâma yönelt!"

 

Sizin yorumunuz nedir? Rüya tabiri uzmanlýk isteyen ciddi bir alandýr. Fakat bazý rüyalar vardýr ki, üzerinde çok ince bir perde vardýr, yorumu rahat ve kolaydýr. Böyle rüyalara sadýk rüya denir. Siz de böyle bir rüya görmüþsünüz. Allah hayretsin. Peygamberimiz, sadýk rüyalara çok önem vermiþ, peygamberliðin 46 parçasýndan bir parçasý olarak deðerlendirmiþtir. Peygamberliðin bitmesi/gitmesi halinde "müjdeler" anlamýnda mü'minin göreceði sadýk rüyalarýn devam edeceðini haber vermiþtir.1

 

Hatta bir hadiste, "¬hirzamanda en doðru çýkan þeylerden biri de rüyalardýr" sözüyle böylesi sadýk rüyalara dikkat çekmiþtir.2 Rüyanýz bana bir hadisi hatýrlattý. Kýyamet alametlerinin anlatýldýðý hadisler arasýnda, Hz. Ýsa'nýn geleceði, Ýslâmýn hükümleriyle amel edeceði, deccalý öldüreceði mealinde bir hadis yer alýr.3

 

Peygamberimiz haber verdiðine göre Hz. Ýsa yeryüzüne inecek, ama bu iniþ nasýl olacak? Ýniþini hangi sebepler ve hangi olaylar hýzlandýracak? Zulmün, haksýzlýðýn, dinsizliðin ve küfrün arttýðý, insanlýðýn manevi bir karanlýk içinde kývranýp bunaldýðý bir sýrada Cenabý Hak Hz. Ýsa'yý gönderecek.

 

Hz. Ýsa gelmesine gelecek de, Bediüzzaman'ýn bu hadisi açýklamasýnda anlattýðý gibi, "geldiði vakit herkes onun hakiki Ýsa olduðunu bilmek lazým deðildir. Onun yakýnlarý ve has mensuplarý iman nuru ile onu tanýr, yoksa açýkça herkes onu tanýmayacaktýr."

 

Açýklamanýn devamýnda yer aldýðýna göre, Hz. Ýsa, dinsizliðin ve zulmün çok þiddetli olduðu bir zamanda gelecek. Onun manevi þahsiyetinden ibaret olan gerçek Ýsevilik dini ortaya çýkacak, yani rahmet semasýndan inecek. Þu anki Hýristiyanlýk dini o hakikate karþý saflaþacak, içine katýlmýþ olan hurafelerden ve tahriflerden sýyrýlacak, Ýslamýn hakikatleriyle birleþecek, manen Hýristiyanlýk bir çeþit Ýslamiyete dönüþecek, Kur'ân'a uyacak, Ýseviliðin manevi þahsiyeti Ýslama baðlanacak, hak din bu birleþme sonunda kuvvet bulacaktýr.4

 

Bu bilgiler ve izahlar ýþýðýnda rüyanýza dönecek olursak, "En doðrusunu Allah bilir" kuralýna baðlý kalarak denebilir ki: Ortalýk zifiri karanlýk, zulüm ve þiddet hýzýný arttýrýyor. Ama tam bu sýrada Hz. Ýsa sabah namazýný deðil de, öðle namazý kýlýyor. Ýslamýn baharý yaþanýyor, dünyanýn dört bir tarafýnda Ýslama ilgi ve alaka artýyor, neredeyse gün ortasýna gelinmiþ. Fakat zulmün karanlýðý bitmiþ deðildir. Bu arada Hz. Ýsa, mânâ âleminde kendi kavmini Ýslama çaðýrýyor.

 

Ýslamla birleþmeye, küfre ve zulme karþý ortak hareket etmeye davet ediyor. Namazýn oturuþunda dua ettiðine göre, muhtemel bir musibete karþý hazýrlýklý olmaya dikkat çekiyor. Ýslamýn baharý yaþanýyor, bir yerde gün ortasýna varýlmýþ. Fakat Ýslam dünyasý geçici bir karanlýk içinde...

 

Hz. Ýsa vazife baþýnda, duasýyla kendi kavmini Hz. Muhammed'in yoluna çaðýrýyor. Birinci rekâtta "Ey iman edenler!" derken, Müslümanlarý hakiki imana, ikince rekâtta ise Kâfirûn suresini okuyarak kendi mensuplarý olan Hýristiyanlýk âlemini Allah'ýn birliðine ve sadece Onu kulluk etmeye davet ediyor. Kýlýk kýyafeti ise, gençliðine, dinçliðini ve tam görevi üstlendiðine iþaret ediyor.

 

1. Ýbn Mâce, Tabirü'r-rü'yâ:1.

2. Buharî, Ta'bir:5.

3. Buharî, Enbiya:49; Ebu Dâvud, Melâhim:14, Ýbni Hibbân, 8:288.

4. Mektubat, 15. Mektup, 4. Sual.

 

 

 

Mehmed Paksu, 04.02.2009, Bugün

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...