Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Farkýnda Olmalý Ýnsan...

 

Kendisinin, Hayatýn Olaylarýn, Gidiþatýn Farkýnda Olmalý.

Farký Fark Etmeli, Fark Ettiðini De Fark Ettirmemeli Bazen...

Bir Damlacýk Sudan Nasýl Yaratýldýðýný

Fark Etmeli.

Anne Karnýna Sýðarken Dünyaya Neden Sýðmadýðýný

Ve En Sonunda Bir Metre Karelik Yere Nasýl Sýðmak Zorunda Kalacaðýný

Fark Etmeli.

Þu Çok Geniþ Görünen Dünyanýn, Ahirete Nispetle Anne Kar! ný Gibi Olduðunu

Fark Etmeli.

Henüz Bebekken 'Dünya Benim!' Dercesine Avuçlarýnýn Sýmsýký Kapalý

Olduðunu, Ölürken De Ayný Avuçlarýn 'Her Þeyi Býrakýp Gidiyorum

Ýþte!' Dercesine Apaçýk Kaldýðýný

Fark Etmeli.

Ve Kefenin Cebinin Bulunmadýðýný Fark Etmeli.

Baskýn Yeteneðini

Fark Etmeli Sonra.

Azraillin Her An Sürpriz Yapabileceðini,

Nasýl Yaþarsa Öyle Öleceðini

Fark Etmeli Ýnsan

Ve Ölmeden E vvel Ölebilmeli.

Hayvanlarýn Yolda Kaldýrýmda Çöplükte

Ama Kendisinin Güzel Hazýrlanmýþ Mükellef Bir Sofrada Yemek Yediðini

Fark Etmeli.

Eþref-Ý Mahlukat (Yaratýlmýþlarýn En Güzeli) Olduðunu

Fark Etmeli.

Ve Ona Göre Yaþamalý.

Gülün Hemen Dibindeki Dikeni, Dikenin Hemen Yaný Baþýndaki Gülü

Fark Etmeli.

Evinde 4 Kedi 2 Köpek Besl ediði Halde

Çocuk Sahibi Olmaktan Korkmanýn Mantýksýzlýðýný

Fark Etmeli.

Eþine 'Seni Çok Seviyorum!' Demenin Mutluluk Yolundaki Müthiþ Gücünü

Fark Etmeli.

Dolabýnda Asýlý 25 Gömleðinin Sadece Üçünü Giydiðini, Ama Arka

Sokaktaki Komþusunun O Beðenilmeyen Gömleklere Muhtaç Olduðunu

Fark Etmeli.

Zenginliðin Ve Bereketin, Sofradayken Önünde Biriken Ekmek

Kýrýntýlarýný Yemekte Gizlendiðini

Fark Etmeli.

FARK ETMELÝ.

Ömür Dediðin Üç Gündür,

Dün Geldi Geçti Yarýn Meçhuldür,

O Halde Ömür Dediðin Bir Gündür,O Da Bugündür.

 

CAN YÜCEL

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...