Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yapýlan yeni bir araþtýrmaya göre, gençlerin televizyon izleme veya bilgisayar oyunu oynamak, radyo dinlemek gibi diðer elektronik medya türlerini kullanma oraný arttýkça, depresyon riski de o ölçüde artýyor.

 

 

 

Pittsburgh Üniversitesi'nden araþtýrmacýlar, gençlerin ve ergenlerin televizyon izleyerek geçirdikleri her bir saatin depresyona yakalanma risklerini yüzde 8 oranýnda artýrdýðýný belirtiyor. Diðer medya türlerinin toplamýna ayrýlan her bir saat içinse bu oran yüzde 5.

 

Archives of General Psychiatry (Genel Psikiyatri Arþivleri)'de yayýnlanan rapora göre, bu inceleme sýrasýnda 4 bin 100 kiþi incelendi. Ýnternet ve DVDlerin yaygýnlaþmasýndan önce tamamlanan çalýþma yedi yýl sürdü ve yaþ ortalamasý 21.8 olan gençlerden yüzde yedisinin depresyon belirtileri gösterdiði ortaya çýktý.

 

CTV News'deki bilgilere göre, elde edilen bulgular ergenlikte aþýrý þekilde kitle iletiþim araçlarýna maruz kalanlarýn özellikle gençliklerinde depresyona girdiklerini gösterdi. Ancak ayýrdýklarý zaman eþit olsa bile, kýzlarýn erkek çocuklara göre depresyona girme riskinin daha düþük olduðu belirlendi.

 

Uzmanlar bunun durumun gençlerin sosyalleþme, spor veya zihinsel aktiviteler gibi onlarý depresyondan koruyacak konulara ayýracaklarý zamaný bu tür iletiþim araçlarýna ayýrmasýndan kaynaklandýðýný söylüyor. Ayrýca bu tür aktivitelere ayrýlan aþýrý zamanýn, zihinsel ve duygusal geliþim için önemli bir faktör olan uykuyu olumsuz etkilediði ve medya araçlarý tarafýnda iletilen mesajlarýn gençleri saldýrganlýk, endiþe, korku gibi olumsuz davranýþlara yönelttiði de vurgulanýyor.

 

 

09 Þubat 2009, Pazartesi

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...