Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Arap ülkeleri dýþiþleri bakanlarý, "Arap olmayan taraflarýn, Arap ülkelerindeki geliþmelere, yýkýcý bir þekilde karýþmasýndan rahatsýzlýk duyuyoruz" açýklamasýný yaptý.

 

ARAP OLMAYAN BU ÝÞE KARIÞMASIN

AP haber ajansýnýn "Amerikan yanlýsý Arap ülkeleri kampý" olarak nitelediði bir grup Arap ülkesinin düzenlediði Gazze konulu toplantýda alýnan kararlardan çok, bu toplantýya evsahipliði yapan Birleþik Arap Emirlikleri'nin Dýþiþleri Bakaný'nýn "Arap olmayan bu iþe karýþmasýn" þeklindeki sözleri öne çýktý.

 

Doðrudan Ýran'ý hedef alan ancak bu sözleriyle Türkiye'yi de kapsayan mesajýn, Baþbakan Erdoðan'ýn Davos'taki çýkýþýndan sonra verilmesi dikkat çekici oldu.

 

Abu Dabi'de bir araya gelen Arap ülkeleri dýþiþleri bakanlarý, Mahmud Abbas'ýn liderliðini yaptýðý Filistin Yönetimi'ne destek verdi. Yapýlan açýklamada, "Arap olmayan taraflarýn, Arap ülkelerindeki geliþmelere, yýkýcý bir þekilde karýþmasýndan rahatsýzlýk duyulduðu" ifade edildi.

 

ÝRAN'A GÖZDAÐI

Arap dýþiþleri bakanlarýnýn bildirisinde Mýsýr'ýn arabuluculuðuna destek, Hamas'a da "Ýran'dan uzaklaþ" mesajý verildi.

 

Basýna kapalý toplantýda, "önümüzdeki Arap Birliði zirvesine yönelik hazýrlýklar çerçevesinde, Arap ülkeleri arasýndaki iliþkilerin güçlendirilmesinin amaçlandýðý" öðrenildi.

 

SURÝYE VE KATAR KATILMADI

Birleþik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mýsýr, Bahreyn, Ürdün, Fas, Tunus, Yemen ve Filistin Yönetimi dýþiþleri bakanlarýnýn katýldýðý toplantý sonrasýnda ortak bir bildiri yayýnlandý. Toplantýya Suriye ve Katar ise katýlmadý.

 

BAE Dýþiþleri Bakaný Þeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan tarafýndan okunan bildiride, bakanlarýn Arap dünyasýndaki bu zorlu dönemin üstesinden gelmek için birlikte çalýþtýðý kaydedildi.

 

Bildiride, "Arap olmayan taraflarýn, Arap ülkelerindeki geliþmelere, yýkýcý bir þekilde karýþmasýndan duyulan" rahatsýzlýk dile getirildi.

 

Bildiride ayrýca, "Amacýmýz, Filistin halkýnýn tek temsilcisi Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluþ Örgütü'ne (FKÖ) desteðimizi canlandýrmak, Arap barýþ giriþimine destek vermek için Arap birliðini güçlendirmektir" denildi.

 

ensonhaber

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...