Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Murat Bardakçý, canlý yayýnda Yaþar Nuri Öztürk hocayý çýldýrttý!

 

 

Superpoligon'un haberine göre Habertürk'te Fatih Altaylý'nýn programý "Teke Tek Özel"de ekrana çýkan ilahiyatçý Yaþar Nuri Öztürk ile tarihçi Murat Bardakçý, izleyicileri ekrana baðladý. Program sýrasýnda Bardakçý'nýn iddialarý Öztürk'ü çileden çýkardý.

 

Fatih Altaylý ve Murat Bardakçý "Teke Tek Özel" serisinde Halkýn Yükseliþi Partisi Genel Baþkaný Yaþar Nuri Öztürk'ü konuk etti.

 

Programda Osmanlý dönemindeki tarikat ve din yaþamý ile güncel konularda sorularý yanýtlayan Öztürk, söz alan Murat Bardakçý'nýn konuþmasýyla þaþkýna döndü.

 

Öztürk'ün doktora tezini okuyan ve tez içinde peþ peþe onlarca önemli hatalarý sýralayan Bardakçý, adeta Yaþar Nuri Öztürk'ü çýldýrttý.

 

Ýlk dakikalarda hatalarýný savunan ve çeþitli bahaneler uyduran Öztürk, Bardakçý'nýn ilmi açýklamalarýyla geri adým atmak zorunda kaldý.

 

Bu esnada Murat Bardakçý'nýn ''Bak o konuya girersem zor durumda kalýrsýn'' tehditiyle karþýlaþan Öztürk, canlý yayýnda renkten renge girerek, adeta Bardakçý'nýn susmasýný istedi.

 

Artýk bir çýkýþ yolu bulamayan Öztürk, ''Tamam anlaþýldý. Sen iyi bir Bektaþisin'' diyerek, Bardakçý'ya Alevi olduðu ithamýnda bulundu.

 

Bardakçý ise "Bektaþi deðilim" derken, Fatih Altaylý gülerek, "Mevlevidir o" diye söze girdi.

 

Bardakçý'nýn bir açýðýný bulup, onu alt etme hesaplarý yapan Öztürk'e yanýt Altaylý'dan geldi: "Daha bugüne kadar Murat Bardakçý'yý alt etmiþ biri yok. Ýlber Ortaylý bile..."

 

Program esnasýnda Yaþar Nuri Öztürk'ün aktardýðý kimi bilgi ve dini ifadeler ise sýk sýk Bardakçý tarafýndan "hatalý" veya "eksik" bilgi ile düzeltildi.

 

Programýn ilerleyen dakikalarýnda Yaþar Nuri hocayý kýzdýran konunun, Bardakçý'nýn yaptýðý ebced hesabýyla ilgili olduðu ortaya çýktý.

 

Yaþar Nuri Öztürk'ün adýný bir kaðýda yazarak, taþýdýðý manayý ebced hesabýyla ortaya çýkaran Bardakçý, "çok kötü biþey çýktý" diyerek, Yaþar Nuri hocaya soðuk terler döktürdü.

 

Öztürk'ün ise hesaplama sonucu çýkan manayý bildiði anlaþýlýrken, ebced hesabýna karþý çýktý. Bardakçý ise "Hocam bak sen baþörtüsüne karþý çýktýn, namaz üç vakit dedin. Senin tövbe hemen etmen lazým" dedi.

 

Söze giren Fatih Altaylý ise "Baþbakan'ýn ismine bak. O'nda ne çýkýyor" dedi. Recep Tayyip Erdoðan'ýn ismini kaðýda yazarak, ebced hesabý yapan Bardakçý, iyi bir sonuç çýktýðýný yüz ifadesiyle belli ederek, "Baðlýlýk ve korunma çýktý" karþýlýðýný verdi.

 

Yaþar Nuri Öztür ise "Baþbakan olduðu için öyle diyorsun" diye, sonuca itiraz etti.

 

Programýn sonlarýna doðru Altaylý, Öztürk ile Bardakçý'nýn düellosuna sözü getirip, Murat Bardakçý'ya " Bu program bugün senin yüzünden zývanadan çýktý. Saat 02:00 oldu" diye konuþtu.

 

Murat Bardakçý, tarihi ve ilmi bilgisi adeta ekranda þov yaptý.

 

02 Þubat 2009, Pazartesi, ZAMAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...