Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ramazan'ýn hafýzalara býraktýðý güzel hatýralardan biri de, cami avlularýnda kurulan kitap fuarlarý olsa gerektir. Yazarlarla okurlar bu fuarlarda buluþarak karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuyor, sorular sorulup cevaplar alýnýyor, sýkýntýlar dile getirilip çözümler araþtýrýlýyor.

 

Hatta oldukça tebessüm ettiren tevafuklar da söz konusu olabiliyor bu yazarokur sohbetlerinde. Ýzin verirseniz Sultanahmet Camisinin avlusundaki fuardan kalan bir okuryazar sohbeti hatýramý paylaþayým sizlerle. Bir hanýmefendi masadaki kitaplarýn içinden Yeni Aile Ýlmihali'ni alýp evire çevire inceledikten sonra beyi ile anlaþamadýklarý bir konuyu þöyle anlatmaya baþladý:

 

Beyim büyük bir iþletmede müdür. Kendisiyle her konuda anlaþýyoruz. Çok iyi bir insandýr. Ancak bir konuyu bir türlü düzeltemedik. Akþam eve gelince iþiyle ilgili dosyalar getirip açar, erken bitirirse bu defa da televizyona kilitlenir, benimle konuþmaya fýrsat bulamadan da uykusu gelir, gidip yataðýna uzanýr. Böylece ben gündüz de yalnýzým, akþam da yalnýzým evde. Bunu bir türlü düzeltemedik. Kendisine sizin Aile Ýlmihali'nizi anlattým, Peygamberimizin aile hayatýndan örnekler çok net anlatýlmýþ, bize de ýþýk tutabilir, alalým dedim. Ýtirazlý cevaplar verdi:

 

Bizim sorunlarýmýz dedi bu asra ait. O çözümler ise o asra ait. 'Televizyon asrýnýn sorunlarýna o asrýn çözümleri çare olabilir mi?' diye de soru sordu. Ýþte kendisi de geliyor, bu konuda size de soru sorabilir. Az sonra hürmetli, saygýlý bir beyefendi geldi karþýma, selam ve saygýdan sonra, hemen konuya girdi. Sizin Yeni Aile Ýlmihali'nizi tavsiye ettiler, onu almak için geldik, ancak þöyle bir sorum olacak size. "Aile içi anlaþmazlýklara gösterilen çözümler geçmiþ asra ait çözümlerdir. Biz ise þimdi televizyon devrinin aile sorunlarýný yaþýyoruz. Bunlara çözüm getirebilir mi o devrin örnekleri? Bunu merak ediyorum doðrusu," dedi.

 

Ýsterseniz dedim o devirden bir örnek arz edeyim televizyon devrinin aile reisine. Bakalým bir ölçü verir mi, bir çözüm sunar mý bu asrýn insanlarýna bir görelim.

 

Buyurun merakla dinleyeceðim sizi, dedi.

 

Peygamberimiz dedim, gün boyunca mescidinde ashabýnýn iþleriyle meþgul oluyor, çoðu zaman yatsýdan sonra evine dönebiliyordu. Bir gün yine yatsý namazýndan sonra evine geldi, þöyle bir müddet dinlendikten sonra ailesinden izin isteyerek dedi ki:

 

Aiþe! Ýzin verir misin, Rabb'imle baþ baþa kalýp biraz namaz kýlayým?

 

Aiþe validemiz (r.anha):

 

Ya Resulallah dedi, akþama kadar seninle konuþmayý çok özlüyorum. Birlikte sohbeti hiçbir þeye feda etmem. Ancak Rabb'imle baþ baþa olayým diyorsunuz, öyle ise namazýnýza mani olamam. Buyurun namazýnýzý kýlýn. Ben bekleyeyim. Burada dikkatinize arz etmek istediðim husus þudur: Resulullah (sas) Hazretleri, namaz kýlmak için neden hanýmýndan izin istiyor? Namaz için de hanýmdan izin istenir mi? Siz ne diyorsunuz bu izin isteme olayýna?

 

Sahi neden namaz için izin istedi acaba? Ben de merak etmeye baþladým doðrusu.

 

Çünkü yatsýdan sonraki saatler ailesine ayýracaðý saatlerdir. Ailesinin saatlerini kullanmak ancak yine ailenin izniyle mümkün olmaktadýr. Ýzin vermeseydi demek ki nafile namaza dahi durmayacak, onunla oturup konuþmayý tercih edecekti. Ne dersiniz bu örneðe? Geçmiþten gelen bu örnek, yatsýdan sonra ailesini ihmal ederek televizyona kilitlenen çaðdaþ aile reislerine bir sýnýr çiziyor, bir ölçü veriyor mu? Haklarý var mý bu aile reislerinin hanýmlarýna ait vakti saatlerce televizyona kilitlenerek harcamaya? Sonra da konuþmadan yatýp uyumaya? Hanýmý gündüz de gecede yapayalnýz býrakmaya?

 

Bu sorulardan sonra ayaklarýnýn ucuna bakarak düþünmeye baþlayan müdür bey, neden sonra baþýný kaldýrýp hanýmýna þöyle seslendi:

 

Haným! Hocamýzýn keþfi açýk galiba! Akþamlarý seni ihmal ederek televizyona kilitleniþimi keþfetmiþ olacak ki itirazý mümkün olmayan çarpýcý bir örnekle beni uyardý. Aile Ýlmihali'ni al da akþamlarý birlikte okuyalým. Galiba, günümüzdeki yanlýþlarý düzeltecek yegâne örnekler de bunlar olsa gerektir. Þimdiye kadar biz farkýna varmamýþ olsak da.

 

 

Ahmet Sahin

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...