Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kýrýk notlarýn her zaman telafi edilebileceðine; ancak kýrýlan bir kalbin tamirinin kolay olmadýðýna dikkat çeken Erciyes Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Tayfun Turan, alýnan karnenin sadece çocuklara deðil, aileler ve eðitim sistemine de verilmiþ olduðunun unutulmamasý gerektiðine dikkat çekti.

 

Karnedeki kýrýk notlar nedeniyle ailesinden þiddet gören birçok çocuðun anne ve babasýna karþý kin ve nefret duygularý beslediðini aktaran Doç. Dr. Turan, bunun sonucu olarak da aile içinde iletiþimsizliðin ortaya çýktýðýný söyledi. Kýrýk notun her zaman telafi edilebileceðine; ancak kýrýk kalbin tamirinin kolay olmadýðýna dikkat çeken Turan, ailelerin, karnedeki baþarýsýzlýðýn nedenini çocuklarýyla birlikte deðerlendirmesi gerektiðini dile getirdi. Turan, "Böyle bir davranýþ çocuðun kendisine deðer verildiðini gösterir ve kendi açýsýndan hatalarýný düzeltmek için çaba gösterir." diye konuþtu.

 

Musa Özyürek

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...