Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kur'an'da Yahudiler ve Hýristiyanlar

 

Fethullah Gülen

 

Kur'ân-ý Kerim'de Hristiyanlýk ve Yahudilik hakkýnda kullanýlan ifadelerin çok sert olduðu söylenir. Bence bu meseleye yaklaþýrken çok dikkatli olmak gerekir. Geçmiþ dönemlerde, belli Hristiyan ve Yahudilerin apaçýk gerçek karþýsýnda gösterdikleri inat, ayak direme ve düþmanlýðý ifade için Kur'ân'ýn kullandýðý ayný üslûp, bugünün Yahudi ve Hristiyanlarý için de kullanýlacak diye bir þart, bir mecburiyet olamaz. Bu tür âyetlerde sübût-u kat'iye arandýðý gibi, delâlet-i kat'iye de aranmalýdýr. Yani, bu âyetlerin Kur'ân âyetleri olduðu kesindir. Fakat, o âyetlerin ilk günden bu yana bütün her Yahudi ve Hristiyaný içine aldýðý kesin deðildir.

 

Ýkinci olarak, Kur'ân'ýn bu üslûbu, o dönemlerde kendilerini Yahudilik ve Hristiyanlýða mensup addedenlerin Yahudiliðe ve Hristiyanlýða getirdikleri yanlýþ yorumlarýndan ve o yorumu hayatlarýna hayat kýlmalarýndan dolayýdýr. Daha doðrusu, dînî inanç ve düþünceyi bir düþmanlýk sebebi ve malzemesi yapmalarýndan dolayý Kur'ân onlarý böyle bir üslûpla ele almýþtýr. Yani, Kur'ân'ýn tavrý þahýslara deðil, yanlýþ davranýþ, yanlýþ düþünce ve gerçek karþýsýnda ayak direyip, düþmanlýk üretme ve tasvip edilemeyecek sýfatlara karþýdýr. Bu sýfatlara karþý çok daha sert ifadeleri bizzat Tevrat'ta ve Ýncil'de de görmek mümkündür.

 

Kaldý ki Kur'ân, bazýlarýna sert gibi gelse de, en uygun ifadelerle ortaya koyduðu bu tür sýfat ve davranýþlarýn ve bu sýfat ve davranýþ sahiplerini ikaz ve tehdit etmesinin hemen ardýndan, çok yumuþak ifadelerle gönülleri hakikate uyarmaya ve kalblere ümit aþýlamaya çalýþýr. Ayrýca, Kur'ân-ý Kerim'in Yahudiler, Hristiyanlar ve münafýklarda görülen bazý tavýr ve davranýþlardan dolayý serdettiði tenkit ve ikazlarýn, imanlarý kendilerini ayný tavýr, davranýþ ve sýfatlardan alýkoymaya yetmeyen mü'minler için de söz konusu olduðunda Sahabe ve müfessirler arasýnda âdeta görüþ birliði vardýr ki geniþ açýklamalar isteyen böyle bir meseleyi burada tartýþmak konumuzun dýþýnda kalýr.

 

Kanaatime göre, tarihî hâdiseleri kendi tarihsellikleri içinde ele almalý, yani her hâdiseyi kendi þartlarý ve konumu içinde deðerlendirmeli ve bugünkü davranýþlarýmýzda da bugünkü tavýrlarý esas almalýyýz.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...