Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir muallim baþýndan geçeni anlatýyor.

Çocuklardan not tutmalarý için bir defter getirmelerini istedim.Sýnýfýn tek Musevi öðrencisi hariç iki gün içinde hepsi istediðimi yerine getirdiler. Her ders ayný talebe, Yahudi kýzýna tekrarladýmsa da hali vakti yerinde olan bu kýz deftersiz gelmekte devam ediyordu.......

 

Aradan bir hafta geçtikten sonra dediðimi yapmadýðý taktirde kendisini sýnýfa almayacaðýmý söyleyince de aðlamaya baþladý. Ailesinin çok geniþ imkaný olduðunu bildiðim için bu direnmenin sebebini sordum...

Kýzdan aldýðým cevap bize Siyonist prensibinin genç bir Yahudi kýzýnda ifade bulmasýndan ibaretti..

kýz aðlayarak;

"Ne yapayým öðretmenim.... Yako on gündür dükkanýný açmadý..her halde hasta olmalý" dedi...Yako'dan baþkasýndan alýþ veriþ etmeyi prensibine ihanet addedecek kadar bir taassupla Yahudiliðine gösterdiði bu sadakatin kaçta kaçý acaba Türk gençlerinde bulunmaktadýr......

 

Evet...Aydýnlar ve zenginler arasýnda masonluðun halk tabakalarý arasýnda komünistliði yayan ve bu surette dünyayý ifsat eden Yahudiliðin prensiplerine baðlý bu Yahudi kadar kendi benliðimize sadakat gösterebiliyor muyuz be kardeþim!....SENÝ senden koparan benliðini unutturan beynini yýkayan seni uyuþuk kalbi temiz olmakla yetinen bir tip yapmak isteyenlere karþý uyanýk mýsýn...?

Sen Bir Müslümansýn Ve Ýnandýðýn Din Haktýr Vaad edilenler Gerçektir.Üzerine Düþen Görevi YAP VE kendine Sor:

"BENÝM MÜSLÜMAN OLMAYANLARDAN FARKIM NE!.."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...