Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cumhuriyet, yine Gülen'e saldýrdý

 

 

Cumhuriyet Gazetesi bugün ilginç bir manþet haberle çýktý. Gazete, ABD'deki Neo-con ve siyonist olmakla suçlanan çevrelerinin önemli merkezlerinden Middle East Forum'un yayýn organý Middle East Quarterly dergisinin son sayýsýnda Fethullah Gülen ve AK Parti'yi hedef alan bir makaleye yer verdi.

 

 

 

Ayný ekibin Ýslam karþýtý çalýþmalarýyla bilinen Ortadoðu Medya Araþtýrma Enstitüsü'nün (MEMRI) Türkiye 'uzmaný' Rachel Sharon- Krepsin imzasýný taþýyan makalede Gülen ve AK Parti'nin Türk toplumunu Ýslamlaþtýrmaya ve kontrolü ele geçirmeye çalýþtýðý iddiasýna yer veriliyor.

 

Cumhuriyet'in, þiddetle eleþtire geldiði Büyük Ortadoðu Projesi'ne verdiði açýk desteðin yaný sýra Irak ve Afganistan savaþlarýnýn arkasýndaki ekip olarak görülen çevrelerin yayýnladýðý böyle bir çalýþmayý manþetine taþýmasý dikkat çekti.

 

Bugüne kadar Gülen ve AK Parti'yi Büyük Ortadoðu Projesi doðrultusunda çalýþmakla itham eden yayýnlarýyla öne çýkan Cumhuriyetin söz konusu projenin beyin ekibinin Gülen ve AK Parti aleyhinde yayýnladýðý bir makaleyi manþetinden duyurmasý da önemli bir çeliþki olarak yorumlandý.

 

Middle East Forum'un lideri konumundaki Daniel Pipes, BOP'a desteðinin yaný sýra açýk Ýslam düþmanlýðý ve Ýsrail'e verdiði sýnýrsýz destekle biliniyor.

 

ZAMAN ONLINE

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...