Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýsrail ordu yetkililerine göre geçen salý günü Gazze'nin kuzeyinde BM Filistinli Mültecilere Yardým Ajansý'na ait bir okulun havan mermisiyle vurularak büyük can kaybýnýn yaþandýðý olayýn sorumlusu "teknik arýza."

 

 

 

Haaretz gazetesinin haberinde, olayla ilgili yürütülen ön soruþturma sonunda bina yakýnlarýndaki bahçeye fýrlatýlan havan mermilerinden birinin, hedefinden 30 metre þaþarak okulu vurduðunun belirlendiði bildirildi.

 

Hamas saldýrýda 42 kiþinin öldüðünü ve onlarca kiþinin yaralandýðýný açýklamýþ, üst düzeyli Ýsrailli subaylar ise can kayýplarýyla ilgili sayýnýn kuþkulu olduðunu, Hamas'ýn ölü sayýsýný abarttýðýný öne sürmüþtü.

 

Ýsrail harekatýnda bölgeden sorumlu paraþütçü tugayý tarafýndan yürütülen soruþturmaya göre, ordu tarafýndan kullanýlan ve roketlerin fýrlatýldýðý noktalarý duyarlýlýkla saptayan yer belirleme sistemi, BM binasýnýn avlusuna komþu bir bahçeden bir kassam roketi fýrlatýldýðýný saptamýþ.

 

Ýsrail askerlerinin roketin fýrlatýldýðý yere bir "akýllý" füze göndermek istediklerini, ama bir teknik arýza yüzünden füzenin atýlamadýðýný belirten Haaretz'e göre bunun üzerine Ýsrailli komutanlar, kassam roketi fýrlatan ekibe isabet güçlerini artýrmak için, üzerlerine uydu güdümlü "küresel yer belirleme sistemleri" (GPS) yerleþtirilmiþ havan mermileri fýrlatmayý kararlaþtýrdý. Gazete, "Ancak GPS aygýtlarý 30 metre hata payýyla çalýþtýðýndan, fýrlatýlan üç mermiden biri hedefinden saparak Birleþmiþ Milletler Filistinli Göçmenlere Yardým Ajansý'na ait binaya isabet etti" ifadesine yer verdi.

 

Diðer iki merminin ise hedef alýnan bahçeye isabet ederek Hamas'ýn askeri kanadýna mensup ve büyük olasýlýkla roketi fýrlatan ekipten iki militaný öldürdüðü kaydedildi.

 

Ýsrail ordusu da yapýlan ilk araþtýrmalardan, okul binasýndaki sivillerin arasýndan askerlere roket atýldýðýný ve askerlerin buna ateþle karþýlýk verdiklerini, ölüler arasýnda Hamas militanlarýnýn da bulunduðunu duyurmuþtu.

 

Haaretz'e konuþan bazý subaylar, askerlerin havan mermileri kullanmak yerine isabet gücü daha yüksek silahlar kullanmalarý gerektiðine iþaret ediyor.

 

Bazý subaylarsa Hamas'ýn açýkladýðý ölü sayýsýnýn büyük ölçüde abartýlý olduðunu öne sürerek, bir hafta önce 50 Ýsrailli askerin bulunduðu bir binaya yanlýþlýkla atýlan ve havan mermilerine kýyasla çok daha fazla tahrip gücüne sahip bir tank mermisinin bile yalnýzca üç askerin ölümüne yol açtýðýný ifade ediyor.

 

zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...