Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Osmanlýnýn,son zamanlarýnda, din adamlarý, fenden, ilimden habersiz, bilgisiz yetiþtirilerek, Ýslâmiyeti içten yýkma plânlarý tatbike kondu. Bir taraftan, ilim, fen yok edildi. Bir taraftan da, ahlâk, edep, hayâ ve din bozuldu. Neticede altý asýrlýk koca imparatorluk, çöküverdi. Hâlbuki, Ýslâmiyet; tecrübî ilimleri, fenni, sanatý, endüstriyi önemle emretmekteydi. Bunu bildikleri için, kasýtlý olarak, fen derslerini kaldýrdýlar.

Osmanlý Ordularý Viyana’ya kadar gelince, Avrupa Devletleri çok korktu. “ Ýslâmiyet Avrupa’ya yayýlýyor, Hýristiyanlýk yok oluyor.” diye þaþkýna döndüler. Osmanlý akýnlarýný durdurmak için çâre aradýlar. Çok uðraþtýlar.

Bir gece yarýsý, Ýstanbul’daki Ýngiliz sefiri, ülkesine þifre yolladý. Müjde vermek için sabahý bekleyememiþti. Arþimet gibi gece baðýrdý: “Buldum! Buldum! Osmanlýlarýn zaferden zafere ulaþmalarýnýn sebebini ve bunlarý durdurmanýn çârelerini buldum!” diye þöyle yazdý:

“Osmanlýlar, aldýklarý esirlere hiç kötülük yapmýyorlar, kardeþ gibi davranýyorlar. Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun, küçük çocuklarýn zekâlarýný ölçüyorlar. Keskin zekâlý çocuklar seçilerek, saraydaki Enderûn denilen mekteplerde, deðerli öðretmenler tarafýndan okutuluyor. Osmanlý akýnlarýný durdurmak için, ilk baþta bu Enderûn mekteplerini ve bunlarýn kollarý olan medreseleri yýkmak, Müslümanlarý ilimde, fende geri býrakmak lâzýmdýr. Ýlk çâre budur.”

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...