Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Zübeyir Güzdüzalp

 

 

Maddî bir felaket gelip size çattýðýnda, bu musibet size bir cihetten zararlý olur. Fakat bir çok sebeplerden size kâr­lar ve faydalar saðlar. Fâni dünyanýn bu fâni belâsý sizin ak­lýnýzý baþýnýza toplatýr ve hadiseleri daha büyük bir mânevî kudretle ve daha serinkanlýlýkla muhakeme etmenize fýrsat verir.

 

Evvelce zarurî ihtiyaçtan addettiðiniz, görenek belasýyla luzumsuz ve müsrifâne yaptýðýnýz masraflarýn ihtiyac-ý gay­r-i zarurî olduðunu ve israfkârane para harcadýðýnýzý düþün­dürür ve gösterir. Sizi iktisat ve kanaatin tükenmez hazinesinin zenginliðine eriþtirir.

 

Gelirin artýþý ile sarfiyatýný ziyadeleþtirmesi gibi ferdî ve içtimaî iktisadiyatýný yýkan maiþet darlýðýnýn mezarýna hapse­den bir akýlsýzlýk ve dira­yetsizlikten kurtulmasýna sebep olur. Öyle malî bir sýkýntý vaktinde þu hususu da görmek ba­si­retine sahip olursunuz ki, eskiden vazgeçilmesi imkansýz gibi görünen bir çok þey­ler hiç de öyle deðilmiþ.

 

Kendi kendinize sormaya baþlarsýnýz: “Acaba yaþamýn biricik hedefi, maddî bolluðu ve zenginliði elde etmek, gü­nahlarla kalpleri karartan ve insaný mânen zehirli hançer­lerle yaralayan kötü eðlencelere dalmak, boþ ve uyuþturucu eðlenceler peþinde koþmaktan mý ibaretmiþ? Güya geçim dertleri bitmiyormuþ gibi üstelik bu kadar lüzumsuz þeylere ihtiyaç var mýymýþ? Hayýr, hakikat ve saadetle yaþamak asla böyle deðilmiþ” diye size akýlâne ve müdebbirane bir muhakeme ve muha­sebe yapma meziyetine yükseltir.

 

Ýþte o sýrada hayatýn ha­kikî gayesini ve kýymetini ve dün­yada dünya ve uhrâ saade­tiyle yaþamanýn yolunu öðrenmiþ olursunuz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...