Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gazze ateþkesi için Mýsýr'ýn giriþimiyle müzakere edilen anlaþma çerçevesinde diplomatlarýn, Refah ve Kerem Þalom geçiþlerine Fransýz ve Türk askeri gözlemcilerini yerleþtirmeyi planladýðý bildirildi.

 

 

 

Ýngiliz Times gazetesinin haberinde, Gazze'de Filistin Yönetimi için yeni bir güvenli bölge yaratmak ve uluslararasý gözlemcileri bölgeye getirmek için yapýlan diplomatlarca dün yapýlan planýn, Hamas'ýn bölgeden çýkarýlmasýndan 18 ay sonra El Fetih'in liderliðindeki Filistin Yönetiminin Gazze'ye geri dönüþünün öngörüldüðü belirtildi.

 

Haberde, diplomatlarýn, Gazze'nin güney ucunda, Refah'tan Mýsýr'a geçiþ noktasý ve Kerem Þalom'dan Ýsrail'e geçiþ noktasýný içeren bir üçgen oluþturmak ile buranýn güvenliðinin Gazze'ye silah kaçakçýlýðýný durdurmak için Fransýz ve Türk askeri gözlemcileri tarafýndan saðlanmasý üzerinde düþündüðü kaydedildi.

 

Plan dahilinde bu bölgenin, sembolik olarak uluslararasý toplum tarafýndan tanýnan Filistin Yönetimi tarafýndan denetleneceði, böyle bir planýn, Hamas'ýn Gazze'de yönetimi ele aldýðý 2007 yýlý haziran ayýndan bu yana geçiþlerin yeniden açýlmasýný saðlayacaðý belirtildi.

 

Bu arada Gazze'den Mýsýr'a geçiþlerde gözlemcilere izin vermeyi düþüneceðini, ancak uluslararasý güce karþý çýktýðýný bildiren Hamas, dün üst düzey üç yetkilisinin, Mýsýr'ýn giriþimiyle müzakere edilen ateþkes anlaþmasý görüþmelerine katýlmak üzere sýnýrdan geçtiðini iddia etti.

 

Dün Fransa ve Mýsýr'ýn ortak sunduðu Gazze'de ateþkes planýyla ilgili görüþmelerde, Hamas'ýn yeniden silahlanmasýný önlemek için sýnýrlarýn nasýl kontrol altýnda tutulacaðý konusunda, Mýsýr ile Ýsrail arasýndaki anlaþmazlýk nedeniyle sorunla karþýlaþýldýðý bildirilmiþti.

 

Kahire, Ýsrail ve Avrupa Birliði müzakerecilerine, bir ateþkes planýnýn parçasý olarak topraklarýna yabancý asker yerleþtirilmesi yerine, sadece, kendi güçlerinin sýnýrdan toprak altýna açýlan tünellerle yapýlan kaçakçýlýkla mücadele etmek için uluslararasý teknik desteðin artýrýlmasýný kabul edebileceðini açýklamýþtý.

 

HAMAS HEYETÝ MISIR'DA

 

Bu arada Mýsýrlý emniyet yetkilileri, Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek tarafýndan önerilen ateþkes planý konusunda ayrýntýlý bilgi almak üzere, bir Hamas heyetinin Gazze Þeridi'nden Mýsýr'a giriþ yaptýðýný bildirdi.

 

Mýsýrlý yetkililer, Eymen Taha ve Cemal Ebu Haþim baþkanlýðýndaki dört kiþilik heyetin dün gece Refah sýnýr kapýsýnda Mýsýr'a girdiðini belirterek, Gazze Þeridi'nden gelen Hamas heyetinin, bugün Þam'dan gelmesi beklenen Hamas'ýn sürgündeki siyasi büro temsilcilerine katýlacaðýný kaydetti.

 

Hamas'ýn siyasi bürosundan iki yetkili, hafta içinde Mýsýr istihbarat servisinin baþkaný Ömer Süleyman ile ateþkes planý konusunda görüþmeler yapmýþtý.

 

 

 

10 Ocak 2009, Cumartesi

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...