Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýsrail’den Türkiye’ye basýn aracýlýðýyla tehdit

 

 

YDH- Ýsrail’de yayýmlanan Jerusalem Post gazetesinde imzasýz olarak yayýmlanan “Türkiye taraflarýný seçiyor” baþlýklý aþaðýdaki makale, Ýsrail’in Türkiye’nin Ortadoðu’da baðýmsýz ve etkili bir aktör olmaya baþlamasýndan duyduðu rahatsýzlýðý yansýtýyor.

 

Ýsrail’in kurucularýnýn, bir Arap düþmanlýðý deniziyle yalýtýlmýþ Yahudi devletinin kendisini Ýran ve Türkiye’yle –Araplardan kendilerine has farklýlýklarý olan Müslüman ülkeleri- ayný hizaya dizebileceðine dair büyük umutlarý vardý.

 

Beklenildiði gibi Ýsrail, yýllarca ihtiyacý olan petrolünün çoðunu Þah’tan temin etti ve Tahran’daki gayri resmi büyükelçiliðimiz Washington temsilciliðimizden sonra bizim için ilk sýradaydý. Türkiye ise 1949’da, Ýsrail’i tanýyan ilk Müslüman devlet oldu.

 

David Ben-Gurion, 1958’de Türkiye’ye gizli bir gezi gerçekleþtirdi; ancak bir Ýsrail baþbakanýnýn, Ehud Barak’ýn, açýkça ziyareti 1999’a kadar gerçekleþmedi. Türkiye, Arap Birliði’ne baþkaldýrarak 1996’da Ýsrail’le bir askeri ortaklýk paktý imzaladý.

 

2002’de, Türkiye’deki Ýslami eðilimli Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP), Recep Tayip Erdoðan’ýn liderliðinde ezici bir seçim zaferi kazandý. AB üyeliðinin peþinden koþmaya düþkün olan (Türkiye aday üyedir) Erdoðan, partisinin Ankara’nýn Ýsrail’le baðlarýný koruyacaðýný söyledi.

 

AKP yönetiminde korudu da; ama yakýn zamanda, kuþkusuz isteksizleþti. Örneðin 2000-2005 Filistin intifadasý sýrasýnda, Erdoðan öngörülmüþ bir su ticaretine engel oldu ve büyükelçisini geçici olarak Ýsrail’e geri çaðýrdý.

 

Hamas 2006 Filistin seçimlerini kazandýktan sonra, Türkiye Batý politikasýyla baðýný kopartarak Hamas lideri Halid Meþal’e ev sahipliði yaptý. Türkiye, Þam’la iliþkilerini düzelterek, Ýsrail savaþ uçaklarýnýn Türk hava sahasýný ihlalini bahane ederek Suriye nükleer tesisindeki 2007 baskýnýný protesto etti.

 

Nihayet geçen yýl Türkiye, Ýstanbul’da Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad’ý aðýrladý. Ankara ve Tahran þu an samimi politik ve ekonomik baðlara sahip. Türkiye’nin Batý’dan açýkça uzaklaþmasýna raðmen; Olmert hükümeti yine de Ankara’nýn, Þam’la barýþ görüþmelerinde bir arabulucu olarak görev yapma teklifini kabul etti.

 

Ýsrail silahlý kuvvetleri, Dökme Kurþun Operasyonu’nda Hamas’a “karþý saldýrý” yapmaya baþladýðýndan beri, Türkiye’deki hem hükümet hem de halk Ýslamcýlarýn arkasýnda saf tuttu. Cumartesi günü Ýstanbul’daki Ýsrail konsolosluðunun önünde binlerce insan toplandý; 200 bin kiþi pazar günü Ýstanbul’daki önemli bir meydanda gösteri yürüyüþü yaptý. Ankara, Diyarbakýr, Trabzon, Adana, Bursa ve Þýrnak’ta da büyük “Kahrolsun Ýsrail” yürüyüþleri vardý.

 

Erdoðan neredeyse, 11 gün önce operasyon baþladýðýndan beri Hamas þiddetini yýldýrmak için gerçekleþtirilen Ýsrail silahlý kuvvetleri operasyonunu durdurmaya çalýþýyor. Kendisi; onu Suudi Arabistan, Mýsýr, Ürdün ve Suriye’ye götüren yeni sonuçlanmýþ bir araþtýrma misyonundan Ýsrail’i gösteriþli bir biçimde alýkoydu.

 

Þimdi Ýsrail’in Gazze’de –söylediðine göre Ýsrail’in kendisini yýkýma sürüklemesine sebep olacak olan- “insanlýk dýþý davranýþlar” gösterdiðini “keþfetmiþ”. Zamaný gelince, Allah’ýn “masumlarýn” haklarýna tecavüz edenleri cezalandýracaðýna inanýyor.

 

Gazze’de yaþanan insanlýk trajedisi, bütünüyle Ýsrail’in hatasý: “Hamas ateþkese baðlý kaldý; ama Ýsrail ambargolar uygulayarak bunu ihlal etti. Gazze’de, insanlar sanki açýk bir hapishanede yaþýyorlar. Aslýnda, bütün Filistin açýk bir hapishaneye benziyor…”

 

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ekliyor: “Ýsrail’in yaptýðý, vahþetten baþka bir þey deðildir.”

 

Erdoðan þüphesiz Hamas’ýn Gazze’de güç elde ettiðinden beri yaptýðý hiçbir þeyde bir hata bulamayabilir.

 

Türkiye, Güvenlik Konseyi’nde geçici üyelik koltuðunu daha yeni kazandý ve Ankara Hamas’la Birleþmiþ Milletler arasýnda bað olacaðýna yemin ediyor. Konsey’e ateþkes için Hamas’ýn þartlarýný teslim etme önerisinde bulundu.

 

Erdoðan ayný zamanda bu tarz bir uzlaþtýrmanýn daha az inatçý bir Filistin politikasý yaratmasýnýn ya da ikisinden birinin Ýsrail’le birlikte yaþamayý taahhüt etmesinin pek mümkün olmamasýna raðmen el-Fetih ve Hamas’ý bir araya getirmek için de baský yapýyor.

 

Her þeyi hesaba kattýðýmýzda, Türkiye’nin Ýsraillilere insan haklarý konusunda vaaz verme hakkýný kazandýðýna ikna olmuþ bulunmuyoruz. Dünyanýn ilgisi Gazze’ye yoðunlaþýrken, Türk jetleri Kuzey Irak’taki Kürt mevzilerini bombaladý.

 

Yýllar boyunca, radikal PKK Türkiye’den baðýmsýzlýk kazanma seferberliði peþindeyken on binlerce insan öldürüldü. Irak’taki Kürt siviller devamlý Ankara’nýn hava kuvvetlerinin PKK faaliyetlerinin olmadýðý sivil bölgeleri vurduðundan þikâyet ediyor.

 

Bir sonraki Ýsrail hükümeti; Ýsrail’in, dolaylý da olsa yok oluþumuzdan bahseden bir ülkeyi arabulucu olarak kabul edip edemeyeceðini düþünüp tartmalý. Bu arada, eðer Türkiye tek taraflýlýðýnda ve Ýsrail karþýtý söyleminde ýsrar edecek olursa; Dýþiþleri Bakanlýðý istiþarelerde bulunmak için Ankara’daki büyükelçimizi geri çaðýrmayý gözden geçirebilir.

 

Türkiye’nin Doðu ve Batý arasýnda köprü görevi gören bir yer olmakla Ýran, Hizbullah ve Hamas –bütün bölgenin dengesini bozma tehdidinde bulunan politikalar- tarafýndan savunuculuðu yapýlan açmazlý Ýslami politikalar için propaganda yapmak arasýnda bir seçim yapmasý gerekiyor.

 

Çeviren: Zeynep Dursunoðlu

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...