Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

SÝYONÝZMÝN ÇOÇUKLARA YÖNELÝK VAHÞETÝ

 

Bilindiði üzere son Aksa Ýntifadasý’nda Ýsrail iþgal kuvvetleri özellikle çocuklarý hedef almýþtýr.

Bu yüzden son intifadada iþgal kuvvetleri tarafýndan þehit edilen Filistinliler arasýnda çocuklar önemli bir yekûn oluþturmaktadýrlar. Fakat siyonist vahþetin Filistin’de çocuklarý özellikle hedef almasý uygulamasý Aksa Ýntifadasý ile baþlamýþ bir hadise deðildir.

1987′de baþlamýþ olan birinci intifada döneminde de Ýsrail’in eski baþbakanlarýndan Ýzak Rabin’in tavsiyeleriyle Filistinli çocuklarýn kol ve bacak kemikleri kýrýlýyordu.

Rabin o zaman muhalefetteydi ve iktidarda bulunanlara taþ atan çocuklarýn kol ve bacak kemiklerinin kýrýlmasýný tavsiye etmiþti.

Bu yüzden de o dönemde Rabin medyada “kemik kýran Rabin” olarak anýlmaya baþlanmýþtý. Týpký baþbakan Ariel Þaron’un “Beyrut kasabý” olarak tanýnmasý gibi.

Hatta o dönemde Filistinli bir çocuðun izbe bir yere götürülüp kol ve bacak kemiklerinin kýrýlmasý olayý gizli bir kamerayla çekilmiþ ve ekranlara yansýtýlmýþtý.

O görüntüler sanýyoruz, birinci intifadayla ilgili geliþmeleri takip edenlerin hala zihinlerindedir. Çünkü o olay günlerce konuþulmuþ ve birçok kez ekranlara yansýtýlmýþtý.

Birinci intifadanýn devam ettiði günlerde Ürdün’de hastane’de tedavi altýna alýnan çocuklarýn kol ve bacak kemikleri kýrýlmýþtý. Fakat içlerinde 8-9 yaþlarýnda bir çocuk vardý ki onun da kafa tasý kemikleri kýrýlmýþtý.

Ýþgalci askerler ellerine aldýklarý taþlarla çocuðunun kafa kemiðini birkaç yerden kýrmýþlardý ama, Allah’ýn hikmetiyle çocuk ölmemiþti ve Amman’a getirilip tedavi altýna alýnmýþtý.

Çocuklarýn kol ve bacak kemiklerinin kýrýlmasýný tavsiye etmesi sebebiyle “kemik kýran Rabin” ünvanýyla ün salan Rabin, ne kadar ilginçtir ki, intifadanýn önünün kesilmesi ve Ýsrail iþgal devletinin geleceðinin kurtarýlmasý için 1991′de baþlatýlan sözde barýþ süreciyle birlikte ani bir þekilde “barýþçý Rabin” oluverdi.

Hatta 1993′te Oslo Ýlkeler Anlaþmasý’ný imzalamasý sebebiyle Nobel barýþ ödülüne bile layýk görüldü. Böylece “kemik kýran Rabin” unvaný da unutturuldu.

Oysa Rabin’in kafa yapýsýnda hiçbir deðiþiklik yoktu ve ihtiyaç duyduðunda çocuklarýn kemiklerini kýrmaktan çekinmeyeceði kesindi.

Ne var ki o bir dindaþý tarafýndan öldürülünce deterjanlý suyla yýkanmýþ gibi oldu ve saðlýðýnda yaptýðý bütün kötülükler unutturuldu. Böylece manipülasyonu esas alan ve dünya kamuoyunu yanlýþ yönlendirmeyi hedefleyen kontrollü tarihe “barýþ yanlýsý Rabin” olarak geçti.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...