Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýngiliz gazetecinin isyani

 

 

Ýsrail’in Filistin’in Gazze Þeridi’nde baþlattýðý katliam kampanyasý devam ederken, bu kampanyaya sessiz kalan ya da destekleyen Batýlýlara en aðýr eleþtiriyi Ýngiliz The Independent gazetesinden Robert Fisk yaptý.

 

ÝSRAÝL, KURULDUÐUNDAN BERÝ KATLÝAM YAPIYOR

Türkiye’de bile bazý gazeteler Ýsrail’in katliam kampanyasýnda HAMAS’ý suçlarken, The Independent gazetesinin Ortadoðu uzmaný yazarý Robert Fisk, bugünkü makalesinde Ýsrail ve Batý’ya aðýr eleþtirilerde bulundu. “Batý’den neden bu kadar çok nefret ediyorlar, bunu kendimize soracaðýz” baþlýðý taþýyan makalesinde Fisk, Ýsrail’in kuruluþundan beri çoðunluðu kadýn ve çocuklar olan katliamlar yaptýðýný, önceki günkü katliamýnýn da þaþýrtýcý olmadýðýný belirtti.

 

ÝSRAÝL’ÝN CÝNAYETLERÝNÝ SIRALADI

Ýsrail’in 1982′de Lübnan’da çoðunluðu kadýn ve çocuk olan 17 bin 500 sivili katlettiðini, Sabra ve Þatilla da 1700 sivili 1996′da Kana katliamýnda 106 sivili katlettiðini belirten Fisk, 2006 yýlýnda Lübnan’da bin kiþinin yine Ýsrail tarafýndan katledildiðine dikkat çekti.

 

BATILI LÝDERLER ÝSRAÝL’ÝN YALANINI TEKRARLIYOR

Batýlý liderlerin ve gazetecilerin Ýsrail’in sivilleri vurmaktan kaçýndýðýna dair yalanýný tekrarladýðýna vurgu yapan Ýngiliz gazeteci, “Ateþkesten kaçýnmak için bu yalaný tekrarlayan tüm devlet baþkanlarý ve baþbakanlarýn kasabýn dün akýttýðý kana ortaktýr. Eðer George Bush 48 saat önce ateþkes için bastýrsaydý, kadýn, çocuk ve yaþlý 40 kiþi bugün yaþýyor olurdu” dedi.

 

EÐER HAMAS ÝÞLESEYDÝ BU CÝNAYETÝ…

Dünkü olayýn utanç ötesi bir þey olduðunu yazan Fisk, “Bu katliam savaþ suçu olarak görülemez mi? Eðer bu katliam HAMAS tarafýndan yapýlsaydý, hiç kuþkusuz bunu savaþ suçu ilan ederdik. ÝSrail, Gazze’de bizim için, Batý deðerleri için, bizim güvenliðimiz için savaþtýðýný söylüyor. Eðer öyleyse o zaman bizler de Gazze’de yaþanan katliamýn iþbirlikçileriyiz”

 

ÝSRAÝL’Ý ELEÞTÝRENLERE ‘ANTÝ-SEMÝT’ SUÇLAMASI

Ýsrail’in katlettiði hiçbir sivil için özür dilemediðini, bu hareketini eleþtirenleri de ‘Anti-Semitik’ ilan ettiðine dikkat çeken Robert Fisk, “12 yýl önce Ýsrail bir ambulansý vurmuþ ve kadýn ve çocuklarý katletmiþti. Bize de ‘içinde Hizbullah militaný vardý’ diye yalan söylemiþti. Bu olayýn doðru olmadýðýný kendim araþtýrdým. ÞU anda yine Ýsrail’in skandal uydurmalarýný duyuyoruz. HAMAS’ýn BM okulunda olduðu da bir yalan” dedi.

 

ATEÞKESÝ ÝSRAÝL BOZDU

Ateþkes’in HAMAS tarafýndan deðil Ýsrail tarafýndan ihlal ettiðini de belirten The Independent gazetesinin deneyimli Ortadoðu uzmaný Fisk, “Bizim liderlerimiz öf pöf yapýp bize ateþkesin HAMAS tarafýndan bozulduðunu söylüyorlar. Gerçekte ise Ýsrail bozdu. 4 Kasým’da Ýsrail Gazze’de 6 Filistinli’yi öldürdü. Yine 17 Kasým’da Ýsrail bombardýmanýnda 4 Filistin öldürüldü. 10 yýlda Ýsrail’in 20 vatandaþý öldü. Ancak bir hafta içerisinde 600 Filistinli katledildi. Deir Yassin katliamýndan bu yana Filistinlilere uygulanan katliam sonucu bugünkü Ýsrail kuruldu. Þimdi bu katliamlardan sonra bir Arap kýzgýnlýðýný bize yönelttiðinde, bizler ‘Bunun bizimle ilgisi yok. Bizden niye nefret ediyorlar’ diyeceðiz. Cevabý bilmediðimizi söylemeyelim” ifadelerini kullandý.

 

 

Fatih BOÐATIR

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...