Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://www.radyoonbes.com/resimler/haberler/7821.jpg

 

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Gazze için bir hafta sürecek yardým kampanyasý baþlattý. Türkiye genelindeki 90 bin camide, cuma namazýndan sonra para toplanacak. Hutbe ve vaazlarla halkýn katýlýmý saðlanacak. Ýnternet yoluyla da yapýlabilecek destek için oluþturulan hesap numaralarý cami ve müftülüklere asýlacak. Kampanya hakkýnda konuþan Bardakoðlu, Ýslam âlemine yönelik eleþtirilerde bulundu. Ayette izzet ve onurun Allah'a, Peygambere ve müminlere ait olduðunun anlatýldýðýný, ancak bugünkü durumun farklýlýk arz ettiðine dikkat çeken Diyanet Ýþleri Baþkaný, Ýslam âlimlerinin bunu sorgulamasý gerektiðini vurguladý. Âlimlerin ve Müslümanlarýn din algýsýný gözden geçirmesini isteyerek, "Biz nerede yanlýþ yaptýk diye sormalýyýz." ifadelerini kullandý.

 

Prof. Dr. Bardakoðlu, Ortadoðu'da yaþananlarýn bir savaþ deðil 'kirli bir güç gösterisi' olduðunu dile getirerek, þunlarý söyledi: "Bizim duyarlýlýðýmýz, sadece Müslümanlara ait deðil. Ýlahi vahiyden, Tevrat'tan, Ýncil'den, Kur'an'dan nasibini alan herkesin göstermesi gereken duyarlýlýktýr. Bunun örneklerine dünyanýn birçok yerinde münferit de olsa rastlýyoruz. Ancak gönül isterdi ki insanlýk, böyle olaylar meydana geldiðinde ayaða kalksýn, birlikte dur desin, haksýzlýk yapanýn elini tutsun." Yaþananlarýn dinler ve medeniyetler arasý bir savaþ olarak görülemeyeceðini kaydeden Bardakoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu, kendi kavgalarýný dinler ve kutsallar üzerinden yapmak isteyenlerin bize kurduðu tuzaktýr. Ortadoðu'daki gerilim, Ýshak ile Ýsrailoðullarý arasýndaki bir kavga da deðil. Bu yaþananlar, küçük hesap yapanlarýn, hýrslarýna maðlup olmalarýdýr." Gazze'ye yardým kampanyasý için Diyanet Vakfý'nýn, Vakýflar Bankasý Ankara Meþrutiyet Þubesi '2035392' ve Ziraat Bankasý Mithatpaþa Þubesi '7967366-5002' numaralý hesaplarýna baðýþta bulunulabilecek.

 

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...