Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gazze'nin masum bebekleri, küçücük çocuklarý. Günlerdir sizin cennet fotoðraflarýnýza bakýyoruz. Bakamýyoruz, bakar gibi yapýyoruz. Yüreðimiz, yüreklerimiz daralýyor.

 

Daralýyor, sýkýþýyor, bitiyoruz. O daðýnýk saçlarýnýz. Ecel rüzgârýnda dalgalanýr gibi. Ne güzel saçlarýnýz var sizin. Ne de güzel, yaþar gibi bakan donuk gözleriniz. Anlamaya çalýþýyorum, bize neler anlatýyor, neler fýsýldýyorsunuz.

 

Yüzleriniz ne güzel. Ölümün izleri tutunamaz mý sizin yanaklarýnýzda?

 

Siz nasýl bakýyorsunuz öyle? Ne diyorsunuz katýlaþmýþ, katran sürünmüþ, pas tutmuþ vicdanlara? Zalimin bombalarýna, mermilerine en büyük cevap siz misiniz?

 

Anneleriniz size doyamadan, babalarýnýz doya doya koklayamadan, nasýl da kayýp gittiniz ellerinden, ellerimizden. Giderken, bütün dünyanýn çocuklarýný sorulara boðdunuz. Sizin masum yüzlerinize bakarken evde annelerine, babalarýna sorup durdular: Çocuklar neden ölüyor anne? Çocuklarý neden öldürüyorlar?

 

Cevap veremedi kimse. Boðazlara bir düðüm atýldý. Ne diyecektik? Ne demeliydik?

 

Ben o güzel yüzlerinize önce cesaret edip, bakamadým. Toplayamadým kendimi. Sonra dayanamadým. Bak dedim, onlar cennet yüzleri. Bir de daðýnýk saçlarýnýza takýldým. Ne güzelmiþ þehit bebeklerin saçlarý. Okþamak isterdim. Cennetten kokular sürünmüþtür þimdi onlara diye koklamak isterdim. Yüzüm olur muydu? Elim gider miydi? Suçluyuz hepimiz...

 

Sonra teselli aradým. Cennette Peygamberimiz okþayacak o saçlarý, o masum baþlarý. Peygamber þefkati dedim. Düþündüm sonra, Kasým'ý, Abdullah'ý, Ýbrahim'i okþar gibi okþayacak Gazze'nin cennet çocuklarýný. Kim bilir nasýl da oyunlar oynardý, Peygamberim, tutarak ellerinizden. Size elleriyle yemiþler verirdi, sizinle yarýþ ederdi kim bilir. Cennet çocuklarý, nasýl da özenirlerdi size kim bilir. Sorarlardý sizi, bunlar da kim? Kim böyle Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu'na arkadaþ olanlar? Siz cevap mý verirdiniz: Biz Gazze'nin çocuklarýyýz. Yan yanaydý küçücük kefenlere sarýlý bedenlerimiz. El eleydik, sýra sýraydýk, ellerdeydik, havalardaydýk. Doðrudan geldik biz buraya... Sizin orada bahçeleriniz mi olurdu; adýný Gazze mi koyarlardý?

 

Siz cennetin kapýsýnda annelerinizi babalarýnýzý almadan gitmez misiniz? Bizi de bekleyin... Bizi de iþaret edin...

 

O masum yüzleriniz, o sýra sýra cennet kundaklarýna sarýlmýþ halinizle siz, bize bütün hayatý sorgulatan bakýþlarýnýzla siz, boþuna ölmüþ olamazsýnýz. Anladýklarýmýzdan, daha büyüktür anlattýklarýnýz. Siz kurumuþ çöllere can veren rahmet damlalarý gibi, yüreklere þefkat, merhamet yaðdýrýyorsunuz. Siz, bilseniz ne çok taþlaþmýþ kalbi çözdünüz, erittiniz. Siz, "sadece ben" diyen insanlara, yüreði hatýrlattýnýz. Kanayan bedenlerinizle, vicdanlarý kanattýnýz. Kurumuþ nice göz pýnarýna yaþ yürüdü, bakarken o bakýlamaz gözlerinize... Siz buðday tohumu gibi hatta ondan da öte, bir düþünce topraðýn baðrýna milyon dirildiniz. Bizi insanlýðýmýza dirilttiniz.

 

Eðer ihtiyar dünyamýz bir bahar daha yaþayacaksa, taþlaþmýþ kalplerle gelmez o bahar. Merhamet, þefkat, vicdan gelmeli önce. Ýnsan dirilecekse, insaniyet dirilmeli önce. Demek size düþtü, sizin masumiyetinize düþtü bu görev.

 

Size o zalim, o merhametsiz, o kalpsiz adamlar, kadýnlar nasýl da kýyýyorlar. Nasýl da utanmýyorlar.. korkmuyorlar.. piþman olmuyorlar... Siz, Gazze'nin cennet çocuklarý, siz onlarý teþhir ettiniz. Onlara destek verenleri teþhir ettiniz. Ýnsan haklarý, hayvan haklarý diyenlerin suskunluðunu, ortadan kayboluþlarýný teþhir ettiniz. Nasýl da yakalandýlar, masum bakýþlarýnýzda... Bu kadarýný ummayan, bu kadarýný düþünemeyen, "medeniyet, demokrasi, insan haklarý falan filan var artýk, böyle vahþetler Nazilerin döneminde kaldý artýk" diyenlere, en anlatýlamazý anlattýnýz.

 

Gazze'nin cennet çocuklarý, kararan vicdanlarý sarstýnýz. Dünyaya dalan Müslümanlara, mümin olma þuurunu hatýrlattýnýz. Daðýnýk saçlarýnýz ve yaþýyormuþ gibi bakan gözleriniz, on günde ne çok þey anlattý bize... Eminim, ahýnýz, kalmaz düþtüðünüz yerde...

 

 

Hüseyin Gülerce, ZAMAN, 08.01.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...