Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Filistinli mühendisin acý mektubu

 

Türkiye’de öðrenim görmüþ Filistinli Ýnþaat Mühendisi Muin Naim, internet kanalýyla gönderdiði mektubunda Türk halkýna seslendi.

 

Naim, “Biz Filistin halký olarak kýyamet gününde ve Allah’ýn huzurunda hakkýmýzý helal etmeyeceðiz. Biz burada ölürsek sizin payýnýz var bunda; eðer her biriniz çýkýp da elinden geleni yapmazsa. Allah’ýn huzurunda kardeþlik hakkýmýzý isteyeceðiz sizden” dedi.

 

Filistinli Ýnþaat Mühendisi Muin Naim, internet kanalýyla gönderdiði mektubunda Gazze’de yaþanan dramý gözler önüne serdi. Naim’in Türk halkýndan yardým istediði mektupta þu ifadeler yer aldý:

 

“Bilgisayarýmýn pilinin son dakikalarýný kullanýyorum”

“Gazze’den selamlar gönderiyorum.

 

Ama Allah bilir belki size gönderebileceðim son selam olabilir; çünkü bilgisayarýmýn pilinin son dakikalarýný kullanýyorum.

Gazze’de elektrik, petrol ve su bitmiþ durumdadýr. Hastanelerde jeneratörlerin son mazot litreleri kullanýlýyor, ondan sonra hastanelerdeki elektrikler de kesilecek.

O saatten 24 saat içerisinde 400 diyaliz hastasý ölüme mahkum olacak ve yoðun bakýmda olan yaklaþýk 200 genç ve yaralýyý kaybedeceðiz.

 

Bununla birlikte sürekli ilaç ve elektrik gerektiren ameliyatlar durdurulacak. Bu hepsi deðil, Gazze’nin dramý daha çok hikaye anlatýyor. Mesela fýrýnlarda ekmek yok, pazarda un yok, ilaçlarýn çoðu bitmiþ durumda, sýnýrlar Ýsrail ve Mýsýr tarafýndan kapatýlýyor.

"Boynunuza emanettir ki Türk halkýna söyleyin..."

Boynunuza emanettir ki Türk halkýna söyleyin;

 

biz Filistin halký olarak kýyamet gününde ve Allah’ýn huzurunda hakkýmýzý helal etmeyeceðiz. Biz burada ölürsek sizin payýnýz var bunda; eðer her biriniz çýkýp da elinden geleni yapmazsa.

Allah’ýn huzurunda kardeþlik hakkýmýzý isteyeceðiz sizden.

 

“Kendimi Filistinli bir Türk olarak tanýtýyorum”

Ben kendimi Filistinli bir Türk olarak tanýtýyorum. O kadar seviyorum ki sizi; onun için sizden bir þey yapmanýzý bekliyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nde okumuþ bir Filistinli inþaat mühendisi. Saygýlarýmla Muin Naim….”

 

 

Kaynak:http://www.timeturk.com/Filistinli-muhendisin-aci-mektubu-45147-haberi.html

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...