Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Batý niçin Ýsrail'i destekliyor? Ali Bulac

 

Ýsrail'i bölgede tutan hakiki güç, "Yahudi zekasý ve baþarýsý" deðil, Batý'nýn hesaplarýdýr. Batý, desteðini çeksin, Ýsrail'in iþi birkaç haftada biter. Batý'nýn Ýsrail'e desteðini saðlayan þey de bazý ülkelerin veya grup liderlerinin "Ýsrail'i yok edeceðiz" yolundaki tehditleri deðil.

Batý, bu demeçlerin hangi baðlamda ve ne amaçla verildiðini çok iyi bilir.

 

Bu durumda þunun altýný çizmek lazým: 1948, 1956, 1967 ve 1973'te Araplar Ýsrail ile savaþmadýlar, ABD ile ve ABD patronajlýðýnda bütün Batý ile savaþtýlar; ilk günden FKÖ ve 1987'den beri Hamas da Ýsrail'e karþý deðil, ABD ve Batý'ya karþý mücadele vermektedir. Silah, teknoloji, istihbarat, malî yardým ve diplomasiyle ABD ve Avrupa'nýn nasýl her durumda Ýsrail'e kayýtsýz þartsýz destek verdiðini son Gazze katliamýnda görmüþ olduk. Amerika, BM'de kimsenin aðzýný açtýrmýyor. AB dönem baþkanlýðýný Fransa'dan devralan Çek Cumhuriyeti'nin açýklamasý, AB'nin çürümüþlüðünü, ikiyüzlülüðünü, sahteliðini bir kere daha ortaya koymuþ oldu. Bosna'da onbinlerce Müslüman katledilir, gencecik kýzlar kirletilirken sesini çýkarmayan AB, Gazze'de süren utanç verici katliamý kurumsal düzeyde "saldýrý deðil, Ýsrail'in savunma hakký" olarak gördü. Bu Avrupa mý insanlýða nizamat verecek? ABD ve Avrupa'ya göre Hamas'ýn tahrik etmesi, Ýsrail'e bu katliamlarý yapma hakký veriyor. Dileyelim ki biri bana taþ atýp kafamý yardý; bu, bana onu çoluk çocuðuyla öldürme hakkýný verir mi?

 

Hayýr, burada söz konusu olan ne Müslümanlarýn ve Araplarýn zaafý, ne Hamas'ýn politik kimliði ve mücadele yöntemi. Birinci derecede söz konusu olan Batý'nýn, kendi geliþtirdiði standartlar çerçevesinde "Müslümanlarý hak sahibi varlýklar" görmemesidir. Ýkinci sebep ise yine blok halinde Batý'nýn her ne olursa olsun "Ýsrail'e kayýtsýz þartsýz destek verme" konusunda kendi içinde bir mutabakata varmýþ olmasýdýr. Batý'nýn Ýsrail'e, onu bütün uluslararasý norm ve kurallardan muaf tutacak þekilde destek vermesinin üç temel sebebi vardýr:

 

1. Batý, ister Hýristiyan ister seküler döneminde olsun, Yahudilerle bir arada yaþamak istemiyor. Bunun derinlere nüfuz eden teolojik, tarihî ve kültürel sebepleri var. Özellikle Avrupa'nýn her tarihsel dönemde bir "Yahudi sorunu" olmuþtur. Geçmiþte Yahudilerle bir arada yaþayamadý, onlarý gettolara hapsetti. Modern zamanlarda "küçücük bir azýnlýk" olarak içinde yaþamasýna izin veriyor, bir yerde "çoðunluk veya Hýristiyan ya da laiklerle eþit nüfusa sahip olduklarý"nda, onlardan hemen rahatsýzlýk duymaya baþlýyor. Bu açýdan Yahudi nüfusu bir tür "gönüllü arýndýrma"ya tabi tutup Filistin'e göndermesi, Avrupa'nýn takip ettiði temel bir politikadýr. Siyonistler için Filistin "ana yurt" ise Avrupa'nýn gözünde "Yahudilerin sürgün diyarý"dýr.

 

2. Ýkinci Savaþ sýrasýnda Nazilerin Yahudilere reva gördüðü soykýrým birçok Avrupalýda utanca yol açtý, bir tür vicdan azabýna sebep oldu. Bu da Ýsrail'in insanlýk dýþý da olsa yaptýklarýnýn tolere edilmesini saðlýyor. Ancak bu faktör, Ýsrail'in her geçen gün daha da artýrdýðý katliamlar karþýsýnda etkisini kaybediyor. Çünkü hem vicdan sahibi Batýlýlar, artýk infial gösteriyor, hem bu gidiþin Batý'nýn da sonunu getireceðini düþünen politikacýlarýn sayýsý artýyor.

 

3. Ýsrail, bölgede Batý'nýn ön karakoludur. Bu sayede Ýslam âleminin zenginlikleri, tabii kaynaklarý ve siyaseti kontrol ediliyor. Ýsrail'in varlýðý bölgenin demokrasiye geçmesinin önündeki en büyük engel. Denebilir ki; Batý, Ýsrail üzerinden Ýslam âleminin baþýna güç bir bela sarmýþ bulunuyor. Bu açýdan açýkça telaffuz edilmese de "Hýristiyan-laik Batý" ile "Yahudi-Siyonist Ýsrail" arasýnda Ýslam'a karþý bir ittifak söz konusudur.

 

Batý'nýn mutlak desteði üç durumda sona erer: a) Petrol tamamen biter, b) Ýslam dünyasý bütünüyle Batý'nýn mutlak denetimi altýna girmeyi kabul eder, bütün direnç noktalarý sona erer, c) Ýsrail'e verilen destek Ýsrail'in ve giderek Batý'nýn hegemonik gücünün sona ermesine yol açacak kadar çýðýrýndan çýkar. En kuvvetli olaný üçüncüsüdür.

 

 

Ali Bulac

 

 

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Batý niçin Ýsrail'i destekliyor?

 

1... Geçmiþte Yahudilerle bir arada yaþayamadý, onlarý gettolara hapsetti. Modern zamanlarda "küçücük bir azýnlýk" olarak içinde yaþamasýna izin veriyor, bir yerde "çoðunluk veya Hýristiyan ya da laiklerle eþit nüfusa sahip olduklarý"nda, onlardan hemen rahatsýzlýk duymaya baþlýyor. Bu açýdan Yahudi nüfusu bir tür "gönüllü arýndýrma"ya tabi tutup Filistin'e göndermesi, Avrupa'nýn takip ettiði temel bir politikadýr. Siyonistler için Filistin "ana yurt" ise Avrupa'nýn gözünde "Yahudilerin sürgün diyarý"dýr.

 

 

Demek Adamlar biliyormus abi ya...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...