Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýnsanlýðýn kalk borusu: Ýsrail

NÝHAL B. KARACA

Kapýnýn önüne konulmuþ üç boþ süt þiþesi gibi yan yana dizilmiþler. Bir daha içemeyecekleri süte uzanýrcasýna aralýk, kanamayacaklarý bir dünyaya uzanmýþ aðýzlarý, üzerlerinde kanlý giysiler.

Hele o ortadaki, o evet, baþý beyaz sargýyla sarýlmýþ olan...Ölmeden önce de, zaten yaralý olan. Daha önce vurulmuþ ve muhtemeldir ki hayatta kaldýðý için Allah'a þükredilmiþ... Bu bir film olsaydý 'sýrasýný savmýþ', aldýðý yara karþýlýðýnda hayatta kalmayý hak etmiþ olduðu varsayýlýrdý. Filmlerde çoðunlukla öyledir; bir badireden kurtulmuþsan bir anlamý vardýr.

 

Filmlerde kader þöyle bir deðip geçmiþ ve yaþamana karar vermiþse, bir daha geri dönüp bakmaz. En azýndan uzunca bir süre bakmaz. Ama Ýsrail öyle deðil, þöyle bir deðdiklerini tanýyor, geri dönüp eskaza hayatta kalmýþlarsa da tarýyor. Onun için 15 dakika bile yeterince uzun. Gördünüz deðil mi o resmi? Dün Zaman dahil birçok gazetede vardý; o çocuk cesetleri. Bebeklerin altýndaki yaygýyý da gördünüz mü? Hani, ölü de olsalar, soðuk almasýnlar diye serilmiþ gibiydi. Hani ölü de olsalar, belki þehre bir Mesih gelir, canlanýrlar/ zatürre olmasýnlar. Ýleride çocuklarý olmaz sonra. Yekten koymayalým taþa. Böbrekler sonra, soðuðu mýknatýs gibi çeker. Hem Ýsrail için Ýsrafil vakti. Artýk gücenmiþ olsun da gelsin o büyük Sûr... Hasta olmasýnlar. Yekten taþa koymayalým. Hazmedilmesi güç gerçekliðe dair, gerçeklik duygusunun 'insanca' yitimi. O yaygýyý seren Filistinlinin aksine, gerçekliði 'insanca' yitiremiyoruz biz.

 

Ne kanlý turnusol kâðýdýymýþ Filistin meselesi. Sapýr sapýr döküldü insanlýðýmýz. Burkulkaç diye bir fizik yasasý var sanki. Burkuluyor burkuluyor ve sonra bu gerçeklikle baþ edemeyeceðimize karar verip kaçmayý tercih ediyoruz. Zaplayarak ya da unutarak. Çünkü etrafýmýz neyin 'etik' neyin 'doðru' olduðunu söyleyen, 'tabloyu doðru deðerlendirmek lazým geldiðini' vazeden ve vicdanýn o ilk uyanýþýna, dolaysýz sesine çelme takmak için karýþýk mesaj veren 'realist'lerle dolu.

 

Köþe yazarlarýna bakýyorum. Türkiye realist davranmýyor, Tayyip Erdoðan Ýsrail ile kurduðumuz diplomatik iliþkileri bozacak þekilde sert çýkýyor, oysa Araplarýn Filistinlileri umursadýðý yok, biz neden Arap'tan çok Arapçý olacakmýþýz ki, diye, bla bla bla bir yýðýn mübtezelce fikir var. Hamas'ýn yok edilmesi adýna Ýsrail'in Gazze harekâtýna Mýsýr, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelerin verdiði zýmni destek de iyi bahane oldu sonra. Kendimizi Avrupalýlarla ayný rafa yerleþtirme fýrsatý doðdu; Oryantalist bir yerden, çok çok üstün olduðumuza inandýðýmýz Araplara tepeden bakmak için bir imkân daha! Bölge ülkelerinin kirli iþbirliðini Ýsrail'e göstermemiz gereken hoþgörünün eskortu haline getirmek! Gerçeklik duygusunu insanca yitiremiyoruz, evet. Bir katliama ses çýkarabilmek, bir katliam dolayýsýyla öfke duyabilmek için Arap olmak/olmamak mühim bir kerterizmiþ gibi. Ýsrail ile iliþkilerimize her halükârda dikkat buyuracakmýþýz efendim. Bu bir þaka olsa gerek. Onca kan akarken, 4 askerine karþý, 670 sivil Filistinliyi öldüren, öldürmeye de devam eden, demokratik seçimle gelmiþ Hamas'ý, 15 aydýr tek füze atmamýþ Hamas'ý, bölgedeki Arap ülkelerinin de desteðiyle derdest etmeye azmetmiþ bulunan Siyonizm'in þahý Ýsrail'le iliþkilerimize dikkat etmeliymiþiz.

 

Ben de 'realist' bir yorumsama faaliyetinde bulunmak isterim: Kimse kusura bakmasýn, 'Ýsrail ile diplomatik iliþkiler' insanlýðýn önünde bariyer teþkil ettiði sürece, ortam yekten 'antisemitizm'e varan bir kan davasýna kalacaktýr. Hizbullah, Ýran ve Hamas'ýn etkisinin Arap ülkelerinin de verdiði omuzla bastýrýlmasý ve bu kirli iþbirliðine baþta AB dahil BM'nin dahi gýk diyememiþ olmasýnýn sonucu, vasat, Filistin'de ölen her bir çocuða karþý diasporada yaþayan 4 Yahudi'nin ölümü için fetva verebilecek aþýrýlarýn söylemlerinin benimsenmesine kadar gidebilir. Yoksa sahiden, bunun olmasý mý isteniyor?

 

Bugün Ýsrail'e aðýz dolusu küfür ediyorum. Hem görünen köy kýlavuz gerektirmediði için hem de kabaran öfkem muhatabýný þaþýrmasýn diye. Siyonist Yahudi ile sýradan-masum bir Yahudi arasýndaki farkýn önemi sonsuza kadar önemli kalsýn diye. Bilmem anlatabildim mi?

 

 

07 Ocak 2009, Çarþamba

 

zaman.com.tr

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...