Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dayan Muin... Dayan Gazze...

 

 

Az önce televizyonlara Gazze’den baðlanýp “Ölmezsem sonra yine konuþuruz” diye espri yapan Filistinli Muin Naim’i tanýyorum.

 

Bu espriyi yaptýðý sýrada Ýsrail savaþ makinesi onun evine doðru ilerliyordu.

 

Hamas’ýn Türkçe bilen sözcülerinden biri olmuþ Muin.

 

Benim ODTÜ’den arkadaþým.

 

ODTÜ’de bir zamanlar yüzlerce Filistinli öðrenci okurdu. (Kýzlar da vardý ama onlar baþörtüsü yasaðýndan sonra gelmez oldular.) Þimdi Gazze’den telefonla bilgi alýnan Türkçe bilen o Filistinlilerin çoðu ODTÜ’lüdür herhalde

 

Muin de onlardan biriydi.

 

O da diðer Filistinliler gibi okulun etrafýndaki bakýmsýz, ucuz evlerde kalýrdý. “Filistin kampý” derdik biz o evlere.

 

Bütün Filistinliler gibi onun da dersleri kötüydü. Kötü þartlardan gelmiþti çünkü. Birlikte kaç defa Calculus dersini alýp, kaldýk hatýrlamýyorum. Ama Bahar Þenliði’nde Filistin standýnda yaptýklarý lezzetli felafalleri hiç unutmadým.

 

Ayný öðrenci topluðunda bulunduk Muin’le. Þanlýurfa’ya, Antep’e gittik trenle, yolda uzun uzun Filistin’i konuþtuk.

 

Ne yapacaðýný bilmiyordu Muin. Filistin’e dönmek, bütün hayatýný bir trajedi ve mücadele içinde geçirmeyi en baþtan kabul etmek demekti. Dönmemek ise, gurbette ayný sefaleti hem de ülkesine ihanet etmiþ olma duygusundan bir an olsun kurtulamadan çekmeyi kabul etmek demekti.

 

Tanýdýðým bütün Filistinliler gibi onun da hayatý politika ve mücadeleydi. Devrim yapmak, iktidara gelmek, toplumu dönüþtürmek için deðil, adam gibi yaþamak için, adamý da býrakýn sadece yaþamak için. Bu dünya onlara normal ve basit bir hayat sürdürme fýrsatý vermedi çünkü. Þimdi onlardan militan, terörist diye bahsedenler, Hamaslý, El Fetihli ya da baþka bir örgütten olmanýn Filistinli olmak, olmayan Filistin devletinin vatandaþý demek olduðunun farkýnda deðiller.

 

Dün Muin’i televizyonda gördüm. Hamas sözcüsü olmuþ. Türkiye televizyonlarýna baðlanýp, bilgi veriyor. Hiç deðiþmemiþ ayný muhlis Muin o. Ayný bacý kalfa Türkçesi. Ayný hýnzýr ses. Karýncayý incitemeyecek, iri cüsseli, saf, tertemiz, bir tek Ýsrail denince tepesi atan Muin o.

 

Þimdi siz Muin’e terörist mi diyorsunuz? Allah korusun Muin öldürüldüðünde Ýsrail, askerî hedefleri mi vurmuþ olacak? Ýsrail bu kez çocuk ve kadýn öldürmedi, hastaneye saldýrmadý diye “ohh” mu çekilecek, “su testisi su yolunda kýrýlýr” mý denilecek?

 

Peki, siz söyleyin. Muin’in yerinde olsaydýnýz siz ne yapardýnýz?

 

Bir sabah 2000 yýl önce bu topraklarýn sahibi olduðunu iddiasýyla Hititler gelse bizi evlerimizden atsa.

 

Sonra da boþalttýðýmýz evlerimize, topraklarýmýza yerleþse.

 

Bizi de birkaç mülteci kampýnda toplasa. Etrafýmýza duvarlar örse.

 

Bir kýsmýmýz Bulgaristan’a, Yunanistan’a, Suriye’ye, Gürcistan’a, Ýran’a kaçsa.

 

Oradaki mülteci kamplarýnda yaþamaya çalýþsa. Hayatýmýz mahvolsa.

 

Ama ABD, AB ve tüm dünya Hititlerden yana olsa.

 

Müslüman ülkeler bile bize sahip çýkmasa.

 

BM’nin bize verdiði küçücük toprak parçasý bile iþgal altýnda olsa. Dünyanýn buna bile sesi çýkmasa.

 

60 yýldýr bu rezillik, bu hayat mücadelesi, bu haksýzlýk böyle devam edip gitse.

 

Siz de bu rezilliðin, bu hayat mücadelesinin, bu iþgalin ortasýna doðsanýz.

 

Anneniz, babanýz, bütün sevdikleriniz açlýkla, yoklukla, sefaletle mücadele ederken az ötede sizin evlerinize kurulmuþ Hititler refah içinde yaþasa.

 

Bütün dünya onlarý tanýsa, bütün dünya onlarý muhatap alsa.

 

Gülseler, eðlenseler, gelecek endiþeleri olmasa.

 

Ve bütün bunlarý her gün görseniz. Bütün bu çeliþkiyi her gün yaþasanýz.

 

Her gün kendi vatanýnýzda kontrol noktalarýnda aþaðýlansanýz.

 

Bir de haklarýnýz için mücadele ederken kendi vatanýnýzda adýnýz teröriste çýksa?

 

Eliniz kolunuz baðlanmýþ olsa.

 

Siz ne yapardýnýz?

 

Sadece taþ atmak öfkenizi nereye kadar keserdi?

 

Dünyanýn en iyi üniversitelerinde, en iyi þartlarda okumuþ, yaþamýþ, “ilkel” güdülerinden kurtulmuþ, dünyanýn en derin

adamlarýndan biri olmuþ Filistinli Edward Said’e Ýsrail hedeflerine taþ attýran öfkenin Gazze sokaklarýnda her gün bu iþkenceyi yaþayan sýradan bir Filistinli gence neler yaptýrabileceðini düþünün. Hele son Ýsrail saldýrýlarýndan sonra?

 

Ve tekrar düþünün Siz Muin’in yerinde olsaydýnýz ne yapardýnýz?

 

“Ýsrail kendini savunuyor” diyen AB’nin adaletine mi güvenirdiniz?

 

“Ýsrail’i çok iyi anlayan” Obama’dan mý çözümü beklerdiniz?

 

Koltuklarý karþýlýðýnda, dünyanýn egemenlerine zavallý Filistinlileri satan totaliter Arap rejimlerinden mi medet umardýnýz?

 

Bush ile iþbirliði yapan, Hamas’ý bitirmek için Mýsýr’la iþbirliði içinde Gazze’yi açlýða terk eden El Fetih’e mi katýlýrdýnýz?

 

2005’te Arap dünyasýnýn en adil seçimleriyle, demokratik yollarla iktidara gelen, uyguladýðý yanlýþ siyasi stratejilere raðmen bir þekilde Ýsrail karþýsýnda durabilen tek Filistinli güç haline gelmiþ Hamas’a mý katýlýrdýnýz?

 

Yoksa kan ve barut kokan, abluka yüzünden insanlarýn ot yediði Gazze sokaklarýnda “Bütün dünya buna inansa bir inansa hayat bayram olsa” tarzýnda mý takýlýrdýnýz?

 

Türkiye’de “Ama Hamas da” diyerek suça ortak olanlar, suça sessiz kalanlar tüm bunlarý hiç düþündü mü?

 

Buradaki “ama” ile “Ama Ermeni çeteleri de Türkleri öldürdü”deki ama arasýnda bir fark olmadýðýný hiç düþündü mü?

 

Peki, siz bu berbat þartlarda yine de bir Muin olabilir miydiniz?

 

Bir insandan ancak canlý bir bomba yaratacak bu þartlarda onun kadar muhlis, sevecen ve vicdanlý kalabilir miydiniz?

 

Siz bu þartlarda bile Muin gibi espri yapabilir miydiniz? Serinkanlýlýðýnýzý koruyabilir miydiniz?

 

Az önce “ Ölmezsem yine baðlanýrým” diye espri yaptý televizyonda ODTÜ’den Filistinli arkadaþým Muin.

 

Tam o sýrada Ýsrail savaþ makinesi evine doðru ilerliyordu.

 

O öyle söylediðinden beri ben merakla ve endiþe içinde televizyon baþýndayým ve onun yeni bir kanala canlý baðlanmasýný bekliyorum.

 

Ölme Muin. Öldürme Muin.

 

Çok bekledin. Çok sabrettin.

 

Sakin, huzurlu bir hayatý sen de hak ettin.

 

Dayan Muin... Dayan Gazze...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yildiray Ogur, TARAF GAZETESI, 05.01.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...