Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mýsýr, Türkiye'nin yaptýðýný yapabilir mi?

 

Gazze'de yaþanan katliam bir dizi soruyu beraberinde getiriyor. Acaba operasyon Mýsýr'a önceden bildirildi mi? Tel Aviv'deki resmi açýklamaya göre Ýsrail hükümetinin saldýrý baþlatma kararý çýkarmasýndan 24 saat sonra 25 Aralýk Perþembe günü Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Tzipi Livni Kahire'deydi...

 

 

 

Yani bu durum, Livni'nin, saldýrý kararý cebindeyken Mýsýr'a geldiði anlamýna geliyor. Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan saldýrýlar sebebiyle Suriye ile Ýsrail arasýndaki müzakerelerde Türk arabuluculuðunun askýya alýndýðýný açýkladý ve ülkesine saygýsýzlýk yapýldýðýný ifade etti. Operasyonun gerçekleþmesinden 5 gün önce Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak Ankara'ya gelmiþ ve Ýsrail'in Gazze'yi vurmakta kararlý olduðuna dair hiçbir iþarette bulunmamýþtý. Acaba Mýsýr'ýn Türkiye gibi saygýsýzlýða uðradýðýný açýklama geniþliði var mý? Çünkü Livni Kahire'yi ziyaret etmiþ ve saldýrýya dair hiçbir bilgilendirme yapmadan devlet baþkaný ve dýþiþleri bakanýyla görüþmüþtü. Yoksa Mýsýr'ýn sessizliði saldýrý gerçekleþmeden önce konu hakkýnda bilgilerle donatýldýðý anlamýna mý geliyor? Þayet bazý Arap ülkelerine saldýrýnýn önceden bildirildiði yönündeki Ýsrail açýklamalarý doðruysa bu ülkelerin hangileri olduðunu öðrenmemiz hakkýmýz deðil mi? Ýsrail gazeteleri Yediot Ahronot ve Maariv'in 15 Aralýk günü yayýnladýklarý Ýsrail savaþ bakanlýðýndaki siyasi ve güvenlik dairesi müdürü Amus Celad'ýn, Mýsýr istihbarat müdürü Ömer Süleyman'dan Kahire'de bir araya geldiklerinde Hamas'a yönelik sert eleþtiriler dinlediði ve Ýsrail'in Hamas'a karþý alacaðý önlemleri desteklediði yönündeki haberlerin doðruluk derecesi nedir?

 

Þayet Türkiye, Suriye-Ýsrail arasýndaki arabuluculuðunu askýya alýrsa bu durumda Gazze'deki þartlarýn sorumluluðunu Hamas'a yükleyen Dýþiþleri Bakaný Ahmed Ebu Geyt'in açýklamalarý ve kýnamalarýnýn haricinde Mýsýr, öfkesini ifade edeceði bir icraatta bulunacak mý? Niçin saldýrý haberlerinin yayýlmasý ve çok sayýda Filistinlinin kurban düþmesi sonrasý Arap liderlerinin bir tutum almak için yaptýðý yoðun telefon görüþmesi kapsamýnda Kahire ismi geçmedi? Vahþi saldýrýlar cumartesi günü yapýldý. Ardýndan Arap Birliði Arap dýþiþleri bakanlarý toplantýsýný çarþamba günü gerçekleþtirme kararý alýyor. Yani Ýsrail'in saldýrýlarýn devam ettiðini açýklamasýna raðmen katliamýn baþlamasýndan dört gün sonra... Bu durum neyle açýklanabilir?! Refah kapýsýnýn kendilerine açýlmasý için Filistinlilerin, bombardýmanýn tanýnmaz hale getirdiði cesetlere, yaralýlara ve ölüm döþeðindeki hastalara dönüþmesi mi gerekti? Mýsýr müftüsü saldýrýlarýn insanlýk suçu olduðunu ifade etmesi sonrasý beyefendinin Mýsýr'ýn Gazze ablukasýna katýlmasý hakkýndaki görüþü nedir? Mýsýr Savunma Bakaný Mareþal Tantavi'nin Ýsrail'in Gazze'ye yönelik saldýrýlarýnýn vuku bulduðu gün Amerikan merkez komutanýyla bir araya gelmesini tamamen tesadüf olarak görecek olursak yanlýþ anlaþýlmalara mahal vermemek için toplantýnýn en az 24 saat ertelenmesi daha uygun olmaz mýydý?

 

Acaba katliam sonrasý Sayýn Mahmud Abbas'ýn iþgal altýndaki topraklarda ocak ayýnýn dokuzunda görev süresinin bitmesi sonrasý baþkanlýk seçimleri yapýlacak olsa alacaðý oyun yüzdesi nedir? Askerî operasyon Hamas'ý terbiye etmeyi mi hedefliyor yoksa devirmeyi mi? Acaba operasyonun baþlamasý ile Mahmud Abbas'ýn yakýn zamanda Gazze'ye döneceði yönündeki açýklamasý arasýndaki zamanlama tesadüften mi ibaret? Gazze'deki askerî operasyonun bitmesi sonrasý Filistin yönetimi ile Ýsrail hükümeti arasýnda müzakere yolu hazýr ve açýk mý olacak? Ýsrail saldýrýlarýnýn þiddetinin sebebi, þubatta yapýlacak olan parlamento seçimlerinde Netanyahu'yla mücadelede Livni ve Barak'ýn þansýný yükseltmekse; Abbas, öngörülen baþkanlýk seçimlerinde konumunu güçlendirmek ve halk desteðini korumak için ne yapacak? Bazý siyasi açýklamalarýnýn ve medya borazanlarýnýn zikrettiði üzere Ýran'ýn Gazze'de olduðu doðruysa niçin Tahran'ýn Hizbullah'a saðladýðý ve 2006 Lübnan savaþýnda Ýsrailliler için paniðe sebep olan silahlarýndan hiçbir eser çýkmadý ortaya? Gazze'ye sýzdýklarý söylenen Devrim Muhafýzlarý'nýn unsurlarý nerede? Mýsýr gazetesi El Düstur, 30 Aralýk 2008

 

FEHMÝ HÜVEYDÝ

 

zaman.com.tr

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...