Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

 

Dün dünya kamuoyunun gözü önünde Bosna’da, Çeçenistan’da yapýlan vahþet, bugün Afganistan’da, Irak’ta ve Filistin’de sergilenmektedir. Sözüm ona medeni, uygar diye geçinen batý dünyasý bu vahþeti seyretmekte, hatta alkýþ tutmaktadýr.

 

TV’yi açtýðýmýz her kanalda Filistin’de savunmasýz masum halka Ýsrail’in uyguladýðý vahþet görüntülenmektedir. Bu vahþete insan olan, ben insaným diyen hiçbir yürek dayanmaz. 3 yaþýndaki çocuklar, ihtiyarlar, kadýnlar, sokak ortasýnda, ekmek kuyruðunda, evlerinde Ýsrailliler tarafýndan terörist diye kurþunlanmakta, bombalanmaktadýr. Ne acýdýr ki bu vahþete hiç kimse dur demediði gibi, bazý batýlý devletler Filistinlileri suçlamakta, Ýsrail’e arka çýkmaktadýr.

 

21. yüzyýlýn en büyük vahþeti, soykýrýmý Afganistan’da, Irak’ta ve Filistin’de masum Müslüman halka uygulanmaktadýr. Bu insanlarýn tek suçu; Müslüman olmalarýdýr. Ölenler Müslüman deðil de, Hýristiyan veya Yahudi olsaydý acaba dünya buna seyirci kalacak mýydý?

 

Gazze þeridinde Ýsrail tarafýndan Filistinlilere bir vahþet uygulanmaktadýr. Bu vahþet, vicdaný olan herkesi derinden üzmüþ, üzmeye de devam etmektedir. Dünya seyirci kalmaktadýr. Bu vahþet nereye kadar sürecek.

 

Ýsrail; 1948 yýlýnda Birleþmiþ Milletler kararýyla kurulmuþ istisnai bir devlettir. Bu devlet kurulduðu zaman sadece bayraðý belirlenmiþ, sýnýrlarý belirlenmemiþtir. Ýsrail devletinin sýnýrlarýnýn belirlenmesi, Birleþmiþ Milletler tarafýndan Ýsrail’e býrakýlmýþtýr. Ýsrail istediði þekilde sýnýrlarýný belirlemekte serbesttir.

 

Ýsrail’in bayraðýna dikkat edilirse bayraðýn ortasýnda altý köþeli bir yýldýz, yýldýzýn altýnda ve üstünde birer mavi çizgi bulunmaktadýr. Yukarýdaki mavi çizgi Dicle Nehrini, aþaðýdaki mavi çizgi ise Fýrat Nehrini temsil eder. Yahudilerin tabiri ile bu iki nehir arasýnda kalan topraklar, “Tanrý tarafýndan Hz. Ýbrahim’e, yani Ýsrail kavmine vaat edilmiþ toraklardýr (Arz-ý Mevut). Bu topraklar ve Ortadoðu eninde sonunda Yahudilerin olacaktýr”. Ýsrail’in bu caniliðinin altýnda yatan esas gaye, bu topraklarýn elde edilmesidir.

 

Muhtemelen Ýsrailliler katliam emrini Kutsal Kitaplarýndan almýþtýr. Onlarýn kutsal kitaplarýn da; “Yasanýn Tekrarý (20)” bölümünün 10-15. ayetlerinde: “Bir kente saldýrmadan önce, kent halkýna barýþ önerin. Barýþ önerinizi benimser, kapýlarýný size açarlarsa, kentte yaþayanlarýn tümü sizin için angaryasýna çalýþacak, size hizmet edecekler. Ama barýþ önerinizi geri çevirir, sizinle savaþmak isterlerse, kenti kuþatýn. Tanrýnýz RAB kenti elinize teslim edince, orada yaþayan bütün erkekleri kýlýçtan geçirin. Kadýnlarý, çocuklarý, hayvanlarý ve kent­teki her þeyi yaðmalayabilirsiniz. Tanrýnýz RAB’bin size verdiði düþ­man malýný kullanabilirsiniz. Yakýnýnýzdaki uluslara ait olmayan, sizden çok uzak kentlerin tümüne böyle davranacaksýnýz.” Demektedir. Tevrat’taki bir baþka ayette de; “… halkýný alarak Libay (Lübnan) topraðýna saldýr. Orada yaþayan kadýn, çocuk, genç, ihtiyar hepsini kýlýçtan geçir. Diþi hayvanlarýna varýncaya kadar bütün insanlarý ve hayvanlarý yok et. Tanrý insanlarý Yahudilerin emrine vermiþtir. Ýnsanlar koyun, Yahudiler de bu insanlarýn çobanýdýr” demektedir.

 

1914 yýlýnda ABD, Ýngiltere ve Yahudi temsilcileri bir araya gelerek “Büyük Ortadoðu Projesi”ni (aslý Büyük Ýsrail Projesidir) ortaya attýlar. Bu projeyle sözde Ortadoðu ülkelerine demokrasi ve özgürlük getirilecek. Ne kadar özgürlük getirildiði Irak’ta görülmektedir. Irak’ý demokrasi ve özgürlük getirmek safsatasýyla iþgal eden ABD ve onun müttefikleri, 1 milyon Iraklýnýn ölmesine, 4,5 milyon Iraklýnýn da evlerini terk etmesine neden olmuþtur. Dün Irak’a giren ABD askerlerine alkýþ tutan, Saddam’ýn heykelini taþlayan Iraklýlar, bugün Irak’taki vahþetin mimarý olan ABD Baþkaný Bush’a ayakkabý fýrlatmaktadýr. Ey Iraklýlar! Zamanýnda aklýnýz neredeydi?

 

Büyük Ortadoðu Projesi adý altýnda Müslüman halk kandýrýlmakta, ülkeler ve topraklar bir bir bu projenin mimarlarýnýn, Ýsrail’in ve batýlý devletlerin eline geçmektedir. Müslümanlar ne zaman uyanýp akýllanacak diye hep merak ediyorum? Bu projenin þu anki eþ baþkanlýðýný Sayýn Baþbakanýmýz yapmaktadýr. Sayýn Baþbakanýmýza yakýþacak en güzel olay, bu eþ baþkanlýktan hemen ayrýlmasýdýr.

 

Ýslam ülkelerine, özellikle Arap Birliðine söyleyecek iki çift lafým var. Müslüman Araplarýn nüfusu, Ýsrail’in yüz katýdýr. Tabiri caiz ise tükürseler Ýsrail’i tükürüklerinde boðarlar. Kendi soydaþlarýna, kendi dindaþlarýna yapýlan bu vahþeti gördükleri halde olaya seyirci kalmakta, sade bir kýnamakla geçiþtirmektedirler. Bu kadar sorumsuz, bu kadar vurdumduymaz, bu kadar vicdansýzlýk nasýl olur? Kendi soyundan olan 3 yaþýndaki bebekler katledilirken, Arap dünyasý sadece kýnamakla kalýyor, zahmet edip Arap Birliði bile toplanmýyor. Orada ölenleri hiç umursamýyorlar.

 

Peki Mýsýr’a ne demeli? Ýþ konuþmaya geldiðinde kendilerini Ýslam ülkelerinin lideri olarak görmekte, liderliðe soyunmaktadýr. Aylardan beri Gazze’deki insanlar açlýktan ölürken, Mýsýr Gazze’ye geçiþi saðlayan Refah Kapýsýný kapatmýþ, oradaki insanlara gýda yardýmýný engelleyerek ölüme terk etmiþtir. Yine bu kapýyý kapatarak, Ýsrail zulmünden kaçan Filistinlilerin ve Filistinli yaralýlarýn Mýsýr’a geçmesini önlemiþtir. Ey Ýslam âlemi! Ey Mýsýr! Rabbim bunun hesabýný mutlaka sizden soracaktýr. Sizler þatafatlý saltanatýnýzla, lüks hayatýnýzla kuþ tüyü yataklarda uyurken, açlýktan ve vahþetten ölen Filistinlilerin hesabýný er geç vereceksiniz. Sizler böyle nemelazýmcý, vurdumduymaz oldukça, bugün Filistin’de olanlar, yarýn sizin baþýnýza gelecektir.

 

 

Öðr. Gör. M. Törehan SERDAR

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...