Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Filistinli hastane kaynaklarýna göre, 75'i çocuk ve 21'i kadýn toplam 452 Filistinli öldüðü ve 2 bin 290 kiþinin yaralandýðý saldýrýlarýn kronolojisi þöyle:

 

27 ARALIK 2008 CUMARTESÝ

-Ýsrail, Gazze Þeridi'nin denetimini elinde bulunduran Hamas'ýn roket saldýrýlarýný gerekçe göstererek, Filistin topraklarýnda 1967'den beri eþine rastlanmayan çapta hava saldýrýsý baþlattý.

 

-Hamas'ýn, Suriye'de sürgündeki siyasi lideri Halid Meþal, üçüncü intifada hareketi için çaðrýda bulundu.

 

-Hastane kaynaklarýna göre çoðu Hamas polisi en az 230 Filistinli öldü.

 

-Uluslararasý toplum, hem bombardýmanýn hem de roket saldýrýlarýnýn durmasý için çaðrýda bulundu.

 

28 ARALIK 2008 PAZAR

-Ýsrail, 6 bin 500 yedeðin seferberliði için yeþil ýþýk yaktý. Ýsrail ordusu Gazze sýnýrýna zýrhlý araçlar yýðdý.

 

-Ýsrail, Mýsýr ile Gazze arasýndaki sýnýrda 40 kadar tüneli bombaladý.

 

-Mýsýr, Filistinliler sýnýrý zorlamaya çalýþýnca Refah geçiþ noktasýný yeniden kapattý. Gazze'den açýlan bir ateþte Mýsýrlý sýnýr muhafýzý yaralandý. Kapý izleyen günlerde bir açýldý bir kapandý.

 

-Dünya kentlerinde Ýsrail saldýrýlarýný protesto gösterileri baþladý

 

29 ARALIK 2008 PAZARTESÝ

-Ýsrail, ''Hamas'ý düþürmek için savaþa giriþti'' ve Filistin topraklarýný ''kapalý askeri alan'' ilan etti.

 

-Filistin ateþinde dördüncü Ýsrailli öldü.

 

30 ARALIK 2008 SALI

Sürmekte olan saldýrýlar Ýsrail güvenlik kabinesi tarafýndan onandý ve 2 bin 500 kiþilik oluþan yeni bir yedek kuvvetin seferberliðine de yeþil ýþýk yakýldý.

 

31 ARALIK 2008 ÇARÞAMBA

-Saldýrýlar tüm hýzýyla sürdü.

 

-106 uluslararasý insani yardým kamyonu Gazze'ye gitmek üzere Ýsrail'den geçmeye baþladý.

 

-Ýsrail hem AB'nin hemde AB, ABD, BM ve RUsya'nýn oluþturduðu Ortadoðu Dörtlüsü'nün ateþkes çaðrýlarýný reddetti.

 

1 OCAK 2009 PERÞEMBE

-Ýsrail saldýrýlarýný sürdürdü, bakanlýklarý, meclis binasýný, kaçakçýlýk tünellerini, ''roket imalathanelerini'' bombaladý.

 

-Hamas'ýn önemli liderlerinden Nizar Rayan bir saldýrýda öldü.

 

-Ýsrail'in güneyine 40'tan fazla roket fýrlatýldý.

 

2 OCAK 2009 CUMA

-''Öfke günü'': Binlerce Filistinli Batý Þeria'da gösteri düzenledi.

 

-Dünya Gýda Programý, ''korkunç durumu'' kýnadý.

 

Halid Meþal, Hamas'ýn durmayacaðýný, boyun eðmeyeceðini ve Ýsrail'in Gazze'ye adýmýný atmasý halinde, ''Ýsrail'in kara yazgýsýyla karþý karþýya kalacaðýný'' söyledi.

 

-ABD Baþkaný George W. Bush, ''gerçek bir ateþkes için'' Hamas'a baský çaðrýsýnda bulundu.

 

3 OCAK 2009 CUMARTESÝ

Hamas, sabaha karþý bir Ýsrail birliðinin Gazze'ye giriþini engellediðini açýkladý. Ýsrail ordusu, ''olaydan haberdar olmadýðýný'' bildirdi.

 

-Ýsrail Gazze'yi havadan ve karadan vurmayý sürdürdü.

 

-Ýsrail Gazze Þeridi'ne ilk top atýþýnda bulundu.

 

-Hamas, Ýsrail kara harekatýna giriþirse, Ýsrailli asker kaçýrma tehdidinde bulundu.

 

Ýsrail, Gazze Þeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'de bir camiyi vurdu, en az 10 Filistinli öldü.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...