Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ya doðruysa: Gel de kafayý yeme!

Mehmet Yýlmaz, Ýsrail'in Gazze katliamýndan yola çýkarak acaba dedirten bir þüpheye dikkat çekti.

 

Ýsrail ile Ýran müttefik mi?

 

Dünya havai fiþek gösterileriyle girdi yeni yýla.Filistinliler ise Ýsrail bombalarý altýnda.

 

Geçen hafta Gazze'de baþlayan katliam ciddi boyutlara ulaþtý:

 

-417'e yakýn ölü, 2000 civarýnda da yaralý.

 

Abluka altýnda ilaç, gýda, elektrik sýkýntýsý çeken 1,5 milyon Filistinlinin hâlipürmelâli de ortada.

 

Bu acý bilançoya raðmen uluslararasý toplum geneli itibarýyla sessiz.

 

BM Güvenlik Konseyi karar alamýyor Ýsrail hakkýnda. Çünkü ABD'nin vetosu var.

 

ÝKT, Arap Birliði, Körfez Ýþbirliði Konseyi gibi teþkilatlar da bir mutabakata varamýyor.

 

Çünkü Arap ülkeleri ile Ýslam âlemi kendi içinde bölünmüþ durumda.

 

AB'ye üye ülkelerle Rusya, Çin gibi bölgesel aktörlerin tepkileri dikkate alýnmayacak kadar cýlýz.

 

Hal böyle olunca ateþkese yanaþmayan Ýsrail ise bombalamayý sürdürüyor.

 

***

 

Bu karamsar ortamda iki ülke yükseltti sesini. Hem de güçlü biçimde.

 

Onlardan biri Türkiye, diðeri de Ýran.

 

Tel Aviv'le Þam arasýnda bir barýþ anlaþmasý yapýlmasý için çalýþan Türkiye, Ýsrail'in Gazze'de orantýsýz güç kullanmasýný 'insanlýk suçu' olarak nitelendirdi. Baþbakan Erdoðan, Türkiye'nin barýþ çabalarýný sabote eden bu katliamýn, kendilerine yapýlmýþ bir ayýp olduðunu söyledi.

 

Haklý bir tepkiydi bu.

 

Zira Türkiye, Ortadoðu'da kalýcý bir istikrarýn ancak 'diplomasi' ile mümkün olabileceði tezini iþliyordu bir süredir. Bunun için de bölgedeki aktörlerin barýþ süreçlerine dâhil edilmesi gerektiðini savunuyordu.

 

Nitekim bu fikrini hayata geçirdi de...

 

Hamas'ýn Þam'da yaþayan askerî kanadýnýn lideri Halid Meþal'i Ankara'ya davet etti üç yýl önce.

 

Amaç, 2003'te ABD'nin Irak'ý iþgal etmesinden sonra ortaya çýkan ve bölgesel çatýþmalara yol açabilme potansiyeline sahip tablonun derinleþmesini engellemekti.

 

Ýsrail, Gazze'yi bombalayarak Türkiye'nin çabalarýný da boþa çýkarmýþ oldu böylece.

 

***

 

Ýran da sert tepki gösterdi Ýsrail'e. Ancak Tahran'dan yükselen ses 'yapýcý' deðil 'yýkýcý' nitelikteydi.

 

Ýran Cumhurbaþkaný Mahmut Ahmedinejat, 'intikam ve savaþ' temalarýný vurguladý art arda yayýnladýðý mesajlarda:

 

-Ýsrail ve müttefikleri yolun sonuna geldi.

 

-Gazze Þeridi'ne saldýrýlar Ýsrail için sonun baþlangýcý olacak.

 

-Varlýðýný kan dökerek sürdüren Ýsrail'deki rejimi gün gelecek hiçbir güç kurtaramayacak.

 

Bu açýklamalar sýrasýnda Ahmedinejat, Filistin halkýný da unutmadý. Gösterdikleri direniþi övdü:

 

-Filistinliler þimdi cihat ve þehadet meydanýnda mücadele ediyorlar. Bu meydan zafer meydanýdýr.

 

- Sizin yolunuz en doðru olanýdýr. Biliniz ki izzetli yaþamanýn tek yolu direniþtir ve sonunda zafer sizlerin olacaktýr.

 

Ýran'da tepkiler sokaða da yansýdý. Halk Ýsrail'i protesto etti. Din adamlarý Gazze'de savaþacak 'gönüllüler' toplamak için seferber oldu.

 

Eðer basýna yansýyan haberler doðru ise 25 bin üniversite öðrencisi Ýsrail'le savaþmak için açýlan kampanyaya katýldý.

 

***

 

Hizbullah, Hamas ve Ýran'ýn kendisini 'tehdit' ettiðini savunuyor Ýsrail. Bu düþmanlara karþý mücadele ettiðini öne sürüyor. Bunun için de sýk sýk silaha baþvuruyor.

 

Karþýsýndakiler de tepki gösteriyor Ýsrail'in bu saldýrgan tutumuna.

 

Ýran, kendisine yönelik saldýrýlarý bertaraf etmek için ön cepheyi Hizbullah ile Lübnan'da, Hamas'la da Filistin'de kuruyor.

 

Ýsrail de bu iki cepheyi sürekli bombalayarak Ýran'ýn nüfuz alanýný büyütüyor.

 

Barýþ için çabalayan Türkiye ise arada kim vurduya gidiyor.

 

O zaman sormadan edemiyorsunuz:

 

-Armagedon mucizesi bekleyenlerle Hüccetiye rüyasý görenler müttefik mi yoksa?

 

MEHMET YILMAZ-ZAMAN

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...