Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Çuvalladýlar! 2009'un ilk yalan haberi

Bazý medya guruplarý Bahçelievler'de yýlbaþý gecesi vurulan gençlerin içki nedeniyle saldýrýya uðradýðýný iddia etmiþti.

 

Mahalleli ise bu iddialarý yalanlayarak haberlere büyük tepki gösteriyor. 9 yýldýr olayýn olduðu sokakta oturduðunu söyleyen Ergin Kýrca, "Bizim muhitimizde herkes birbirine karþý çok saygýlýdýr. Kimse ne içki içtiði için ne de mini etek giydiði için hiç kimseye tepki göstermez. Olayýn bu þekilde medyada yer almasý çok çirkin." diye konuþuyor. Yaralýlarý hastaneye götüren Kadir Ülker, "Misafirleri geçirirken kapýnýn önünde kanlar içinde yatan genci gördük. Apartman yöneticisinin arabasýna koyarak hastaneye götürmeye yardýmcý oldum. Ama biz yetiþtiðimizde zaten çocuk ölmüþtü." diye konuþuyor. Saldýrganýn gençleri içki nedeniyle deðil, gürültü yaptýklarý gerekçesiyle kovalamýþ olacaðýný ifade eden Ülker, adli bir vakanýn bu þekilde çarpýtýlmasýna karþý çýkýyor. 14 yýldýr yaþadýðý sitede en ufak bir tahammülsüzlüðe rastlamadýðýný vurgulayan Ülker sözlerini þöyle sürdürüyor: "Bizim kapýnýn altýnda mini bir market var. Orada sürekli gençler oturup bira ve içki içer. Ama ben þimdiye kadar hiç kimsenin bu insanlara bir þey söylediðine þahit olmadým. Bu yüzden olayý canlý yayýnda mahalle baskýsý olarak gösteren televizyon kanalýna sokaktaki herkes çok kýzarak tepki gösterdi. Bizi kimsenin böyle göstermeye hakký yok."

 

Emniyet yetkililerinden alýnan bilgiye göre Haznedar Ýstanbul Evleri Sarmaþýk Sokak'taki parktaki gençlere saldýran 25 yaþýndaki Bekir Yavuz, 2002 yýlýnda Rize'de bir cinayete karýþmýþ. Çevresinde 'Vanlý Mehmet' diye tanýnan Bekir Yavuz'un agresif ve sorunlu bir genç olduðunu söyleyen mahalle esnafý ise büyük korku yaþýyor. 19 yaþýndayken cinayete karýþan Yavuz'un ailesinin olay yerine yakýn oturduðu bildiriliyor.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...