Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Biz de Tâlut gibi sabýr istiyoruz...

 

Yeni bir yýla, bizi insanlýðýmýzdan utandýran katliam görüntüleri ile giriyoruz. Ýsrail, bütün dünyanýn gözleri önünde masumlarý, bebekleri katlediyor.

 

Bu vahþetin mazereti yok. Hamas da füze atýyormuþ da, Ýsrail'in terörle mücadele hakký varmýþ da, bunu en iyi Türkiye anlarmýþ da... 400'den fazla sivilin ölümünü, binden fazla yaralýnýn acýlarýný dindirir, unutturur mu bu izahlar?

 

Ýnsanlýktan, barýþtan, hoþgörüden, uzlaþmadan bahsedilen bir dünyada, medeniyetler çatýþmasý yerine, medeniyetler ittifakýnýn arandýðý bir dünyada Ýsrail nasýl bu kadar acýmasýz, vurdumduymaz olabilir? Ne Birleþmiþ Milletler'in varlýðý bir þey ifade ediyor, ne insanlýðýn yaralanan toplu vicdaný Ýsrail'e ve destekçisi ABD'ye bir þey anlatýyor...

 

Bir seçim öncesinde Ýsrail'de bütün partiler Filistinli kanýnýn akmasýný istiyor. "Ne kadar masum kaný akarsa, o kadar çok oy alýrýz"ýn hesabý yapýlýyor. Kan üzerinden iktidar olmak düþüncesi, kimi insanlýðýndan utanýr hale getirmez ki? Bu kan, döner ABD'yi ve Ýsrail'i yönetenleri tutmaz mý? Mazlumlarýn ahý ne zaman yerde kalmýþ? Tarihe bakýnýz, zulüm ebedi deðildir.

 

Ýsrail'in ve onu sýnýrsýz himaye eden ABD yönetiminin yaptýðý yanlýþ eninde sonunda görülecektir. Ortadoðu'da barýþ olmadýðý sürece, Filistinlilerin geleceði teminat altýna alýnmadýðý sürece, Ýsrail'in de geleceði yoktur. Filistinliler güvende olmadýðý sürece, Ýsrail de güvende olamaz. ABD yöneticileri de biliyor ki, küresel terörü en fazla tahrik eden unsur, Ýsrail'in Filistinlilere uyguladýðý zulümdür. Medeniyetler çatýþmasýný da en fazla tahrik eden, Ýsrail'in ABD destekli saldýrgan politikalarýdýr. Bir yandan küresel terörü Ýslam coðrafyasýnda önleme adýna iþgaller, çatýþmalar, bir yandan da o terörü tahrik eden Ýsrail'e destek çýkmalar... Bu ne yaman çeliþki.

 

Ýsrail bugün devlet terörü uygulayan bir ülke olarak anýlýyor. Pekiyi, Ýsrail nasýl durdurulacak? Ýsrail sadece ABD'yi dinler. Bush yönetimi ise hiç oralý deðil. Tam tersine göz yumuyor, cesaret veriyor ve Ýsrail'in saldýrýlarýný sonuna kadar destekliyor. 20 Ocak'ta görevi devralacak Obama þimdiden Ýsrail politikalarýna teslim olmaya zorlanýyor. Ne yapýlabilir?

 

Ýnsanlýk, üzerindeki ölü topraðýný atmalýdýr. BM, AB, Ýslam Konferansý Örgütü, Arap Birliði, insan haklarý dernekleri ayaða kalkmalýdýr. Hayvanlar için gösterilen tepkiler, bebekler, masum çocuklar için de gösterilmelidir. "O baþka, bu baþka", "ne alâkasý var" denmesin; büyük felaketleri hazmedemeyen vicdanlar, Ýsrail için de harekete geçsin... Bugün herkesten vicdan geniþliði bekliyoruz, istiyoruz.

 

Bizler bu tür felaketlerin önlenmesinin ve evrensel bir barýþa kavuþmanýn yolunun, ancak insanî çözümlerin birlikte aranmasýndan geçtiðine inananlarýz. Kuvvetten baþka yol bilmeyenlere, bu gerçeði ýsrarla anlatmalýyýz. Çatýþmalarýn dýþýnda, güce dayanan dayatmalarýn dýþýnda da bir yol olduðunu býkmadan, usanmadan tekrarlamalýyýz. Sarsýlmamalýyýz, umutsuzluða düþmemeliyiz. Gecenin karanlýðý koyulaþtýkça, þafaðýn daha yakýn olduðunu hatýrlayanlardan olmalýyýz.

 

Çünkü güçlünün karþýsýnda, onu alt edecek denk bir gücümüz yok. Gücümüz bugün sadece þefkat, merhamet ve adalet çaðrýsý yapan insanî duruþumuzda. Ýnsanlýðýn vicdanýnýn yeniden uyanacaðýna olan inancýmýzda...

 

Bir de sabýr istiyoruz Yarabbi... Câlût'un ordularý ile karþýlaþtýðýnda, Tâlût'un ordusuna gürül gürül yaðdýrdýðýn sabýrdan biz de istiyoruz... O Câlût ki, kavmi, Ýsrailoðullarý'na saldýrýp onlarý periþan etmiþ; vatanlarýndan kovmuþ, çoluk-çocuklarýndan ayrý koymuþtu. Þimdi ayný zulüm Müslümanlara uygulanýyor. Onlar abluka altýnda tutuluyor. Aç, susuz, ilâçsýz ve yardýmsýz, bizi Müslümanlýðýmýzdan ve insanlýðýmýzdan utandýran gözlerle bizlerden yardým istiyorlar.

 

Bize de gürül gürül sabýr yaðdýr Yarabbi. Yaðdýr ki; dayanabilelim, tahammül gösterebilelim. Hasýmlarýmýzýn deðiþik komplolarýna raðmen muhabbet ve sulh çizgimizi koruyabilelim. Durduðumuz yerin, konumumuzun hakkýný verebilelim.

 

Hüseyin Gülerce-Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...