Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sadece Allah'a ayýracak zamanýnýz varsa okuyun

 

Sadece Allah'a ayýracak zamanýnýz varsa okuyun. Þunu söyleyeyim, neredeyse bu maili silecektim

fakat sona geldikçe çok etkilendiðimi hissettim.

Bu maili aldýðýmda düþündüm ki....

Bunun için zamaným yok...

Hele de çalýþýrken.

Sonra böyle düþünmenin kesinlikle günümüzde birçok problemin kaynaðý olduðunu fark ettim.

Siz okuyunca ne hissedeceksiniz?

Okuyun ve düþünün bakalým.

 

'Biz Allah'ý (cc) Cuma günleri mesc! ide sýðdýrmaya çalýþýyoruz.

Belki cuma gecesine, çok nadiren kalkýlabilirse, yataðýn sýcaklýðýndan feragat edilebilirse de Sabah namazlarýna....

 

Ama hastalýklarýmýz, zayýflýklarýmýzda, doðal afetlerde, kýsaca zorda ve çaresiz kaldýðýmýzda hemen etrafýmýzda olsun istiyoruz....

ve, hiç þüphesiz, en çok da ölümün hatýrlandýðý cenazelerde.

 

Maalesef, biz Allah'tan (cc) bunlarý beklerken, Allah (cc) için iþte, oyunda, hayatýmýzýn neredeyse tamamýnda yerimiz ve zamanýmýz yok...

Çünkü...

Diðer zamanlar iþlerimizi kendimiz halledebiliriz düþüncesi hayatýmýza girmiþ.

Ya da açýkça söylersek o zamanlar Allah'a (cc) ihtiyacýmýz yok.

Allah'ýn (cc) em! ir ve yasaklarýna itaattir. Karþýlýksýz alabileceðimiz en iyi hediye n amazýmýzdýr,

Hem masrafsýz ve ödüller de muhteþemdir.

 

Allah beni affetsin, ....

O'nun hayatýmda ilk sýrada olmamasý gerektiðini kabul ettiðim yer ve zamanlarýn varlýðýndan dolayý. !

 

Her zaman O'nun bizim için yaptýklarýný daima hatýrlayacak zamanlarýmýz olmalý.

 

Bu mesajý idrak ettiyseniz paylaþýn!!

 

Evet, ALLAH'ý (cc) çok seviyorum.

O benim var olma ve kurtulma kaynaðým.

Beni her gün ayakta tutuyor.

O'ndan baþka sýðýnýlacak kapý olmadýðýný bilmek..

 

Onsuz hiçbirþeyim….

Diyebiliyormusunuz?

Bunun için iþte size çok basit bir test.

Eðer Allah' ý seviyorsanýz ve O'nun sizin için gerçekleþtirdiði muhteþem þeylerden utanmýyorsanýz....

 

 

Kolay zora karþý..

-Gerçekleri söylemek neden bu kadar zor.

Ayný zamanda yalanlarý söylemek de bu kadar kolay?

 

-Neden namazda uykuluyuz da bitince aniden uyanýveririz?

 

 

Ne gariptir, ALLAH'a (cc) inandýðýný söyley! ip de þeytanýn peþinden gitmek .

 

Ne gariptir, fýkralarý çýlgýnca paylaþýrýz, mesajlar

havalarda uçuþur da iþ Ýslamiyetle ilgili bir mesajýn iletilmesine geldiðinde iki defa düþünürüz.

 

Bu mesajý eðer birilerine gönderirseniz, adres listenizdeki herkese gönderebilecek misiniz? Yoksa ne tepki vereceðini bilmediðinizden ya da emin olmadýðýnýzdan göndermeyecek misiniz?

 

Allah'ýn bizim için ne düþündüðünden çok insanlarýn bizim için ne düþündüðüne önem

vermemiz sizin adalet terazinizle ne kadar adil görünüyor?

Herþeyden önemlisi ne kadar daha yaþayacaðýnýzý sanýyorsunuz

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Buyrun:

 

Sadece Allah'a ayiracak zamaniniz varsa okuyun.

 

 

 

Sadece Allah'a ayiracak zamaniniz varsa okuyun. Sunu söyleyeyim, nerdeyse bu mail'i silecektim.

fakat sona geldikçe çok etkilendigimi hissettim.

Bu maili aldigimda düsündüm ki....

Bunun için zamanim yok...

Hele de çalisirken

Sonra böyle düsünmenin kesinlikle günümüzde birçok problemin kaynagi oldugunu fark ettim.

Siz okuyunca ne hissedeceksiniz?

Okuyun ve düsünün bakalim.

 

'Biz Allah'i (cc) Cuma günleri mescide sigdirmaya çalisiyoruz.

Belki cuma gecesine, çok nadiren kalkilabilirse, yatagin sicakligindan feragat edilebilirse de Sabah namazlarina....

 

Ama hastaliklarimiz, zayifliklarimizda, dogal afetlerde, kisaca zorda ve çaresiz kaldigimizda hemen etrafimizda olsun istiyoruz....

ve, hiç süphesiz, en çok da ölümün hatirlandigi cenazelerde.

 

Maalesef, biz Allah'tan (cc) bunlari beklerken, Allah (cc) için iste, oyunda, hayatimizin neredeyse tamaminda yerimiz ve zamanimiz yok...

Çünkü...

Diger zamanlar islerimizi kendimiz halledebiliriz düsüncesi hayatimiza girmis.

Ya da açikça söylersek o zamanlar Allah'a (cc) ihtiyacimiz yok.

Allah'in (cc) emir ve yasaklarina itaattir. Karsiliksiz alabilecegimiz en iyi hediye n amazimizdir,

Hem masrafsiz ve ödüller de muhtesemdir.

 

Allah beni affetsin, ....

O'nun hayatimda ilk sirada olmamasi gerektigni kabul ettigim yer ve zamanlarin varligindan dolayi. !

 

Her zaman O'nun bizim için yaptiklarini daima hatirlayacak zamanlarimiz olmali.

 

Bu mesaji idrak ettiyseniz paylasin!!

 

Evet, ALLAH'i (cc) çok seviyorum.

O benim var olma ve kurtulma kaynagim.

Beni her gün ayakta tutuyor.

O'ndan baska siginilacak kapi olmadigini bilmek..

Onsuz hiçbirseyim….

Diyebiliyormusunuz?

 

Bunun için iste size çok basit bir test:

 

Eger Allah'i seviyorsaniz ve O'nun sizin için gerçeklestirdigi muhtesem seylerden utanmiyorsaniz....

 

 

Kolay zora karsi..

-Gerçekleri söylemek neden bu kadar zor.

-Ayni zamanda yalanlari söylemek de niye bu kadar kolay?

 

-Neden namazda uykuluyuz da bitince aniden uyanýveririz?

 

 

Ne gariptir, ALLAH'a (cc) inandigini söyleyip de seytanin pesinden gitmek.

 

Ne gariptir, fikralari çilginca paylasiriz, mesajlar

havalarda uçusur da is Islamiyetle ilgili bir mesajin iletilmesine geldiginde iki defa düsünürüz.

 

Bu mesaji eger birilerine gönderirseniz, adres listenizdeki herkese gönderebilecek misiniz? Yoksa ne tepki verecegini bilmediginizden ya da emin olmadiginizdan göndermeyecek misiniz?

 

Allah'in bizim için ne düsündügünden çok insanlarin bizim için ne düsündügüne önem

vermemiz sizin adalet terazinizle ne kadar adil görünüyor?

Herseyden önemlisi ne kadar daha yasayacaginizi saniyorsunuz

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...