Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bombalar, insanlýðýn vicdanýný kanatýyor

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ýsrail'in Gazze saldýrýlarýna tepki gösterdi.

 

21. yüzyýlda insanlarýn, abluka altýna alýnarak üzerlerine bomba yaðdýrýlmasýnýn insanlýðýn ortak vicdanýný kanattýðýna dikkat çeken Gülen, uluslararasý örgütlere çaðrýda bulundu: "Vicdanlarý rahatlatacak adýmlar atýlmasýný diliyorum."

 

 

Fethullah Gülen, 300 civarýnda insanýn ölümüne, bine yakýn kiþinin de yaralanmasýna sebep olan Ýsrail'in Gazze saldýrýlarýna tepki gösterdi. 21. yüzyýlda insanlarýn açlýk ve sefaletle baþ baþa býrakýlýp, abluka altýna alýnarak üzerlerine bomba yaðdýrýlmasýnýn insanlýðýn ortak vicdanýný kanattýðýna dikkat çeken Gülen, uluslararasý örgütlere çaðrýda bulundu. Birleþmiþ Milletler, Avrupa Birliði, Ýslam Konferansý Örgütü, Arap Birliði ve sivil toplum kuruluþlarýnýn bir an önce harekete geçmesi gerektiðini belirten Gülen, insanlýðýn ortak vicdanýný rahatlatacak adýmlar atýlmasýný istedi. Olayýn insan olarak herkesi derinden yaraladýðýný söyleyen Gülen, "Saldýrýnýn özellikle yaþadýðýmýz çað itibarýyla beþeriyetin ulaþtýðý medeniyet seviyesinin mantýklý, makul ve insanî çözümlerin birlikte bulunacaðýna inananlar üzerinde etkisi daha sarsýcý olmuþtur. Kendimi onlardan biri sayarak yaþadýðým derin acýyý ifade etme, insanî çözümler aramada daha ýsrarcý olma ihtiyacý hissediyorum." dedi.

 

Fethullah Gülen, yaptýðý açýklamada Gazze'deki saldýrýnýn zamanlamasýna iþaret etti. 'ABD'nin Irak'tan çekilmeye hazýrlandýðý, Bush döneminden çýkarýlan derslerle Obama yönetiminin daha barýþçý bir yol izleme imkânýnýn belirdiði bir zamanda Ýsrail'in masum insanlara bomba yaðdýrdýðýný' vurgulayan Gülen, barýþ yollarýný týkayacak adýmlar atýlmasýnýn kabul edilemeyeceðini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede attýðý adýmlara Ýsrail'in verdiði olumlu cevaplarýn bölge adýna umut ýþýklarý yaktýðýný da hatýrlatan Gülen þöyle devam etti: "Yeryüzünün en eski yerleþim merkezinde, en kadim medeniyetlerinden birini kuranlarý temsil eden bir devletin, kuvvetten baþka çözüm yolu tanýmýyormuþ gibi davranmasý düþündürücüdür. Henüz devlet bile olamamýþ bir avuç insana uygulanan þiddet Ortadoðu'daki dengeleri bozabilir. Bölgedeki gerilimi artýrarak Ortadoðu'yu çatýþma ortamýna sürükleyebilir. Dolayýsýyla bölgeyi ateþ topuna çevirebilir."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...