Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yýlbaþý gecesi ne yapacaðým?

 

Ben de elbette herkes gibi takvime uyarak yaþarým. Ýster istemez benim iþim gücüm de haftalara, aylara, yýllara bölünen zamana göre akýp gider.

Çünkü takvim çok güçlü bir yalandýr.

Toplumca önce uydurup sonra doðru kabul ettiðimiz kurmaca bir gerçekliktir.

Uymaya zorlar insaný; hatta içine hapseder.

Oysa evrenin zaman kavrayýþý insanoðlunun takvimlerine sýðamayacak kadar büyük ve farklý bir karaktere sahiptir.

Çiçekler, böcekler, aðaçlar, hayvanlar, daðlar taþlar da öyledir.

Geceyle gündüz arasýndaki farký bilirler sadece ve tam olarak ne zaman baþlayýp ne zaman bittiði belirsiz mevsimlere göre serpilir ve ölürler.

O yüzden iþte...

Asýl deðer verdiðim zaman haritasý kendi kiþisel takvimimdir.

Mesela benim yeni yýlým baharla gelir.

Martýn üçüncü haftasý içinde bir gün yýlbaþým oluverir.

O gün gerçekten bir þeyler eskidiðini hissederim, kendi çapýmda küçük bir uðurlama töreni yaparým.

Genellikle Ege'ye doðru yol alýyor olurum o gün.

Ve sabahýn ilk ýþýklarý asfaltýn üzerine düþmeye baþladýðý saatlerde hayatýmda öyle ya da böyle yeni bir sayfa açýldýðýný derinden kavrarým.

Mevsimlerim bile kafama göredir!

Severim, bahar olur.

Ayrýlýrým, kýþtýr benim için...

Dünyayla aram iyiyken dýþarýda ne olup biterse bitsin ruhumda tek bir mevsim hüküm sürer:

Yaz...

Bir günlük melankolilerimde bile mevsim deðiþir, sonbahar olur.

 

Tam da anlattýðým nedenlerle yýlbaþý gecesini eðelenerek kutlama geleneðine tatlý bir oyundan öte anlam vermekte zorlanmýþýmdýr.

Oyunbozanlýk etmekten kaçýnýrým.

Fakat eþ dost eðlenirken ben bir köþeye çekilir baharý beklerim.

Yine de insan ortak takvimden öyle kolay kaçamaz.

Takvime göre umutlanýr, takvime göre diler.

31 Aralýk gecelerinin asýl güzel yaný onca patýrtýnýn orta yerinde içten içe dua etmektir.

O gece...

Hepimiz için, ülkemiz için, dünya için eskisinden daha güzel bir yeni yýl dileðini seslendirmek insanýn içini ferahlatýr ki, bu aydýnlýk duyguyu hiçbir sarhoþluk yaratamaz.

Benim de bu duyguyu iliklerime kadar yaþamaya ihtiyacým var þimdilerde...

Bu kez 31 Aralýk gecesine gerçekten " yýlbaþý" muamelesi çekeceðim ve global krize yataklýk eden 2008 'e "güle güle" diyeceðim.

Ve ardýndan hayýrlý, uðurlu, krizi atlatmýþ bir 2009 için bütün kalbimle dua edeceðim.

 

Haþmet Babaoðlu

Sabah, 29.12.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...