Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ÝSRAÝL!

 

 

 

1,5 milyon Filistinlinin yaþadýðý Gazze 18 aydýr abluka altýnda.

 

Hakikatte Nazilerinkini geride býrakan bir temerküz kampý söz konusu. Altyapý tahrip edilmiþ, elektrik yok, ilaç ve gýda maddelerinin giriþi yasak. Temiz su sýkýntýsý had safhada.

Bugüne kadar iþgal edilmiþ topraklar dýþýnda eylem yapmamýþ, Ýsraillilerden baþka hiç kimsenin kýlýna dokunmamýþ olan Hamas, 6 aydýr susuyordu. Ýsrail kaale bile almadý. Barack Obama'nýn seçilmiþ olmasý ve yeni yönetimin önümüzdeki dönemde Pakistan-Afganistan bölgesini öncelikli ilgi alaný ilan etmiþ olmasý bazýlarýný belli belirsiz bir umuda sürüklemiþ olabilir. Türkiye'nin de inisiyatif almasýyla belki bir barýþ olabilirdi. Türkiye, Suriye buna hazýrdý. Baþbakan Erdoðan haklý olarak "Bu saldýrý bize karþý da bir saygýsýzlýk" diyor.

 

Ýsrail kimsenin böyle bir umuda kapýlmasýný istemedi. "Bir cumartesi (þabat) günü" Gazze üzerine ölüm yaðdýrdý. Bu yazý yazýldýðýnda ölü sayýsý 280'i bulmuþtu, yaralý sayýsý ise 900 civarýnda idi. Katliam günü (27 Aralýk 2008) ayný zamanda "Medeniyetler çatýþmasý" tezini popüler hale getiren Samuel Huntington'un öldüðü gün. Bu tezi ilk ortaya atan da Bernard Lewis adlý bir Yahudi.

 

Ýsrail'in ne yapmaya çalýþtýðýný doðru anlamak lazým. Bilinmesi gereken ilk þey þu: Ýsrail hiçbir söz ve eyleminde samimi deðil. Zahiri ile zamiri birbirini tutmuyor. Sebebi basit: Ýsrail barýþ istemiyor. Tuhaf gelebilir, Ýsrail'i korkutan en büyük etken, barýþ ihtimalinin belirmesi, barýþa zorlanmasý. Barýþ demek Ýsrail'in kendi asli topraklarý üzerinde yüzde 22'lik bölümde dahi Filistinlilerin varlýðýný tanýmasý; yayýlma stratejilerinden vazgeçmesi demektir. Dýþa yaydýðý etkili propagandaya raðmen, Siyonist Ýsraillilerin bilinç altýnda "Halksýz toprak, topraksýz ulus" fikri yatar. Onlara göre Filistin topraklarý üzerinde yaþayan bir halk yok, Filistinliler halk filan deðil, insan bile deðiller. Varlýk zincirinde cansýzlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar, Ýsrailoðullarý ve Tanrý var. Ýsrailoðullarý Tanrý ile insanlar arasýnda bir halkayý teþkil ederler. Filistinliler, Vadedilmiþ Topraklar üzerinde pürüz çýkaran yaratýklar hükmünde, diðer halklarla ayný varlýk mertebesinde olduklarý bile þüpheli.

 

Ýsrail, Tanrý'nýn yeryüzündeki emri, arzusu ve yürüyüþüdür. (Ne kadar da Hegelyen ya da Hegel ne kadar Yahudice düþünmüþ!) Ýsrail, Tanrý'yla beraber yürür. Rav Yitshak'a kulak verelim: "Tora öncelikle bir kanun kitabýdýr. O zaman kitaba Roþ Hadeþ-Yeni Ay emrinin veriliþinin anlatýmýyla baþlamak gerekir. Çünkü bu Yahudilerin bir millet olarak aldýðý ilk emirdir. Ancak bu þekilde olmamýþ ve Tora öncelikle Yaratýlýþ'ýn anlatýmýný seçmiþtir. Bunun sebebi Tanrý'nýn tüm evrenin Yaratýcýsý ve tek Hakimi olduðunu herkesin bilmesini saðlamaktýr: (Tanrý) Halkýna yaptýðý iþlerdeki kuvveti anlattý- onlara milletlerin topraklarýný vermek için. (Teilim 111:6) Diðer milletler, Kenan Ülkesinde yaþayan yedi milletin topraklarýný ele geçirecek olan Beni Ýsrail'i eþkýyalýkla suçladýðý takdirde, Beni Ýsrail onlara: 'Tüm evren Tanrý'ya aittir. Evreni O yaratmýþtýr ve onu, kimi uygun görürse ona verir. Baþlangýçta bu topraklarý diðer halklara vermek nasýl O'nun isteði idiyse, þimdi onlardan alýp bize vermek de yine O'nun isteðidir' þeklinde cevap verecektir." (Tora ve Aftara, l. Kitap, Bereþit,1; 1. Yaratýlýþ; Ýlk Gün, s. 3)

 

Bu teolojik arka plana göre dünyevi politik ve askerî strateji belirleyen bir devletten asla barýþ çýkmaz. Nil'den Fýrat'a kadarki topraklar üzerinde milletlerin topraklarý da bu þekilde ellerinden alýnacaktýr. Çünkü Tanrý evrenin Yaratýcýsý ve tek Hakimi'dir, evren O'nundur, bu topraklarý seçilmiþ kavme, Ýsrailoðullarý'na vermiþtir. Ýsrail'in tanrýsý bu! Veren de O, alan da O!

 

Ýsrail ne barýþ ister ne Nil ve Fýrat arasý topraklardan vazgeçmek. Filistinli masum sivilleri, çocuklarý öldürürken 'insan olduklarý'ný bile düþünmez. Filistinliler tek bir noktada Ýsrail'i çileden çýkarýyorlar. Direniyorlar ve diz çökmüyorlar.

 

 

Zaman Ali Bulac

 

 

29.Aralýk.2008 07:22:06

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...