Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ateþkes masasýnda katliam planý

 

 

Ýsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Dünyanýn tepkisine raðmen süren saldýrýlarda 100 tondan fazla bomba atýldý. Ýsrail-Filistin mücadelesinde son 60 yýlýn en büyük katliamý olarak tarihe geçen saldýrýlarýn planýnýn 6 ay önceden yapýldýðý ortaya çýktý.

 

Ýsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Yahudilerce kutsal olan Hanuka (Iþýklar) bayramýnýn son günü gerçekleþtirilen katliamýn arka planýný deþifre etti. Haaretz'de dün yer alan habere göre; Hamas'la ateþkes anlaþmasýna imza atan Savunma Bakaný Ehud Barak, Ýsrail ordusuna operasyona baþlama talimatýný 18 Haziran'da verdi. Tel-Aviv, ateþkesle geçen süreyi askerî açýdan hazýrlýk, istihbarat toplama ve kamuoyunu yanýltmak için kullandý. Hamas'ý hazýrlýksýz yakaladý. Ateþkesin 19 Aralýk'ta bitmesinin ardýndan Gazze'den fýrlatýlan Kassam füzeleri bu planýn uygulamaya konulmasýnýn da yolunu açtý. Ýsrail önceki gün Gazze'ye bomba yaðdýrdý. Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas'ýn Mýsýr'lý meslektaþý Hüsnü Mübarek'le görüþmesinin ardýndan yaptýðý açýklama da Haaretz'in iddialarýný doðrular nitelikteydi: "Hamas, Ýsrail'in saldýracaðýný düþünerek hareket etmeliydi." Saldýrýlar dünyayý ayaða kaldýrýrken Ýsrail, dün gece de durmadý. Filistinliler için hayati önem taþýyan ilaç deposu ile cami hedef oldu. Ýsrail ordusunun Hanuka'dan esinlenerek "Dökme Kurþun" adýný verdiði operasyonda ölü sayýsý 290'ý aþtý. 700'den faz la yaralý var.

 

Ýsrail, Hamas'ý devirmek bahanesiyle Gazze Þeridi'ne tarihinin en kanlý saldýrýlarýný gerçekleþtiriyor. 'Dökme Kurþun' adý verilen saldýrýlarýn ikinci gününde ölenlerin sayýsý 300'e yaklaþýrken, 700'den fazla kiþi de yaralandý.

 

Baþbakan Ýsmail Haniye, 'Filistin bu kadar çirkin bir soykýrýma daha önce hiç þahit olmamýþtý.' diye konuþtu. Þok ve dehþet saldýrýlarý sýrasýnda Hamas'ýn Gazze'deki ana güvenlik karargahý Saraya yok edilirken, iki gün içinde vurulan hedeflerin sayýsý 210'a ulaþtý. Vurulan yerler arasýnda bir cami de bulunuyor. Büyük bir kara operasyonuna hazýrlýk amacýyla Gazze sýnýrýna tank ve zýrhlý araçlarý yýðmaya baþlayan Ýsrail'in, 6.500 yedek askeri de silah altýna çaðýrdýðý belirtiliyor.

 

Ancak Ýsrailli güvenlik uzmanlarý, saldýrýlarýn amacýnýn Gazze'yi yeniden iþgal deðil, Hamas'ý devirmek ya da uzun süreli bir ateþkese zorlamak olduðunu öne sürüyor. Ýsrail Baþbakaný Ehud Olmert'in sözcülerinden Mark Regev, Ýsrail'in güneyinde yeni bir güvenlik ortamý oluþturuluncaya ve halk kendini güvende hissedinceye kadar Gazze'ye askerî operasyonlarýn devam edeceðini açýkladý. Olmert ise Hamas'ýn, ülkesinin barýþ isteðine terörle karþýlýk verdiðini iddia etti. Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres de yaptýðý yazýlý açýklamada, Ýsrail'in saldýrý kararýnda haklý olduðunu ve saldýrmaktan baþka bir alternatifleri bulunmadýðýný öne sürdü.

 

Abbas, Hamas'ý sorumlu tuttu

 

Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, saldýrýlarýn dehþet boyutuna ulaþmasýndan Hamas'ý sorumlu tuttu. Abbas, Hamas'ýn, Ýsrail'in Gazze Þeridi'ne saldýracaðýný önceden düþünerek hareket etmesi gerektiðini söyledi. Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek ile Kahire'de görüþen Abbas, "Onlarla konuþtuk ve ateþkesi sona erdirmemelerini söyledik. Ateþkese devam etmelerini istedik. Böylece saldýrýlardan kaçýnabilirdik." diye konuþtu. Bu arada gece geç saatlerde Gazzelilere telefonla yapýlan uyarýlarda silah bulunduranlarýn evlerinin vurulacaðý bildirildi. Ýsrail uçaklarýnýn, Gazze'ye operasyon gerçekleþtirdiði sýrada Lübnan'a da ses bombasý attýðý öne sürüldü. Lübnan haber ajansý ayrýca insansýz uçaklarýn Lübnan hava sahasýnda alçak uçuþ yaptýklarýný belirtti. Öte yandan Ýsrail saldýrýlarýnýn devam ettiði saatlerde, Filistinlilerce ilk kez bölgenin kuzeyindeki Aþdod'a kadar varan roket saldýrýsý düzenlendi. Ýsrail, Hanuka Bayramý'nýn (Iþýklar bayramý) son gününde düzenlediði için bayramdan esinlenerek saldýrýlarýn adýný "Dökme Kurþun" olarak adlandýrýyor.

 

Arap liderler suskun halk ise öfkeli

 

Dünyanýn dört bir yanýndan Ýsrail'in Gazze saldýrýsýna yoðun tepkiler gelirken, Arap ülkeleri daha önce duyurduklarý gibi acil toplantý yapmaktan vazgeçti. Arap Birliði Genel Sekreteri Amr Musa, Körfez Ýþbirliði Konseyi ve Maðrib Birliði'nin gerçekleþtirdiði toplantýlardan dolayý üye ülke dýþiþleri bakanlarýnýn çok yoðun olduklarýný söyledi. Musa Gazze konusunun 2 Ocak'ta gerçekleþtirilecek Doha Zirvesi'nde ele alýnacaðýný açýkladý. Arap liderler Ýsrail'e karþý etkin bir adým atmaya yanaþmazken, halk ise Lübnan'dan Mýsýr'a, Irak'tan Yemen ve Ürdün'e kadar sokaklara döküldü. Ancak gösterilerin büyümemesi için güvenlik önlemlerinin çok sýký tutulmasý dikkat çekiyor. Gösterilerde Ýsrail ve Amerika'ya öfke var. Yemen'de on binlerce kiþi bir stadyumda toplanýrken, Batý Þeria'da ise Filistinliler polisle çatýþtý. Yemen'deki gösteriler sýrasýnda 'Bu sessizlik daha ne kadar sürecek?, Araplar uyanýn' þeklindeki pankartlar dikkat çekti. 400 bin Filistinli mültecinin yaþadýðý Lübnan'da yüzlerce kiþi BM bürosunun önünde otururken, özellikle Mýsýr'a sert tepki gösterildi. Ürdün'de ise bir grup milletvekili, Ýsrail büyükelçisinin sýnýr dýþý edilmesini istedi. Saldýrý, Ýranlý Yahudiler tarafýndan da kýnandý.

 

 

Zaman Gazetesi - 29 Aralýk 2008, Cumali Ünal

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...