Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mahkeme Altan kardeþleri üzdü

 

 

Kýrþehirli Bülent (35) ve Medet Altan (32) kardeþlere saldýran Alman gençlere mahkemenin ceza vermeyerek serbest býrakmasý Türk gençlerini çileden çýkardý.

 

Almanya'nýn Steinhagen kentinde yaþayan Kýrþehirli Bülent (35) ve Medet Altan (32) kardeþler 13 Nisan 2008 tarihinde sarhoþ Alman gençlerinin saldýrýsýna uðradý. Pizzacýlýk yapan kardeþler haksýzlýða uðradýklarýný düþenerek avukat aracýlýðýyla saldýrganlar hakkýnda davacý oldular. Mahkeme davayý iki duruþmada karara baðladý. Önceki gün kü son duruþmada hakim saldýrgan Alman genclere ceza vermeyerek serbest býraktý. Bülent ve Medet Altan kardeþler, mahkemenin verdiði karara züldü. Ceza almayan Alman gençlerin baþkalarýna zarar verebileceðine iþaret eden Medet Altan "En azýndan caydýrýcý bir ceza beklerdik. Bizce adalet tecelli etmedi" dediler.

 

Saldýrýdan hafif yaralý olarak kurtulan kardeþlerden Bülent Medet olayý þöyle anlattý: 'Kendi pizzacýmýzda çalýþýyorduk. Kardeþim Medet arabasýyla sipariþe gitmiþti. Aradan yaklaþýk bir saat geçmesine raðmen geri gelmedi. Tedirgin olduk. Telefonum çaldý. Arayan Medet´ti. Ama konuþamýyordu. Arkadan sesler geliyordu. Birileri baðýrýyordu. Ve telefon kapandý. Çok korktuk. Aradan 5 dakika sonra tekrar aradý. Bize bir adres verdi ve acil gelmemizi söyledi. Babam ve ben verdiði adrese gittik. Bir de ne görelim? 4 sarhoþ Alman genç, Medet'e saldýrmýþ. Arabadan indirip köþeye sýkýþtýrmýþlar. Babamla hemen Medet'in yanýna koþtu. O anda Alman gençlerden biri kendi arabasýna gitti ve bir çekiçle geri döndü. Çekiçle kardeþime saldýrdý. Ben de ´Medet dikkat et' dedim. Kardeþim genci gördü ve kendini savunmak için gence kafa darbesi vurdu. Sarhoþ genç yere düþtü ve baðýrmaya baþladý.

 

Diðer arkadaþlarý þok oldular ve hemen hepsi kaçtýlar. Bende çekici delil olarak yanýma aldým. Oradan hemen ayrýlmak istedik, fakat gidemedik. Çünkü Medet'in araba anahtarlarýný çalmýþlardý. Bir kaç dakika sonra gençlerden biri geri döndü ve anahtarý verdi. Biz de lokantaya geri döndük. Lokantayý kapatýp polise gidecektik. Biz gitmeden polis geldi lokantaya. Saldýran gençler polisi çaðýrmýþlar ve bizim saldýrdýðýmýzý iddia etmiþler. Polisler ifadelerimizi aldýlar. Delil olarak çekici de aldýlar. Polis ´Onlarýn dedikleri birbirini tutmuyor. Sizin haklý ve suçsuz olduðunuza inanýyoruz' dedi. Duruþmalar baþladý ve sonunda beraat ettiler. Biz de þaþýrdýk."

 

 

Hürriyet / Cemil SAHINÖZ / STEINHAGEN | 28.12.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...