Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yabancý düþmanlýðýnda son nokta

 

 

http://www.hurriyet.de/images/solomanset/SoloManset498902.jpg

 

Almanya'da Neckarlsulm kentinde bir yýldýr boþ olan dükkanýn vitrin camýndaki "Türkler buraya restoran yapmak istiyorlar, þehir idaresi 'hayýr' dedi. "Türkler buraya giremez" yazýsýna vatandaþlarýmýz tepki gösterdi.

 

Markstrasse 34 adresindeki dükkana kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan yazýlan hakaret içerikli sözler çevrede yaþayan vatandaþlarýmýz arasýnda tedirginlik yarattý.

Almanya'da iþsizlik korkusunun hakim olduðu bir dönemde bu tür yazýlarýn Alman-Türk dostluðuna zarar vereceðini söyleyen vatadandaþlarýmýz "Biz, Alman dostlarýmýzla birlikte iç içe yaþamak istiyoruz. Bu tür giriþimler sýcak iliþkilerimize zarar verir" dediler.

Necmersulm'da yaþayan vatandaþlarýmýzýn görüþleri þöyle:

 

Ankara’lý Cengiz Þimþek: "Yaklaþýk 30 yýldýr Neckersulm'da yaþýyorum. Ýlk kez böyle bir yazý ile karþýlaþtým. Türkler haklý olarak tedirgin oldu. Biz Neckarsulm’de huzur içinde yaþýyoruz. Her türlü þiddet olayýna karþýyýz."

Neckarsulm ve çevresinde 2 bin 500 Türk ve Türk kökenlinin yaþadýðýný ifade eden Samsun’lu Abdullah Çetinkaya: "Oyuna gelmeyeceðiz" diye duygularýný dile getirirken, Ankara’lý Ýsmail Þahin, "Þimdiye kadar Neckarsulm’de göçmenlere yönelik herhangi bir þiddet olayý olmadý. Almanya’da artan yabacý aleyhtarlýðýný fýrsat bilen bazý kesimler gözdaðý vermek amacýyla bu tür çirkin eylemler yapabilir. Ama biz her zamanki gibi saðduyulu davranacaðýz" dedi.

 

 

Hürriyet - 29.12.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...