Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://risalehaber.com/resimler/haberler/54889.jpg

 

Risale Haber-Uyum ve dostluða katkýlarýndan dolayý Almanya-Hannover ve Çevresi 2008 Halk Ödülü “Jamaati’n-Nur” (Nur Cemati) üyesi Avni Altýner’e verildi.

 

Ödül töreninde Hannover Belediye Baþkaný Barbara Knoke, “Þehrimizde yaptýðý diyalog çalýþmalarýyla entegrasyon ve uyuma büyük katkýlar saðladýðýndan ve dinler arasý diyalogu geliþtirdiðinden dolayý belediye meclisimizdeki bütün partilerin oy birliðiyle 2008 Hannover Linden Limmer Ödülü’nü Avni Altýner’e veriyorum. Bu ödülde Avni Bey kadar ailesinin ve cemiyetinin de çok büyük hissesi var. Çalýþmalarýndan dolayý tekrar teþekkür ediyorum” þeklinde konuþtu.

 

Ödül konuþmasýný yapan (Protestan) Papaz Claudia Panhorst-Abesser de, “Nur Cemaati’nin þehrimizde dinlerin birlikte, barýþ içerisinde yaþamasýna katkýsý çok büyüktür” dedi ve þöyle devam etti:

“Kimsenin Müslüman camilerle ve cemiyetlerle konuþmadýðý bir dönemde Nur Cemaati kafamýza yerleþen ön yargý duvarlarýný yýktý. Hepimizi cemiyetlerine davet ettiler ve bizim ibadethanelerimize gelerek medenî bir üslupla konuþtular, bizi tartýþmaya çaðýrdýlar. Hannover ve çevresinde camileri, kiliseleri ve sivil toplum kurumlarýný bir araya getirerek bu toplumun bir parçasý olduklarýný kanýtladýlar. Bizim de bu topluma vereceðimiz imanî, ahlakî, insanî çözümler var dediler. Bizlere bir baþka açýdan bakmayý gösterdiler. Bu uzun zaman diliminde aramýzdaki dostluk, arkadaþlýk ve güven geliþti. Bu ödülü Nur Cemaati bir bütün olarak hak etti. Bu tür imanî ve dinî diyaloglara bu zamanda daha çok ihtiyaç var. Sizlere bu katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz.”

 

Bölge Sivil Dernekler Koordine Baþkaný Rolf Harre ise, “Bu ödülü Avni Bey alýyor, ancak bu ödülün arkasýnda bir sevgi hareketi ile çalýþan Nur Cemaati var” dedi.

 

Risale Haber - 19/12/2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...