Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir anda uykudan kalktim

 

çok ilginç bir ýþýk gördümama odanýn ýþýðý kapalýydý

bir baktým saat 3:30 gecefacirvakti

peki gördüðüm bu kadar ýþýk nerden

----

birden þaþýrýp kaldým baktým ki elimin yarýsý duvarýn içinde

hemen elimi çýkardým korku içinde oturup elime bakýyordum

tekrar elimi duvara dogru uzattým yine elim duvarýn içine giriyordu!!!

!!!!!

 

--

bir gülümseme sesi duydum

Yüzümü kardeþime dogru çevirdim, yatýyordu

korku içinde yataðýmdan kalkýp kardeþimi uyandýrmaya gittim

ama cevap vermedi

annemin odasýna doðru gittim

babamý uyandýrmaya çalýþtým

 

birilerinin bana cevap vermesini istiyorum ama kimse cevap vermiyordu

 

annemi uyandýrmak üzereyken, baktým ki annem uykudan uyandý

 

uykudan uyandý ama benimle konþmuyordu

---

bismillahirrahmanirrahim diyordu ve tekrarlýyordu

 

babamý uyandýrdý, kalk kalk bir bakalým çocoklara dedi annem

 

þimdi zamanýmý býrak uyuyayim yarýn ola hayr ola dedi babam

 

ama annemin israrý üzerine babam kalkýverdi þaþkýnlýk içerisinde

beraber odamýza doðru geldiler

 

---

baþladým baðýrmaða, anne, baba ama hiç birisi cevap vermiyordu!!!

 

annemin elbisesini çekiyor beni dinlemesini istiyordum ama annem beni

hissetmiyordu!!!

 

baþladým annemin arkasýndan yürümeye ta bizim odaya kadar

 

odamýza girdi ve ýþýklarý açýverdi

ama benim için fark etmiyordu çünkü benim için her taraf ýþýktý

 

tam o sýrada çok ilginç bir þeyle karþýlaþtým

---

kendi vücüdumu gördim!!!

 

evet kendi vücüdumu

 

oturup kendi kendimi seyredýyordum, iki taneydim

 

kendi kendime soruyordum kimdir bu acaba? Nasýlda bana benziyor!!!

 

baþladým kendi kendimi uyandýrmaya, bu kabustan kurtulayým diye

 

ama uyanamadým

---

babam dedi ki bak yatýyorlar iþte hadi yerimize gidelim

 

ama annem sakin olamadý ve benim uyuduðum yataða doðru gelerek

 

beni uyandýrmaya baþladý kalk muhammed kalk bana cevap ver

 

ama cevap veremiyordu!!!

 

bir kaç defa uðraþtý ama yok. Birden baktým ki babamýn gözlerinden

yaþlar dökülüyor

 

o babam ki þimdiye kadar onun göz yaþlarýný görememiþtim

 

baðýrýþmalar baþladý oracýk yerden .. kardeþim uyandý ve sordu ne

oldu?

 

annem ona baðýrarak, abin muhammed olmüþ çok acýklý bir þekilde

aðlýyordu

 

---

baðýrmalar fazlalaþtý

anneme giderek, anne aðlama ben burdayým bak bana!!

 

ama kimse bana cevap vermiyordu, neden?

 

oturup baðýrmaya baþladým, burdayým bakýn iþte

 

ama kimse cevap vermiyordu

 

baþladým baðýrmaya ya rabbi, ya rabbi ne olur beni bu rüyadan ve

olduðum durumdan kurtar

 

---

uzaktan bir ses duydum ve geldikçede yükseliyordu

 

bu ses allah’u taalenin bir ayeti idi

((andolsun sen bundan gaflette idin, derhal biz senin perdeni

kaldýrdýk. Bugün artýk gözün keskindir))

 

birden iki kiþi beni tuttular, ama insan deðillerdi

 

çok korktum!!

 

baþladim baðýrmaya, býrakýn beni, siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz?

 

kabire kadar senin gardiyanlarýnýz dediler

----

ben ölmedim, daha yaþýyorum dedim

 

neden beni kabire götürüyorsunuz? býrakýn beni!! Ben hissediyorum,

konuþuyorum ve görüyorum, ben ölmedim

 

bana gülümseyerek cevap verdiler

 

dediler ki, ey insanlar sizzler çok ilginç yaratýksýnýz, sanýyorsunuz

ki ölüm hayatýn sonudur ama bilmiyorsunuz ki asýl olan sizin

yaþadýðýnýz hayat bir rüyadan ibaret olup öldüðünüz zaman uyanýyorsunuz

.

 

beni kabire doðru çekiyorlardý hala

 

yoldayken baktým ki benim gibi insanlar ve yanlarýnda da ayný o iki

yaratýktan var, kimi aðlayor kimi gülüyor ve kimi ise baðýrýyordu

 

onlara sordum neden böyle yapýyorlar?

 

dediler ki, bu insanlar þaþkýnlýk içerisindeler, nereye gittiklerini

biliyorlar, kimisi dalalettedir.. korku içinde sözlerini keserek

sordum:

 

ateþe gidiyorlar mi yani?

evet dediler'

 

konuþmalarýna devam ederek, o gülenler ise cennete gidiyorlar

 

hemen sordum onlara, peki ben nereye gidecem??

 

dediler ki, sen bazen iyi gidiyordun, bazende kötü

 

bazen tövbe edip ertesi gün günah iþliyordun ve izlediðin yol tam

olarak belli deðildi

 

ve hep öyle yitik kalacaksýn

 

sözlerini korku içerisinde keserek sordum:

 

yani ben ateþemi gidiyorum yoksa?

 

Onlarda, Allahýn rahmeti geniþtir ve yolculukta uzundur dediler

 

---

yüzümü çevirdim korku içerisinde baktým ailem, babam, amcam,

kardeþlerim ve akrabalarým hepsi

 

Bir sandýk içinde beni taþýyorlardý

Onlara koiarak gittim ve onlara dedim ki benim için dua edin lütfen

 

Ama kimse bana cevap vermiyordu

kimi aðlýyordu kimi ise hüzünlüydü

 

Kardeþime giderek, dikkatli ol dünyanýn fitnesi seni kandýrmasýn

 

Beni duymasýný çok isterdim

 

O iki melek beni kabirdeki cesedimin üzerine baðladýlar

 

baktým ki babam toprak atýyor üzerime

 

Kardeþlerim topak atýyor

 

Ordaki insanlar hepsi üzerime toprak atýyordu

 

----

dedim ki, ahh keþke onlarýn yerinde olsaydým Allaha tevbe etseydim

 

dün sabah namazýmý kýlsaydým

 

Keþke her gün rabbime dua etseydim

 

Keþke her gün tevbemi yenileseydim

 

Keþke kötülüklerden uzak dursaydým

 

Baþladým baðýrmaya, ey insanlar dikkatli olun dünya hayatý sizleri

kandýrmasýn

en azýndan birisinin beni duymasýný çok isterdim

 

Peki sen beni duyuyormusun ???

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...