Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Üstad Bediüzzaman'a çok görüldü!

Kazým Güleçyüz, hayatý hapisler ve sürgünler içinde geçen Üstad Bediüzzaman hazretlerinin bayramlarýný üç örnekle yazdý.

 

Üstadýn bayramlarý

 

Bayramlar sevinç ve coþku günleridir; ama Üstad Bediüzzaman’a hapisler, sürgünler, tecritler, takipler ve tazyiklerle geçen çileli hayatýnda bayram sevinci de çok görüldü.

 

Bazý bayramlarýný talebeleriyle birlikte demir parmaklýklarýn arkasýnda geçirmek zorunda býrakýlan Üstad, sürgün dönemlerinde de çoðu bayramý amansýz bir tarassut altýnda idrak etti.

 

Buna dair, kendi ifadelerinden üç örnek:

 

Emirdað sürgününde, Ankara’daki Emniyet-i Umumiye Müdürüne yazdýðý mektupta “Bu yirmi sene kýrk bayramýmý münzevî, yalnýz geçirdim. Artýk yeter!” diyor Üstad. (Emirdað L., s. 68)

 

Bir baþka Emirdað lâhikasýnda, “Bayramýn ikinci gününde teneffüs için kýrlara çýktýðým zaman ehemmiyetli bir memur tarafýndan beþ vecihle kanunsuz bir taarruza maruz kaldým” ifadesi var. (a.g.e., s. 64; Lâtif Salihoðlu bu hadiseyi Emirdað yazýlarýnda detaylý þekilde anlatmýþtý.)

 

Barla bayramlarýnýn nasýl geçtiði de “Kurban Bayramýnda, fýtraten sohbetten hoþlanmadýðým için hiç kimseyi kabul etmediðimi gösterir bir-iki satýrlýk yazý ile kapýmda yazdýðým ve hiçbir kimse de gelmediði halde, bu mübarek bayramýn dört gününde bir polis bulundurulmak suretiyle, benim gibi garip, ihtiyar, hastalýklý bir adama þüphe isnad ederek tarassut ettirmek ve hareket-i þahsiyemi bilâsebep taht-ý nezarette bulundurmakla verilen tazyik ve sýkýntý”dan söz edilen mektupta görülüyor. (Barla L, s. 570)

 

Talebesi Hüsrev Altýnbaþak’ýn þu yakýcý satýrlarý da Üstadýn hazin bayramlarýný tasvir ediyor:

 

“Senelerden beri zalimlerin pençe-i zulmünde inleyen bu biçare Müslüman kardeþlerinizle geçirmekte olduðunuz bu mübarek bayramýn belki dokuzuncusunu ücra köþelerinde, dostlarýnýzdan uzak, akraba ve taallûkatýnýzdan mahrum bir vaziyette, teâlî ve terakkîsi için çalýþtýðýnýz cemiyet-i Ýslâmiye arasýndan uzaklaþtýrýldýðýnýz bir halde geçireceðinizi hatýrladýkça yüreðim parçalanýyor, ruhum hazin bir elemle yanýyor, gözlerimden yaþlar dökülüyor.” (a.g.e., 365)

 

Üstad, o mahzun bayramlarýnda da tesellîyi, ömrünü adadýðý iman hakikatlerinde buldu; belâ içinde safâyý, zindanlarda Cennet saadetlerini yaþadý. Ve Ali Ulvi Kurucu’nun “Allah’ýn nuruyla nurlanan bir gönlün semâsýný hangi bulutlar kaplayabilir?” dediði ruh halini hiç kaybetmedi.

 

Sarsýlmaz bir iman ve o imanýn verdiði ihlâs, sabýr, sebat ve metanetle, aþýlmaz denilen daðlarý aþýp, geçilmez sanýlan engelleri bertaraf ederek ve elbette Ýlâhî inayetle nur dâvâsýný zafere ulaþtýrdýðýndaki bayramlar ise çok farklýydý.

 

Umum Nurcularýn, haccü’l-ekberdeki Nur talebelerinin, hacdaki Nur taraftarlarýnýn bayramýný tebrik ederken, çok zamandýr esaret altýnda kalan Ýslâm beldelerinin birer birer istiklâlini kazanýp Ýslâm birliðine doðru gittiðinin müjdesini veren, Ýstanbul Üniversitesinin alnýnda yazýlý olup da tek parti devrinde gizlenen fetih âyetinin tekrar açýða çýkarýlmasýndan “Üniversite Nur medresesi olacak” müjdesi çýkaran ve Bismarck’la Carlyle’ýn Peygamberimiz (a.s.m.) ve Kur’ân hakkýndaki takdirkâr sözlerini aktararak bu müjdeleri Batý âlemini de kucaklayan küresel bir perspektife oturtan mektup (Emirdað, s. 234), böyle bir bayram coþkusunu yansýtýyor.

 

Allah nasip ederse yarýn bir yenisini daha idrak edeceðimiz bayramlarý yaþarken, aktardýðýmýz bu birkaç örnekle bazý önemli köþe taþlarýna iþaret etmeye çalýþtýðýmýz zorlu serencamý, Üstadýn ve talebelerinin ne kadar çetin þartlarda mücadele vererek ve dayanýlmaz zorluklara göðüs gererek bugünleri hazýrladýklarýný çok iyi düþünmemiz, zorlu bir kýþta gelip þimdiki cennet-âsâ bahar çiçeklerinin tohumlarýný serpen o hakikat kahramanlarýný hayýrla yad etmemiz ve onlara lâyýk hayrü’l-halef olma gayreti içinde hizmete daha bir þevkle sarýlmamýz gerekiyor.

 

* “Kurban Bayramýnýz þimdiden mübarek olsun” derken, yazýlara kýsa bir fasýla verdiðimizi duyuruyoruz. Yeniden buluþmak dileðiyle...

 

KAZIM GÜLEÇYÜZ-YENÝ ASYA

07.Aralýk.2008 13:45:48

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...