Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

TEÞRÝK TEKBÝRÝ

 

Teþrik, doðuya doðru gitmek, parlamak, eti güneþe sermek demektir.

 

Teþrik tekbiri, Kurban bayramý günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramýnýn ilk gününe "yevm-i nahr", diðer üç güne ise "eyyâmü't-teþrîk (teþrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

 

Arefe günü sabah namazýndan itibaren bayramýn dördüncü gününün ikindi namazýna kadar, yirmiüç farz namazýnýn arkasýndan birer defa

 

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teþrîk tekbiri" denir. Anlamý þöyledir: "Allah herþeyden yücedir, Allah herþeyden yücedir. Allah'tan baþka ilâh yoktur. O Allah herþeyden yücedir, Allah herþeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur". Tekbirlerin bu þekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanýr.

 

Teþrîk tekbirlerinin baþlangýcý Hz. Ýbrahim'in oðlu Ýsmail'i kurban etme olayýna kadar uzanýr. Ýbrahim (a.s), gördüðü sahih rüya üzerine oðlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazýrlýklarý sýrasýnda Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasýna ulaþtýðýnda yetiþememe endiþesi ile Cebrail (a.s); "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. Ýbrahim (a.s) bu sesi iþitince baþýný gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiðini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini iþiten ve kurban edilmeyi bekleyen Ýsmail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kýyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet baþlatýlmýþ olur (es-Saffât, 37/102, 107; Ýsmail" maddesi; el-Mavsýlî, el-Ýhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88).

 

Tekbirlerin yirmiüç vakit okunmasý Ebû Yusuf ile Ýmam Muhammed'e göredir. Fetvâ da buna göre verilmiþtir. Ebû Hanîfe'ye göre, teþrîk tekbirleri arefe günü sabah vaktinden, bayramýn ilk günü ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlarýnýn arkasýndan getirilir.

 

Teþrîk tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. Bazýlarýna göre ise sünnettir. Ebû Yusuf ile Ýmam Muhammed'e göre farz namazlarýný kýlmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vaciptir. Bu konuda tek baþýna kýlanla, imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile þehirli, erkekle kadýn eþittir. Böyle teþrîk tekbirleri cemaatle de, yalnýz baþýna da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri açýktan, kadýnlar ise gizlice getirir. Vitir namazý ile bayram namazlarý sonunda tekbir getirilmez.

 

Ebû Hanîfe'ye göre, teþrîk tekbirlerinin vacip olmasý için yükümlünün hür, mukîm ve erkek olmasý ve farz namazýn cemaatle kýlýnmýþ bulunmasý þarttýr. Bu yüzden yolcu, köle, kadýn ve tek baþýna namaz kýlana bu tekbirler vacip olmaz. Ancak bu sayýlanlar imama uyarlarsa, cemaatle birlikte tekbir alýrlar. Cuma ve bayram namazý kýlýnmayan küçük yerleþim merkezlerinde de teþrik tekbiri getirilmez ve cuma günü öðle namazýný cemaatle kýlan özürlü kimselere de vacip olmaz.

 

Bir yýlýn teþrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o yýlýn teþrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teþrik tekbiri alýnýr, fakat baþka günlerde veya baþka yýlýn teþrîk günlerinde kaza edilse, teþrîk tekbiri alýnmaz.

 

Bir namazda sehiv secdesi, teþrîk tekbiri ve telbiye bir araya gelse, önce sehiv secdesi yapýlýr, sonra tekbir alýnýr, daha sonra da telbiyede bulunulur (telbiye için bk. "Hacc" maddesi).

 

Hamdi DÖNDÜREN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...