Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yeni Said’ler

 

 

Fikri hýzlý deðiþim ve dönüþüm her bireyi etkilediði gibi, cemaatleri de etkiliyor, onlarda da anlayýþlarý farklýlaþtýrýyor… Müspete bakan yönü olduðu gibi menfiye bakan yönü de var; klasik yapý çatýrdýyor, yeni kýrýlmalar ve arayýþlar, bireyleri yol ayrýmýnda býrakýyor…

 

Sýnýfsal, resmiyetçi ve donuk yapý yeniliðe dirense de, alttan gelen sivil, hür ve samimi sýçrama yeni oluþumlara hamile… Yeni filiz, dâhildeki hizip çekiþmeleri ve çatýþmalarýn dýþýnda yeni bir duruþ sergiliyor; daha fazla sivillik ve samimiyet…

 

Eski Said, yeni Said kýrýlmasýna benzer bir kýrýlma bu; “Said yoktur, Said’in kudret ve ehliyeti de yoktur” diyebilme cesaretini gösteren hakikat âþýklarýnýn þiarý, suni duvarlara razý deðil, her duvardan dýþa açýlan pencereler açmak niyetinde…

 

Yeni ufuklara, yeni insanlara ulaþma, dünyayý kucaklama hedefinde; bu hedeflere kim gidiyorsa onlarla beraber, gönül dualarýyla iþtirak içinde… Biliyor ki kimse Bediüzzman’ýn devamý olamaz, hiçbir kimse onu temsil edemez, cihan þümul iman ve Kur’an hizmetini hiçbir grup, hiçbir cemaat tek baþýna bütünüyle yapamaz; dar daireden geniþ daireye hepsi bir eksiði tamamlar veya hepsinin bir eksik yönü var…

 

Binanýn katlarý var ve her katta ayrý daireler var; herkes kendini en iyi katta, en iyi dairede zannediyor, etrafýndakilere de öyle inandýrmaya çalýþýyor; biz varýz ya…

 

Bölünerek büyüdük, þimdi sýra birbirine nazýr pencereler açmakta; tek yön, tek bakýþ deðil; saðýný, solunu, yukarýsýný, aþaðýsýný, önünü ardýný, içini bakarak görerek düþünme ve hür serbest iradesiyle hüküm verme zamaný…

 

Nur dairesi içindeki cemaatlerin içinde böylesi açýlýmlar var; "gelenek-yenilik" veya adý baþka ne olursa olsun çatýþmalarýn dýþýnda Bediüzzaman’a nazýr, Risale-i Nur’a odaklý, Kur’ani yönelim içerisinde kendini yeniden yapýlandýran var… Kimseyle kýrgýnlýk ve çatýþmalarý yok, yeter ki hizmet olsun, kimin hangi grubun yaptýðý da önemli deðil, neticede sonuç saðlýklý olsun…

 

Þimdilik bunlar az ve azýnlýkta, her biri kendi gruplarý içerisinde bir birlerinden habersiz çoðalýyorlar; bu küçük dereler bir gün birleþip ýrmak olduðunda asýl fütuhat o zaman olacak; Said’ler, Ömer’ler, Hamza’lar v.s yerin her yerinde filiz verecek, meyveli aðaç olacak… Yeryüzü o zaman gülecek, bahar o zaman gelecek, Bediüzzaman ve talebeleri o zaman kabirlerinde tebessümlerle manzarayý seyredecekler…

 

Dâhilde çatýþan ve çarpýþanlar etraflarýna bir bakýp da dikkat etseler, bu genç filizleri görecekler ve bilecekler ki bu filizlere zemin hazýrlamalýyýz; sýrtlarýný sývazlayýp koþun diyebilme büyüklüðünü ve feragatini gösterecekler… Demeseniz de onlar bir gün zaten koþacaklar; bazen gölge etmemek de büyük bir hizmettir…

 

Kabuklaþmýþ, sýnýflaþmýþ ve kamburlaþmýþ cemaati yapýlar çatýrdýyor, parmak iþaretiyle kimse ayýklanmaz, kimse ayýplanmaz, kimse dâhile ve harice atýlmaz, zira daire çok geniþ, alternatif çok…

 

Tek çýkýþ yolu, daha fazla sivillik, daha fazla hürriyet, daha fazla samimiyet, daha fazla þeffaflýk, daha fazla feragat ve fedakârlýk; hizmeti bugünlere getirenlerin ellerinde öper baþýmýz üstüne koyarýz, yarýnlara taþýmak; býrakýn da onlarý yeni filizler uzak diyarlara, kendi kalpleriyle beraber götürsün…

 

Geniþ Nur cemaati içindeki alt gruplarda böylesi yeni Said’ler var ve bir gün onlar el ele verdiðinde, seyreyleyin muhabbeti, uhuvveti, fütuhatý; her yer Barla, her yer Isparta, yeryüzü Nur’un kuþatmasý altýnda.

 

 

Hüseyin Eren, Yeni Asya, 25.11.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...